odborná kniha / monografie
Gibas, Petr a kol. 2019. Kutilství: drobná mozaika svépomocné tvorby . Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 128 s. ISBN 978-80-7330-357-0.

Ačkoli se v zahraničí těší kutilství rostoucímu odbornému zájmu, v českém akademickém prostředí se mu prozatím nedostalo větší pozornosti. Kniha představuje výsledek snahy tuto mezeru alespoň částečně zaplnit a nabídnout prvotní ucelený pohled na kutilství jako zajímavý fenomén a zároveň rozšířenou praxi se svébytnou historií a bohatou přítomností. V českém prostředí jde tedy o první komplexnější pokus vymezit, co je kutilství, a nabídnout vhled do mnohovrstevnaté a různorodé činnosti, které se věnují dnešní kutilové a kutilky.

V knize chápeme kutilství jako komplex svépomocných manuálních výrobních aktivit, drobných prací a oprav prováděných (povětšinou) ve volném čase. Takovýto soubor převážně volnočasových aktivit je zároveň výrazně odlišný od historicky předchozích forem domácího „vyrábění“, tedy řemesel, domácké, domácí, či lidové umělecké výroby, a to hned z několika důvodů, z nichž jedním z nejdůležitějších je právě otázka zisku. Do kutilství, jak jej v této knize představujeme a jak mu rozumí současní kutilové a kutilky i autoři, kteří se kutilství věnovali nebo se jím zabývali v minulosti, nepočítáme profesionální a poloprofesionální rukodělnou výrobu, ani výrobu za účelem zisku, obživy a prodeje na trhu.

Kniha sestává ze čtyř delších a více do hloubky jdoucích kapitol tematicky zaměřených na různé ohledy českého kutilství vzhledem k jeho minulosti i současnosti. Ty doplňuje několik kratších sond, jež mají za cíl upozornit na zajímavé, opomíjené, či překvapivé souvislosti kutilství. Kniha zároveň obsahuje řadu výroků – ať již od současných kutilů a kutilek, nebo z nejrůznějších kutilských časopisů a příruček – a kratších příběhů kutilek a kutilů či jejich výtvorů, jež mají za cíl dokreslit kolorit toho, co bylo a je kutilství. Citáty, příběhy, stejně jako dvě poslední kapitoly, pocházejí přímo z výzkumu, který tvoří nejen základ této knihy, ale také výstavy uspořádané v Retromuzeu Cheb na podzim roku 2019. Konkrétní materiál představený a diskutovaný v jednotlivých kapitolách tak pochází převážně, nikoli však výhradně, odsud. To však neznamená, že co kniha říká o kutilství, nemá obecnější platnost. Jednotlivé výroky, příběhy, fotografie a ukázky kutilské praxe, spolu se sondami do dalších sfér kutilství poskytují mnohovrstevnatý obrázek současného kutilství a umožňují začít utvářet aktuální porozumění tomuto proměnlivému avšak stále přítomnému fenoménu. Pomocí odkrývání významů věcí a jejich příběhů se kniha pokouší lépe pochopit nejen lidi, kteří kutí, ale i situace a společnost, ve které žijí, a představit kutilství jako svérázný a bohatý výraz každodenní lidské kreativity.

Kniha je k dostání zdarma. Pro její získání využijte objednávkový formulář.

Sdílejte tuto stránku