Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i.) provádí pravidelná šetření názorů české veřejnosti v oblasti politických, ekonomických a dalších společenských témat. Průzkumy se uskutečňují formou standardizovaných osobních rozhovorů vyškolených tazatelů s respondenty, kteří reprezentují obyvatele České republiky ve věku od patnácti let. Omnibusový dotazník obsahuje z důvodu vytváření časových řad, které reprezentují vývoj názorů na jednotlivá témata ve veřejném mínění, zejména otázky pokládané pravidelně, do svých výzkumů ovšem CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., zařazuje i otázky týkající se aktuálních společenských témat. Průzkumy jsou realizovány pravidelně s měsíční periodicitou, s přestávkou v období červenec – srpen.

CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., se pravidelně věnuje těmto otázkám: volby, politické strany, politické instituce, hodnocení politické situace, mezinárodní vztahy, demokracie, občanská společnost, zdraví, negativní jevy ve společnosti, bezpečnost, vztahy a životní postoje, ekologie, média, práce, příjmy, životní úroveň, ekonomický vývoj, hospodářská politika a sociální politika. Výsledky šetření jsou pravidelně publikovány formou tiskových zpráv, které jsou poskytovány široké veřejnosti.

CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., provádí také terénní šetření a průzkumy ve spolupráci s dalšími odděleními Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., a výzkumy pro externí instituce či subjekty (s výjimkou politických či politicky angažovaných subjektů). V posledních letech provedlo šetření například pro tyto subjekty:

 • Centre for Study of Public Policy, University od Strathclyde
 • MacMillan Center for Intl. & Area Studies at Yale
 • The Open University. Walton Hall
 • University of Wolverhampton
 • University of Newcastle
 • Hungarian Civil Liberties Union
 • Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně
 • Přírodovědecká fakulta UK
 • Fakulta sociálních věd UK
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Úřad vlády ČR
 • Ministerstvo zemědělství ČR
 • Česká národní banka
 • Kancelář veřejného ochránce práv
 • Český statistický úřad
 • Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
 • Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
 • Výzkumný ústav bezpečnosti práce
 • Správa úložišť radioaktivních odpadů
 • Česká televize
 • AMI Communications

Jednotliví odborní a vědečtí pracovníci se v rámci svých specializací (sociologie, politologie, ekonomie, demografie, mediální studia, veřejná politika) zabývají veřejným míněním jako společenským jevem.

CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i.,  vydává recenzovaný vědecký časopis Naše společnost, který vychází 2x ročně.

CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i.,  je zapojeno v Central European Opinion Research Group (CEORG) a má personální zastoupení ve World Association for Public Opinion Research (WAPOR).

Vybrané publikace

Zobrazit všechny publikace oddělení

Připojené odkazy

Připojené obrázky

Obrázky: 
CVVM
CVVM
CVVM
CVVM
CVVM
CVVM