Mizí z venkovských obcí obchody a další služby? Jaký význam mají ve vesnicích malotřídní školy? Co zvyšuje atraktivitu venkova? Podobné otázky si často kladou starostové obcí, novináři i sami obyvatelé venkova. Zajímají se o občanskou vybavenost a její význam. Často se objevují tvrzení, že vybavenost malých obcí je nedostatečná, popřípadě se zhoršuje. Je až s podivem, že důkladná analýza vybavenosti malých obcí až dosud v Česku nebyla k dispozici.

Téma: bydlení, město a vesnice, regiony, sociální nerovnosti, životní úroveň

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Lokální a regionální studia

Genderově podmíněné násilí včetně sexuálního obtěžování jsou závažnými problémy, ke kterým dochází i ve vysokoškolském prostředí. Genderově podmíněné násilí má vážné dopady na studijní a pracovní výsledky osob, které jej zažívají, ale i na osoby, které jsou tomuto jednání vystavovány z pozice svědků.

Téma: gender, sociální nerovnosti, sociologie vědy, vzdělání

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

Jednou z řady krizí, které v současnosti čelí – nejen česká – společnost, je i krize bydlení. Ceny bytů a domů, ale i nájmů raketově rostou a bydlení se stává stále hůře dostupným. Možnost pořídit či zajistit si bydlení se přidává k řadě dalších omezení, jež se propisují do již existujících společenských nerovností a dále je prohlubují.

Téma: bydlení, mezigenerační vztahy, rodina

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Studie je výsledkem práce na tříletém projektu Metodologie a realita chudoby: Česká republika v evropském kontextu, jehož výsledky byly doposud prezentovány v deseti publikacích. Kniha shrnuje metodologii měření chudoby v EU, uvádí statistiky a charakteristiky chudých v zemích Visegrádské čtyřky, doplněné o přílohy s výsledky pro všechny země EU.

Téma: ekonomie, mzdy a příjmy, sociální nerovnosti, životní úroveň

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

The aim of this Working Paper is to introduce a conceptual model and study design forresearching social disadvantage in rural peripheries, focusing on the interplay of socialdisadvantage and spatial disadvantage. The paper presents the theoretical concepts,understandings, and definitions, as well as the research design we draw on in the internationalresearch project ‘Social disadvantage in rural peripheries in Czechia and eastern Germany:

Téma: město a vesnice, regiony, sociální nerovnosti

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Lokální a regionální studia

Kniha je interdisciplinární a multimetodologickou studií bezdomovectví v Česku. Autor v ní čtenáři ukazuje, jak se bezdomovectví zhmotňuje na průsečíku politickoekonomických faktorů, jako jsou demokratizace společnosti nebo integrace do globální ekonomiky, a specifických doprovodných logik vznikajících na pomezí kultury ulice a určitých podmínek charakteristických pro českou společnost.

Téma: bydlení, ekonomie, globalizace, město a vesnice, mezilidské vztahy, regiony, sociální nerovnosti, sociologická teorie, veřejná politika, životní úroveň

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Lokální a regionální studia

Kniha Podnikatelky? komplexně mapuje situaci podnikatelek v České republice. Vznikala jako jeden z hlavních výstupů tříletého projektu s názvem OSVČ jako prekérní práce, podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Jejím cílem je upozornit na specifická rizika, která mohou provázet podnikání žen v různých etapách života nebo v různých situacích (např.

Téma: gender, práce, sociální nerovnosti

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Kniha vztahuje kutilství k obecnějším otázkám o současné společnosti, jejím vývoji a proměně a otevírá tak kutilství jako téma a terén, skrze který je možné tyto otázky nově nahlížet a zkoumat. Ukazuje, v čem a proč je kutilství zajímavé (nejen) pro společenskou vědu nikoli samo o sobě, ale jako prostředek, skrze který je možné lépe porozumět palčivým problémům současnosti.

Téma: bydlení, gender, hodnotové orientace

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

Kniha vztahuje kutilství k obecnějším otázkám o současné společnosti, jejím vývoji a proměně a otevírá tak kutilství jako téma a terén, skrze který je možné tyto otázky nově nahlížet a zkoumat. Ukazuje, v čem a proč je kutilství zajímavé (nejen) pro společenskou vědu nikoli samo o sobě, ale jako prostředek, skrze který je možné lépe porozumět palčivým problémům současnosti.

Téma: bydlení, životní styl

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Kniha přináší komplexní vhled do vývoje a současné podoby českého práva ve vztahu k partnerství a rodičovství gayů a leseb, případně párů stejného pohlaví. Diskutována jsou témata jako partnerství, manželství, družství či rodina. Specificky se publikace zaměřuje na stejnopohlavní vztahy spojené s rodičovstvím (tzv. homoparentalitou) a na práva a povinnosti z nich vyplývající, případně na práva a povinnosti v těchto vztazích v důsledku nastavení legislativy chybějící.

Téma: gender, rodičovství, rodina

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Ačkoli se v zahraničí těší kutilství rostoucímu odbornému zájmu, v českém akademickém prostředí se mu prozatím nedostalo větší pozornosti. Kniha představuje výsledek snahy tuto mezeru alespoň částečně zaplnit a nabídnout prvotní ucelený pohled na kutilství jako zajímavý fenomén a zároveň rozšířenou praxi se svébytnou historií a bohatou přítomností.

Téma: bydlení, životní styl

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Praha je dynamickou multikulturní metropolí, která láká lidi z různých koutů světa svojí historickou, kulturní a v neposlední řadě také ekonomickou atraktivitou. V současné době cizí státní příslušníci tvoří o něco více než 15 % obyvatel hlavního města; přesně dvě třetiny těchto cizinců pochází ze zemí mimo EU. Migranti a migrantky se podílejí významným dílem na ekonomickém vývoji, populační dynamice a vzhledu metropole.

Téma: město a vesnice, migrace a mobilita

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Český sociálněvědní datový archiv

Rozdíl v průměrných mzdách žen a mužů v České republice je jedním z nejvyšších v Evropské unii a dlouhodobě se pohybuje kolem 22 %. Tato publikace ukazuje, jak je problém nerovností v odměňování žen a mužů vnímán českou veřejností, stejně jako jednotlivými expertními skupinami, které se tomuto problému věnují a mají jeho řešení ve své gesci. Neopomíjí ani rovinu osobních zkušeností lidí v konkrétních prostředích pracovního trhu.

Téma: gender, mzdy a příjmy, sociální nerovnosti, veřejná politika, vzdělání

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Democracy, defined as liberal pluralism, is under stress worldwide. Pluralistic democratic institutions: a free press, civil society and the rule of law all seem to be under attack. Democracies are being hollowed out from within while preserving the fundamental facade of elections.

Téma: elity, EU, identita, občanská společnost, politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

V českém veřejném i odborném diskursu panuje silná rétorika o zakořeněném rovnostářství společnosti.

Téma: mzdy a příjmy, sociální nerovnosti

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

V návaznosti na studii autorů „Chudoba v České republice. Kritický pohled na evropské ukazatele“ tato studie přináší souhrnný pohled na výdělky osob, příjmy domácností, přerozdělovací toky, majetkové rozdíly a hospodaření rodin, a to jednak ve vývoji v ČR a jednak ve srovnání s evropskými zeměmi. Zabývá se rovněž vnímáním nerovnosti a středostavovskou identitou.

Téma: ekonomie, EU, globalizace, sociální nerovnosti

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

About this book

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

Cílem této studie je přinést do českého prostředí první poznatky o genderu a energetice a ukázat, proč a jak genderovou rovnost v oblasti energetiky začít sledovat. Vycházely jsme přitom z pojetí energetiky, které chápe energetiku jako ukotvenou v sociálních institucích a ovlivněnou společenskými hodnotami.

Téma: gender

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Do Czechs want equality? Czechs are a nation of grumblers? Are Czechs prejudiced? How do Czechs spend Their time? Czexit? What do Czechs think about Migrants and Czechs to fear foreigners? Price of the book 350 CZK or US$14 (552 pages) The book is available from a number of online sources such as Amazon.com and AbeBooks.com

Téma: ekonomie, mezigenerační vztahy, migrace a mobilita, občanská společnost, politika (a postoje k politice), sociální nerovnosti, volby (a volební výzkumy)

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

Kamila Fialová, Dana Hamplová, Martina Mysíková, Zdeněk R. Nešpor, Jiří Večerník (editor). Práce, hodnoty, blahobyt. České reálie v evropském kontextu. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., 2016, 416 stran.

Téma: ekonomie, práce, vzdělání, životní úroveň

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Publikace nabízí dvacet rozhovorů s významnými pedagožkami a výzkumnicemi ze všech čtyř fakult Vysoké školy chemicko- technologické v Praze, které působí v různých vědních oborech a nacházejí se v různé fázi své výzkumné dráhy. Z rozhovorů se dozvíte o motivaci těchto žen pro studium určitého oboru na VŠCHT Praha a o důvodech jejich  rozhodnutí věnovat se další vědecké a pedagogické práci.

Téma: gender

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

Kniha Kateřiny Cidlinské se zaměřuje na příčiny odchodu začínajících vědkyň a vědců z české vědy a na průběh jejich studijní a pracovní dráhy od doby vstupu do vědy až do dnes. Cílem publikace je zjistit, kdo jsou lidé, kteří v posledních deseti letech opustili akademické pozice v ČR, jaké byly příčiny jejich odchodu, jaké je jejich současné pracovní uplatnění a jakým způsobem dnes využívají znalosti a dovednosti nabyté za dobu působení ve vědě.

Téma: gender, migrace a mobilita, práce, vzdělání

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

The book addresses a question what is the connection between anti-globalization and feminist critique of globalization. Firstly, globalization and its relation to social movements is defined.

Téma: gender, globalizace, identita, politika (a postoje k politice), práce

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Lokální a regionální studia

Dynamická rovnováha charakterizuje chemické reakce, které probíhají srovnatelně oběma směry, tedy od výchozích látek k reakčním produktům a zároveň opačně. Pokud je jí dosaženo, znamená to, že se množství vzniklých reakčních produktů rovná množství reakčních produktů rozložených ve výchozí látky. Zdánlivě se tedy nic neděje, přestože reakce probíhá oběma směry i nadále.

Téma: gender

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jsou většinou voličů považovány za nejdůležitější z voleb, protože se při nich rozhoduje o budoucím složení vlády. Bývá v nich proto také vyšší volební účast než v jiných volbách. Protože poskytují detailní informace o volebním chování v každé z více než 6000 českých, moravských a slezských obcí, jsou volební data zvláště vhodná ke zkoumání regionálních rozdílů volebního chování a jejich proměn v čase.

Téma: město a vesnice, regiony, volby (a volební výzkumy)

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Lokální a regionální studia

V dotazníkových šetřeních respondenti často odmítají odpovídat na některé otázky (např. osobní příjem). Vybraná místa datové matice tak neobsahují platné hodnoty. Tato monografie detailně představuje problém chybějících hodnot v datech. Čtenář se postupně seznámí s různými metodami řešení tohoto problému.

Téma: metodologie výzkumu, politika (a postoje k politice), sociologická data

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

CO SI ČEŠI NALHÁVAJÍ O ČEŠÍCH? MÁ JMÉNO VLIV NA NAŠI KARIÉRU? JE U NÁS NÁBOŽENSTVÍ MRTVÉ? JSOU ČESKÉ HODNOTY VÝJIMEČNÉ? JAKÉ JE „NÁZOROVÉ KLIMA“ V ČESKÉ REPUBLICE? Cena knihy je 190 Kč (378 s.) O KNIZE 47 ODSTÍNŮ ČESKÉ SPOLEČNOSTI

Téma: hodnotové orientace, identita, kultura, občanská společnost, sociologická data, veřejné mínění

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

Standardní analýzy trhu bydlení vycházejí z neoliberálního ekonomického paradigmatu, podle kterého tržní aktéři jednají individuálně a zároveň ekonomicky racionálně. V předkládané monografii autoři a autorky nabízejí alternativní pohled. Na základě dlouhodobého multimetodického výzkumu preferencí a jednání upírají svůj zájem na sociální normy spojené s bydlením a analyzují jejich vliv na chování aktérů na trhu bydlení.

Téma: bydlení, ekonomie, metodologie výzkumu

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Although the construction of databases, data processing, documentation and other operations with data may have a fundamental influence on research results, the management of data rarely receives attention as a separate subject in the methodology and practice of survey research. More often it gains attention only in the form of individual and isolated tasks during different stages of the research process.

Téma: sociologická data

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Český sociálněvědní datový archiv

Publikace se zaměřuje na životní a pracovní dráhy mladých žen působících ve vědě, výzkumu nebo terciárním vzdělání. Navazuje na publikaci Dámský gambit: zahájení vědecké dráhy z roku 2007, která představila úspěšné mladé vědkyně z různých vědeckých disciplín na začátku vědecké dráhy. Publikace Talentky sedm let poté se za těmito vědkyněmi vrací po zhruba sedmi letech.

Téma: migrace a mobilita, sociologie vědy

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Kniha představuje první úplné zpracování dějin české sociologie od jejích počátků v 19. století do současnosti. Je založena na rozsáhlém a dlouhodobém výzkumu využívajícím archivní a další zdroje, provedeném v rámci výzkumného projektu Dějiny a současnost české sociologie.   Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233221 Authors:

Téma: dějiny sociologie

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Česká společnost zažila v letech 2002 až 2012 řadu událostí a změn. Podobné události a změny však probíhaly i v ostatních evropských státech. Stav i vývoj postojů, hodnot a chování populací evropských států zachytil v souvislosti s těmito událostmi a změnami výzkumný projekt European Social Survey. Tato kniha je věnována postojům, hodnotám a chování a jejich změnám v české společnosti v posledních deseti letech.

Téma: důvěra/sociální koheze, ekonomie, kriminalita, péče, politika (a postoje k politice), práce, sociologická data, věk a stárnutí, zdraví

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

V předkládané publikaci autorský tým projektu Rekonstituování demokracie v Evropě nabízí pohled na proměny české veřejné sféry a české politiky v kontextu přípravy Smlouvy o Ústavě pro Evropu, ratifikace Lisabonské smlouvy a následných voleb do Evropského parlamentu (2009). Období přípravy a ratifikace Lisabonské smlouvy (2004–2009) je velmi podnětné, protože představovalo v České republice klíčový posun hlavního proudu českého politického diskurzu v otázkách Evropské unie.

Téma: EU, politika (a postoje k politice), veřejná politika

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

Publikace se zaměřuje se na osobní zkušenosti vědců a vědkyň z různých vědních oborů s akademickou mobilitou, na to jak oni sami prožívají stěhování, přesidlování, seznamování, odloučení a nové začátky. Kniha představuje patnáct vědců a vědkyní z různých vědních oblastí, kteří formou hloubkových rozhovorů vyprávěli o akademické mobilitě, která se většinou odehrála ve fázi doktorského či postdoktorského studia.

Téma: migrace a mobilita, sociologie vědy

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Monografie je rozdělená do tří částí. Po úvodní kapitole, která se věnuje vymezení pojmu kultura, přináší první část monografie přehled platné legislativy, analýzy koncepčních a strategických dokumentů vztahujících se ke kultuře, analýzy dostupných dat o kulturní infrastruktuře a představení dostupných finančních zdrojů pro oblast neprůmyslových kulturních odvětví. To vše charakterizuje prostředí a utváří podmínky pro rozvoj kulturních aktivit a uchování kulturního dědictví.

Téma: kultura, regiony, veřejná politika, veřejná správa

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Lokální a regionální studia

Monografie pojednává problematiku mezigenerační transmise sociálních nerovností v procesu rodinné socializace s využitím výsledků reprezentativního šetření Distinkce a hodnoty 2008 provedeného v kohortě dnešních třicátníků (narozeni 1974–1978) spolu s jejich rodiči.

Téma: hodnotové orientace, rodina, sociální nerovnosti

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Lokální a regionální studia

Problematika umělých potratů není v současné době v České republice často otevírána – snad proto, že k legalizaci interrupcí došlo v této zemi poměrně brzy (již v roce 1957), či proto, že počet interrupcí nyní dosahuje historického minima. Málo se ale ví o tom, co tuto první legalizaci provázelo, jakým způsobem byly interrupce v období komunizmu chápány a regulovány a jak tento historický vývoj ovlivnil současný status-quo v této oblasti.

Téma: gender, rodina, veřejná politika

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Kniha pojednává o politologickém empirickém výzkumu, jenž využívá data z výběrových šetření. Určena je všem, kteří analyzují kvantitativní data o politických tématech v České republice, avšak užitečná je i jako zdroj informací pro analýzu dat z jiných zemí; rovněž může sloužit jako vodítko ke kvantitativnímu výzkumu v sociálních vědách obecně. Kniha je rozdělena do tří částí: teorie, data a analýza.

Téma: metodologie výzkumu, politika (a postoje k politice), sociologická data

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

Publikace se zabývá otázkou, jak evropské státy finančně podporují rodiny s dětmi a jak se tato podpora odráží na životní úrovni různých typů rodin a jak souhra sociálního systému a podmínek rodičům pomáhá se o své rodiny postarat. Dále se diskutuje otázka, jaký mají pohled na povinnosti státu samotní rodiče a jak do výpomoci s dětmi vstupují prarodiče. Mapovány jsou tedy jak fungování systému dávek a daní a situace na trhu práce, tak postoje rodičů a mezigenerační výpomoc.

Téma: mzdy a příjmy, péče, práce, rodičovství, rodina

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

Edice sociologických časopisů je studijním materiálem zpřístupňujícím akademické veřejnosti vybrané významné, avšak problematicky dostupné české sociologické časopisy: Parlament, Sociální problémy a Sociologickou revui z předmarxistického období a samizdatový Sociologický obzor. Obsahuje všechny texty publikované v příslušných časopisech (resp.

Téma: dějiny sociologie

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Publikace přináší portréty patnácti párů, v nichž oba partneři pracují ve vědě, výzkumu nebo na vysoké škole. Rozhovory zastihují akademické páry z různých vědních oborů v rozmanitých životních etapách: od mladých doktorandů s malými dětmi, kteří stojí na samotném začátku vědecké dráhy, přes postdoktorandy a etablované vědce a vědkyně na vrcholu svých kariér, až po páry, které svou profesionální vědeckou kariéru pomalu ukončují a jejichž děti už dospěly a založily své vlastní rodiny.

Téma: mezilidské vztahy, sociologie vědy

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Publikace se snaží navrhnout změnu vybraných nástrojů bytové politiky ČR za cílem zvýšení její efektivity, efektivnosti, neutrality ve vztahu k různým právním důvodům užívání bydlení a anticykličnosti. Ve druhé části jsou uvedeny výsledky rozsáhlých simulací těchto změn, zejména pak její dopady na veřejné výdaje i distribuci podpor.  

Téma: bydlení, veřejná politika

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Cílem publikace je analýza role sociálního kapitálu a jeho jednotlivých složek při překonávání důsledků ekonomické krize obyvatelstvem. Text se soustředí na detailní analýzu obyvatelstva Kraje Vysočina, v němž se předpokládá vysoká úroveň sociálního kapitálu, a Ústeckého kraje, s předpokládanou nízkou úrovní sociálního kapitálu.

Téma: důvěra/sociální koheze, ekonomie, občanská společnost, politika (a postoje k politice), regiony, sociální kapitál, sociální nerovnosti

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Lokální a regionální studia

Publikace The Nexus Between Democracy, Collective Identity, Formation, and EU Enlargement je výsledkem pětileté mezinárodní spolupráce v rámci evropského výzkumného projektu „RECON – Reconstituting Democracy in Europe“ (RECON – Přetváření demokracie v Evropě) a prezentuje případové studie ze střední a východní Evropy, komparativní analýzy zaměřené na transformaci kolektivních identit ve středoevropském regionu v kontextu rozšiřování Evropské unie.

Téma: EU, hodnotové orientace, identita, politika (a postoje k politice), transformace

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

Monografie Standardy bydlení 2010/2011 je již pátou v řadě monografií se stejným názvem, ale různým vročením, vydaných Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i.; předcházející monografie byly vydány v letech 2003, 2004, 2005 a 2008.

Téma: bydlení, sociální nerovnosti, sociologická data

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Tématem studie jsou souvislosti sociálního kapitálu a sítě vazeb mezi organizacemi, podílejícími se na aktivitách rozvoje cestovního ruchu v Pardubickém kraji. Analýza jejich sítě ukázala vzájemnou provázanost, důvěru, kterou si projevují ve vzájemné spolupráci a kterou mají v proces rozhodování o podpoře projektů rozvoje cestovního ruchu. Část práce se věnuje mikroregionu Králicko, které je zájmovým územím Turistické oblasti Králický Sněžník.

Téma: občanská společnost, politika (a postoje k politice), regiony, sociální kapitál

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Lokální a regionální studia

Předkládaná kniha je výběrem reprezentativních prací profesorky Iris Marion Young z poslední doby. I. M. Young se v nich zabývá pojetím politického sebeurčení v globálním kontextu a sociálními a genderovými strukturálními nespravedlnostmi. Kniha je uvedena kapitolou editorky. 

Téma: globalizace, sociální nerovnosti

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Publikace přináší portréty patnácti párů, v nichž oba partneři pracují ve vědě, výzkumu nebo na vysoké škole. Rozhovory zastihují akademické páry z různých vědních oborů v rozmanitých životních etapách: od mladých doktorandů s malými dětmi, kteří stojí na samotném začátku vědecké dráhy, přes postdoktorandy a etablované vědce a vědkyně na vrcholu svých kariér, až po páry, které svou profesionální vědeckou kariéru pomalu ukončují a jejichž děti už dospěly a založily své vlastní rodiny.

Téma: mezilidské vztahy, sociologie vědy, vzdělání

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Náplní studie je porovnání míry migrace v ČR a vybraných zemích EU-27, analýza struktury migrace v ČR, mezikrajských rozdílů v úrovni vnitřní migrace, stručný přehled vybraných teorií o souvislostech mezi finanční dostupností bydlení a migrací za prací, výsledky empirických analýz vztahu mezi finanční dostupností bydlení a úrovní vnitřní migrace v ČR, přehled nástrojů na podporu migrace za prací používané v zahraničí a návrhy konkrétních nástrojů k podpoře pracovně orientované migrace v ČR.

Téma: bydlení, EU, migrace a mobilita, práce, veřejná politika

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Publikace hodnotí dopady hospodářské krize a identifikuje domácnosti ohrožené finanční nedostupností bydlení, zejména z důvodu ztráty zaměstnání. Obsahuje rešerši zahraničních politických nástrojů reagujících na krizi a formuluje návrhy programů podpory migrace za prací a bezúročné půjčky vlastníkům bydlení.

Téma: bydlení, ekonomie, mzdy a příjmy, životní úroveň

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Publikace vychází z teoretického rámce vztahů mezi bytovou a populační politikou, dále zhodnocuje dosavadní nástroje bytové politiky ve vyspělých zemích. Zaměřuje se hlavně na sektor nájemního bydlení a skupinu mladých rodin a podává souhrn státních a lokálních politik zacílených na tuto skupinu. Na státní úrovni navrhují autoři novelizaci pravidel pro poskytování příspěvku na bydlení, na obecní úrovni podávají návrh cílené obecní garance. 

Téma: bydlení, rodina, sociální politika

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Publikace si klade za cíl upozornit na postavení žen v české vědě a na důležitost řešení problému genderové rovnosti obecně.

Téma: gender, média, sociologie vědy

Typ publikace: jiná publikaceOddělení: Národní kontaktní centrum - gender a věda

Publikace přináší portréty patnácti párů, v nichž oba partneři pracují ve vědě, výzkumu nebo na vysoké škole. Rozhovory zastihují akademické páry z různých vědních oborů v rozmanitých životních etapách: od mladých doktorandů s malými dětmi, kteří stojí na samotném začátku vědecké dráhy, přes postdoktorandy a etablované vědce a vědkyně na vrcholu svých kariér, až po páry, které svou profesionální vědeckou kariéru pomalu ukončují a jejichž děti už dospěly a založily své vlastní rodiny.

Téma: mezilidské vztahy, sociologie vědy

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Studie se zabývá analýzou dostupnosti bydlení pro sociálně vyloučené v ČR na základě zkušeností neziskových organizací a případových studií. Ve studii jsou rovněž diskutovány různé nástroje veřejné politiky vedoucí ke snížení sociálního vyloučení v souvislosti s bydlením používané v zahraničí. Cílem studie je navrhnout možné nástroje vedoucí ke zvýšení dostupnosti bydlení pro lidi ohrožené sociálním vyloučením v ČR.  

Téma: bydlení, sociální nerovnosti, veřejná politika

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Kniha se zaměřuje na demografické a socioekonomické chování jedinců a domácností v České republice po roce 1989, které porovnává se situací v dalších zemích EU, v prvé řadě zemích středovýchodní Evropy. Pojednávané oblasti zahrnují formování rodiny a životní trajektorie, rozdíly ve výdělcích a příjmovou nerovnost, postavení sebezaměstnaných a rodinných firem, a také spojitost náboženské přináležitosti jedinců a rodin. Cena: 204 CZK

Téma: EU, mzdy a příjmy, náboženství a religiozita, rodina, sociální nerovnosti, životní styl

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Studie mapuje stav finanční podpory rodin s dětmi v České republice a dalších šestnácti evropských zemích v roce 2004. Pomocí analýzy daňového a dávkového systému zjišťuje, jak si v oblasti finanční podpory domácností s dětmi různých příjmových úrovní a složení stojí Česká republika v porovnání s ostatními evropskými zeměmi a kterým z těchto zemí je v současné chvíli svým pojetím této podpory nejpodobnější.  

Téma: péče, rodina, sociální politika

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

Publikace shrnuje výsledky výzkumu sexuálního obtěžování ve vysokoškolském prostředí, který byl součástí výzkumného projektu podpořeného MŠMT ČR "Rovné příležitosti ve vědě a výzkumu: Analýza genderových bariér a rozvoj talentů". V první části představujeme výsledky kvantitativního výzkumného šetření, ve druhé části zprávy následují výsledky kvalitativní studie založené na analýze hloubkových rozhovorů se studujícími.

Téma: gender, sexualita, vzdělání

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Ulrike Felt is professor of social studies of science since 1999 and head of Vienna STS department. After having finished her PhD in theoretical physics at the University of Vienna in 1983, she worked for nearly five years in an interdisciplinary research team of science historians at the European Center for High Energy Physics (CERN) in Geneva studying social, political and scientific aspects in the foundation period of this first big European research institution.

Téma: sociologie vědy

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Kritická pozornost, kterou feministické badatelky věnovaly konceptu občanství, zásadním způsobem přispěla k současnému chápání tohoto pojmu a proměně politické imaginace, která jej doprovází.

Téma: gender, práce, rodina, sociální politika, transformace

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Cílem publikace je představení regionu Orlicko ve vědecko-výzkumných pracích několika týmů, které se podílejí na řešení projektu Rozvojové zájmy pohraničí. Region Orlicko je v projektu případovým územím pohraničí. Geograficky a společensky je region Orlicka vymezen obcemi Sdružení obcí Orlicko v Pardubickém kraji, v okrese Ústí nad Orlicí. Region je představen v několika vzájemně provázaných aspektech.

Téma: regiony, veřejná politika, životní úroveň

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Lokální a regionální studia

This monograph explores public and elite opinion toward events associated with the Prague Spring of 1968 in Czechoslovakia. This investigation is based on an analysis of a unique collection of aggregate and individual level survey datasets. The central goal of this study is to illustrate how the survey evidence from the 1967 to 1969 period may increase understanding of the Prague Spring era.

Téma: elity, politika (a postoje k politice), sociologická data, veřejné mínění

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

Studie se zabývá postoji k migrantům. Její autoři se zaměřují na postoje existující v české společnosti, ale využívají i data z mezinárodních šetření, aby mohli postoje respondentů z České republiky zařadit do širšího kontextu. Téma vztahů mezi „domácí populací“ a cizinci je v současnosti velice aktuální. Meziroční nárůst cizinecké populace je v ČR jeden z nejvyšších v Evropě.

Téma: mezilidské vztahy, migrace a mobilita

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Český sociálněvědní datový archiv

Monografie zkoumá otázku postavení žen ve vědě v pěti zemích střední Evropy (ČR, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko). Problematiku postavení žen ve vědě nahlíží z historického hlediska a zkoumá dopady východního rozšíření na tematizaci problematiky v těchto pěti zemích dnes. 

Téma: gender, sociologie vědy

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

The aim of this project was to provide reliable data and information on the real and effective distribution of (teaching-related) costs of higher education. The shares of public and private costs were calculated for students of different socio-economic origin, reflecting social disparity and social exclusion.

Téma: sociální nerovnosti, veřejná politika, vzdělání

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Rodinné a pracovní starty jsou v sociologii pojímány jako součást širšího procesu přijetí souboru sociálních rolí spjatých se statusem dospělého – tzv. přechodu do dospělosti. Zatímco některým dílčím tranzicím vstupu do dospělosti, jako je vstup do prvního partnerského soužití či vstup do rodičovství a faktorům, které jsou spojeny s prodlužováním období bezdětnosti, byla v české sociologii věnována poměrně velká pozornost, řada dalších témat stála dosud více méně stranou zájmu.

Téma: gender, hodnotové orientace, migrace a mobilita, práce, rodičovství, rodina

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

Monografie sleduje tyto okruhy problémů sociální soudržnosti v české společnosti: sociální nerovnosti, sociální napětí, spravedlnost, důvěra a legitimita, soudržnost v prostorové dimenzi a role přemosťujícího sociálního kapitálu.

Téma: důvěra/sociální koheze, hodnotové orientace, legitimita, sociální kapitál, sociální nerovnosti, veřejná politika

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

In order to compete in the global labor market of top-qualified workers, many states introduce various types of targeted policies to improve the migration balance of highly qualified workers.

Téma: migrace a mobilita, veřejná politika

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Lokální a regionální studia

Předkládaná monografie „Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České republice“ se snaží, a to za využití nových metodických přístupů, alternativních datových zdrojů a nových pohledů na tuto problematiku, postihnout vývoj regionálních rozdílů ve finanční a fyzické dostupnosti bydlení v naší zemi, a to zejména mezi roky 2000 a 2006.

Téma: bydlení, ekonomie, regiony, životní úroveň

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Cílem analytické části knihy byla prezentace výsledků řady sociologických výzkumů provedených za cílem najít hlavní faktory v pozadí nízké finanční dostupnosti vlastnického bydlení v Praze. Tyto faktory byly hledány jak na straně poptávky, tak na straně nabídky bydlení. Detailní analýza nabídky bydlení (bytové výstavby) by mohla být významným příspěvkem k obecnější diskusi nad efektivitou trhu bydlení.  

Téma: bydlení, regiony

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Tato kniha se zaměřuje na studování souvislostí a důsledků současných proměn pracovního trhu a pracovních podmínek na soukromý život lidí v České republice. Ve středu pozornosti přitom stojí dva fenomény, které mohou, ale nemusí být vzájemně provázané: zvyšující se flexibilita pracovních trhů a pracovních podmínek a marginalizace určitých skupin na pracovním trhu.

Téma: gender, práce, rodičovství

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Publikace představuje komplexní a současně velmi fundovaný přehled několika rovin a konceptualizací jevu, souhrnně řazeného pod pojem agenda-setting. Navzdory obvyklým vymezením pojmu se pokouší o plastičtější tematizaci a kromě nastínění historického pozadí různých rovin uvedeného jevu se je pokouší uchopit jak teoreticky, tak metodologicky. V tomto smyslu jednoznačně překračuje většinu standardních publikací věnovaných této problematice.

Téma: média, veřejné mínění, volby (a volební výzkumy)

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Monografie uvádí přehled teoretických východisek studia sociokulturních a symbolických nerovností. Důraz je kladen na relační aspekt a kulturní dimenzi stratifikace (sociální identita, symbolické umisťování, kulturní praxe). V prismatu „kulturalistického přístupu“ nerovnosti vznikají v relacích mezi lidmi. Společné „alternativním“ přístupům je porozumění konkrétním vztahům a vzniku relací ve vzájemných interakcích mezi lidmi: komunikaci a asociaci v přátelských a partnerských vazbách. 

Téma: identita, mezilidské vztahy, sociální nerovnosti

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Lokální a regionální studia

Publikace Dámský gambit: zahájení vědecké práce přináší 10 rozhovorů s mladými badatelkami o začátcích vědecké kariéry, zahraniční zkušenosti a ženách ve vědě.

Téma: gender, práce, sociologie vědy

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Publikace Dámský gambit: zahájení vědecké práce přináší 10 rozhovorů s mladými badatelkami o začátcích vědecké kariéry, zahraniční zkušenosti a ženách ve vědě.

Téma: gender, práce, sociologie vědy

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Kniha se věnuje nárůstu mimomanželské plodnosti po roce 1989 v České republice. Poté, co popisujeme demografický vývoj, se kniha věnuje následujícím otázkám. Jaké jsou postoje vůči rození děti mimo manželství? Kolik z mimomanželsky narozených dětí se rodí osamělým matkám? Jakou motivaci mají ženy k tomu, aby se vdaly, resp. zůstaly neprovdané. Komu se může v českém sociálním systému vyplatit zůstat neprovdanou matkou? Vyplácí se osamělým matkám vyplácí pracovat?

Téma: gender, rodičovství, rodina, životní styl

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

Publikace Cesty labyrintem. O vědecké profesi, soukromém životě a jejich propojování se popularizujícím způsobem věnuje tématu propojování práce a vědecké kariéry. 5 autorek diskutuje situace a diskurzy s nimiž se vědci a vědkyně setkávají při snaze sladit nebo oddělit práci a soukromí.

Téma: gender, práce, sociologie vědy

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Publikace Transformace: gender, věda a společnost se věnuje postavení žen ve vědě v ČR od 19. století do současnosti. Navazuje na zjištění expertní skupiny Enwise Evropské komise z roku 2004. Zpráva dokumentuje změny, ke kterým dochází v souvislosti s nástupem žen do vědecké profese, analyzuje specifika genderového kontraktu v post-komunistických zemích, věnuje se změnám, ke kterým došlo v souvislosti se vstupem do Evropského výzkumného prostoru, a opatřením přijímaným v ČR. 

Téma: EU, gender, sociologie vědy, transformace

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Předložená studie se zaměřuje na zkoumání vzájemného vnímání obyvatelstva pohraničních oblastí Bavorska a západních Čech. Analýza vztahu historického vědomí k utváření regionální identity se opírá o empirické šetření biografických identit pohraničí, jež proběhlo v ČR a Bavorsku v létě roku 2004 na území přiléhajícím ke společné hranici.

Téma: identita, mezilidské vztahy, regiony

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Lokální a regionální studia

Publikace analyzuje volby do Evropského parlamentu v roce 2004 z různých úhlů a zahrnuje celkem 15 studií. Kniha je rozdělena do čtyř částí, z nichž první se věnuje postojům voličů, stran a jejich vzájemnému vztahu, druhá se zaměřuje na volební chování, především volební účast a výběr strany, a třetí na evropský stranický systém. Poslední část prezentuje studie voleb do Evropského parlamentu v Česku a na Slovensku.

Téma: EU, politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

Kniha Voliči a volby 2006 je první knihou svého druhu, která detailně analyzuje volební chování, v tomto případě ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Autoři v ní zkoumají, které skupiny občanů a proč se voleb zúčastnily a proč se rozhodly právě pro ty strany, které volily. Hledají motivační zdroje a příčiny jednotlivých volebních rozhodnutí.

Téma: hodnotové orientace, politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

Nejenže ve většině zemí střední Evropy mají občané právo iniciovat referenda, která jsou závazná pro místní samosprávy, kniha ukazuje, že občané v tomto regionu této možnosti stale více využívají. Kniha se zaměřuje na identifikaci proměnných, jež přispívají ke schopnosti občanů úspěšně prosadit konání referenda o místních kontroverzních otázkách, a to i v případě, že obecní zastupitelé nejsou přímé demokracii nakloněni.  

Téma: občanská společnost, politika (a postoje k politice), regiony

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Náplní studie analýza vlivu právního důvodu užívání bydlení na faktickou a zamýšlenou prostorovou mobilitu českých domácností za pracovními příležitostmi a zhodnocení váhy vlivu právního důvodu užívání bydlení na zamýšlenou prostorovou mobilitu českých domácností za prac. příležitostmi při porovnání s vahou jiných možných, zejména kulturních a psychologických, faktorů. Součástí studie jsou doporučení programů v oblasti bytové politiky, které by mohly přispět ke zvýšení mobility za prac.

Téma: bydlení, migrace a mobilita, práce

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Náplní studie je prezentace základních závěrů vybraných teoretických i empirických studií publikovaných světovým výzkumem bydlení zabývajících se vazbou mezi trhem práce (resp. migrací domácností za prací) a trhem bydlení. Dále zmapování celkové migrace českých domácností i migrace českých domácností za pracovními příležitostmi a její srovnání s mírou migrace ve vybraných vyspělých i transformujících se zemích.

Téma: bydlení, migrace a mobilita, práce, transformace

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Bulletin se zaměřuje na situaci neprovdaných matek. První část shrnuje demografický vývoj nemanželské plodnosti a dále ukazuje základní výsledky víceúrovňových modelů. Druhá část bulletinu přináší základní výsledky specializovaného šetření matek, které umožňuje detailnější pohled na sociální situaci neprovdaných matek.

Téma: rodičovství, rodina

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

Publikace, která je výsledkem spolupráce odborníků z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce a Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu Akademie věd ČR, si klade za cíl seznámit čtenáře s pojmem kvalita pracovního života, s jeho vztahem ke kvalitě života obecně i s různými přístupy a pojetími daných kategorií.

Téma: práce, veřejné mínění

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Publikace se zabývá tématem, jehož systematické pokrytí je nutné nejen pro budování odborného diskursu genderových studií u nás, ale také pro úplnější poznání transformačních procesů v České republice po roce 1989. Svým rozsahem a tématem je tato publikace důležitým zdrojem především pro vysokoškolské studující a vyučující v kursech genderových studií, médií, sociálních hnutí a politicko-ekonomické tranzice.

Téma: EU, gender, média, občanská společnost, politika (a postoje k politice), transformace, veřejná politika

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Publikace je souborem odborných statí, které si kladou za cíl poskytnout komplexní přehled o výsledcích kontinuálních výzkumů veřejného mínění prováděných v rámci CVVM na pozadí širšího teoretického diskurzu pojmů jako veřejnost, veřejné mínění či média a s přihlédnutím k základním metodologickým otázkám. Širší společenský a historický kontext tvoří ve spojení s analýzami dat z konkrétních šetření v českém prostředí unikátní příspěvek k aktuálním tématům i otázkám výzkumu veřejného mínění.

Téma: média, politika (a postoje k politice), sociologická data, veřejné mínění

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Kniha se věnuje výzkumu životního cyklu. Soustředí se na situaci v České republice po roce 1989 a věnuje se jednak změnám v rodinném chování a životním cyklu, jednak nestandardním životním drahám. Kniha pokrývá životní cyklus od hledání partnera, odchodu od rodičů, přátelství vstupu do manželství, narození dětí, rodičovství, rozvodům, stejně jako situaci starších lidí a úmrtnosti. Do knihy přispělo celkem 19 autorů.  

Téma: hodnotové orientace, rodina, životní styl

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

Kniha Sexualizovaná realita pracovních vztahů je výsledkem sociologického výzkumu obtěžování z důvodu pohlaví a sexuálního obtěžování, který realizovalo oddělení Gender & sociologie SOÚ AV ČR. Autorky prezentují jednak teoretická východiska výzkumu, jednak analýzy jednotlivých studií, které byly zaměřeny na konkrétní typ aktérů: zaměstnanci a zaměstnankyně jako celek, vedení podniků a organizací, oběti obtěžování a sexuálního obtěžování, zástupci a zástupkyně odborů.

Téma: gender, práce, sexualita

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Kapitola knihy Sexualizovaná reality pracovních vztahů Marie Čermákové vychází z výzkumu veřejného mínění o obtěžování a sexuálním obtěžování na pracovišti zejména mezi zaměstnanci s důrazem na kontext a typ pracovního prostředí a výskyt tohoto jevu. Autorka se v textu zaměřuje na analýzu mezilidských vztahů na pracovišti s ohledem na výskyt a formy znevýhodňování a obtěžování z důvodu pohlaví.

Téma: gender, práce

Typ publikace: kapitola v knize / monografiiOddělení: Gender & sociologie

První část studie seznamuje s různými teoretickými přístupy, které v sociologii vymezují pojem elita, a následně pak s různými postupy, kterými je elita zkoumána. Druhá část předkládá faktograficky podložený rozbor vývoje politických a ekonomických elit za období posledních 15 let postsocialistické transformace České republiky a poslední část je věnována každodennosti současných ekonomických elit.

Téma: ekonomie, elity, transformace

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

V roce 2005 vyšla třetí, poslední (vzhledem ke končícímu projektu stejného názvu) z řady publikací Standardy bydlení. Studie se prioritně věnuje oblasti tržního financování vlastnického bydlení a měření efektivity systémů financování ve vyspělých i tranzitivních zemích, včetně České republiky.

Téma: bydlení, veřejná politika

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Tato monografie ukazuje, do jaké míry existují v České republice podmínky pro přechod od výdajového modelu financování vysokého školství k investičnímu modelu, resp. jaké povahy jsou bariéry, které tomuto přechodu brání. Autorský tým se pokusil o propojení diskuse probíhající na poli ekonomické teorie s analýzou vývoje pokusů o reformu financování českého vysokého školství v kontextu jeho celkové proměny v období postkomunistické transformace.

Téma: sociální nerovnosti, transformace, vzdělání

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Publikace je zaměřena na hledání optimálních nástrojů bytové politiky v českém prostředí. Autoři se soustředili na otázku bytového nedostatku v ČR, porovnání systémů regulace nájemného první a druhé generace, sociálního bydlení a příspěvku na bydlení. Navrhována je nejvhodnější podoba regulace nájemného druhé generace v ČR, systému sociálního bydlení a příspěvku na nájemné.

Téma: bydlení, sociální politika, veřejná politika

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Prudký pokles sňatečnosti a plodnosti a nárůst počtu nesezdaných soužití v České republice po roce 1989 vyvolal rozsáhlý zájem mezi sociology a demografy. To, že součástí společenské transformace bude i změna rodinného chování, bylo možné očekávat a již začátkem 90. let někteří demografové upozorňovali na skutečnost, že zhroucení komunistického režimu bude provázet i proměna sňatkového a reprodukčního chování [např. Vereš 1991, Rychtaříková 1991].

Téma: mezilidské vztahy, rodina, vzdělání

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

Sborník příspěvků shrnuje výsledky první dekády fungování demokracie v zemích střední Evropy z hlediska významu národních parlamentů.

Téma: EU, občanská společnost, veřejná politika

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

Obsahem sborníku jsou příspěvky českých a slovenských účastníků mezinárodní konference Česko-slovenské sociologické dny, pořádané v Praze ve Vile Lanna 10. – 12. května 2004 ve spolupráci Sociologického ústavu AV ČR, Sociologického ústavu SAV a Masarykovy české sociologické společnosti. Kapitoly jsou věnované oblastem sociologického výzkumu v České republice a na Slovensku - výzkumům veřejného mínění, politické sociologii, lokální problematice, rodině, bydlení či sociologické metodologii.

Téma: bydlení, metodologie výzkumu, politika (a postoje k politice), regiony, rodina, veřejné mínění

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

Soubor vědecky založených studií podává přehled o českých výzkumech volebních preferencí a vyjadřuje se k hlavním problémům a možnostem uplatnění výsledků výzkumů, např. k otázkám významu pro demokracii, dopadů publikace výsledků, vztahům mezi výzkumem a žurnalistikou, konceptualizaci stranických identitfikací, hodnocení kvality šetření, konstrukci dotazníků atp. Samostatná kapitola je věnována také výzkumu na Slovensku.

Téma: metodologie výzkumu, sociologická data, volby (a volební výzkumy)

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Český sociálněvědní datový archiv

Výrazná převaha "mainstreamové" neoklasické ekonomie a absence mimoekonomických analýz hospodářského rozměru české transformace po roce 1989 prakticky znemožnila vznik adekvátních domácích socioekonomických studií na dané téma. Otázka dynamiky socioekonomických hodnot a behaviorálních praktik v transformačním procesu byla českými vědci do značné míry přehlížena, s výjimkou teoretických a kvantitativních studií J. Večerníka a kvalitativních prací J. Kabeleho.

Téma: ekonomie, hodnotové orientace, transformace

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Publikace Standardy bydlení 2002/03: Finanční dostupnost a postoje občanů autorů Ing. Mgr. Martina Luxe, Ing. Petra Sunegy, RNDr. Tomáše Kosteleckého, CSc. a Mgr. Daniela Čermáka vznikla v rámci projektu Standardy bydlení českých domácností a potenciály k jejich růstu s přihlédnutím ke zkušenostem vyspělých zemí Evropské unie podpořeného Grantovou agenturou ČR. Jedná se o první z řady tří studií, které budou v průběhu let 2003 - 2005 (tj.

Téma: bydlení, veřejná politika

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Práce se zabývá vývojem vysokého školství v České republice po roce 1989, se zvláštním zaměřením na příslušné právní předpisy, institucionální rámec, financování a přijímací procedury. Vstupní hypotéza o rostoucím vlivu sociálního původu na tento přechod v období po roce 1989 byla na námi analyzovaném datovém souboru potvrzena.

Téma: sociální nerovnosti, transformace, vzdělání

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Celkem 18 autorů analyzuje volby do Poslanecké sněmovny z roku 2002 z různých úhlů pohledu. První část publikace se věnuje událostem předcházejícím volbám (primárky ve stranách, volební kampaň, programatika stran). Druhá část analyzuje volební chování na základě výsledků dat z dotazníkových šetření a hodnotí výsledky voleb z hlediska vlivu volebního systému, systému preferenčního hlasování a geografické rozložení voličů českých stran.

Téma: politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

The author provides an extensive analysis of the Czech and foreign literature devoted to the study of migration processes in the 20th century. A sociological analysis of modern Czech emigration can as a result be conducted which is capable of facilitating important historical comparisons, but above all formulating a significant socio-cultural framework for migration processes of teh second half of the 20th century.

Téma: hodnotové orientace, migrace a mobilita

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

This paper analysed the hypothesis of the growing influence of family (social) origin on success in the transition between secondary and post-secondary school in the 1990s. The family origin of the respondent was indicated through the father's education and his socio-economic status. With the use of the method of logistic regression the hypothesis of the growing influence of social origin was not confirmed.

Téma: sociální nerovnosti, vzdělání

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Téma: bydlení, EU, sociální nerovnosti, sociální politika

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

The topic of this book is analyse of activity of the Czech Parliament in first and second electoral period of the House of Deputies (1993-1996 and 1996-1998) and first electoral period of the Senate (1996-1998). The publication is distributed into parts, four chapters and one attachment.

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

Kniha je novým, originálním zpracováním problematiky diskutované na mezinárodním sympoziu v Praze v květnu 2001 v českém jazyce. Jejím obsahem je kritická reflexe současného stavu postscocialistické transformace ve střední Evropě tváří v tvář soudobým modernizačním výzvám. Kromě větších textů národních týmů českého, německého, maďarského a polského zahrnuje expertní a diskusní vyjádření k řešené problematice z úst sociologů z 11 převážně evropských zemí.

Téma: sociologická data, transformace

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Přes mnoho podobností se rodinné chování v evropských zemích liší. Obyvatelstvo se liší nejen v postojích, ale i v chování, především v typu soužití (manželství, nesezdané soužití) a plodnosti. První část přináší přehled demografického vývoje v posledních letech, druhá a třetí část se věnují výsledkům Šetření rodiny a reprodukce (FFS).

Téma: mezilidské vztahy, rodina

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

Publikace předkládá sociologický pohled na podmínky, v nichž probíhá transformacegenderových vztahů v české společnosti v 90. letech. Zaměřuje se nejen na současné uspořádání pozic mužů a žen ve společnosti, ale zabírá i širší spektrum otázek dlouhodobéhopůsobení kulturních a sociálních mechanismů, které podmiňují charakter možných změn a posunů. V rámci studie je významná i aktuální analýza srovnatelných trendův zemích EU a jejich intervence do českého prostředí.  

Téma: gender, historická sociologie

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Tato práce se věnuje testování přítomnosti a relevanci tří štěpících linií v prostoru voličů na národní a na lokální úrovni. Testovanými liniemi jsou ekonomický populismus - tržní liberalismus, libertarianismus - autoritarianismus a náboženství a morálka - sekularita a tolerance.

Téma: politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

Tato monografie je výsledkem výzkumu, který probíhal v letech 1991-1998 a byl zaměřen v prvé řadě na zkoumání čistě sociologických témat, týkajících se objektivních a subjektivních stránek stratifikace v České republice. Věnuje se vývoji konzistence sociálně-ekonomického statusu, vnímání sociální mobility a sociálních nerovností a utváření norem distributivní spravedlnosti.

Téma: politika (a postoje k politice), sociální nerovnosti, volby (a volební výzkumy)

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Český sociálněvědní datový archiv

Téma: rodina

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Téma: sociologická data, vzdělání

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie