Trvání projektu: 
2022 - 2026

Globální klimatická krize urychluje přechod k udržitelné energetice. Země EU mění přístup k hospodaření s elektřinou a teplem a ke koncepci dopravy. Do tohoto procesu významně promlouvá přehodnocení energetických politiky vlivem vojenské invaze Ruska na Ukrajinu.

 Ústup od spalování fosilních zdrojů je podmíněn rozvojem technologií pro využití obnovitelných zdrojů energie a předpokládá debatu o budoucnosti jaderné energetiky. Změna energetických politik a strategií s sebou nese restrukturaci zájmů a hodnot, které se promítají do organizace sociálních vztahů a sociálních praktik. Decentralizace energetiky na straně měst, obcí, podniků a domácností vyžaduje reflexivitu a tvořivost při realizaci inovativních řešení.

Výzkumná aktivita se bude opírat o kombinaci sociologických metod pro výzkum vztahu mezi udržitelnou energetikou a společností. Dotazníková šetření na reprezentativním vzorku populace ČR umožní získat a prezentovat kvantitativní data týkající se různých aktuálních energetických otázek. Zaměří se na postoje i jednání českých občanů ve vztahu k energetické transformaci, zejména v souvislosti s úsporou energií v domácnosti, motivací k přechodu na zelené energie a využívání obnovitelných zdrojů energie, ochotou omezit se ve spotřebě energie či ústupem od aut se spalovacími motory. Bude také analyzovat podporu veřejných politik v oblasti transformace energetiky zejména v kontextu klimatických změn a emisí skleníkových plynů.

Diskurzivní analýza dokumentů (mediálních dat a institucionálních dokumentů) se zaměří na rozbor veřejné debaty o transformaci energetiky v české společnosti. Kvalitativní výzkum založený na realizaci hloubkových rozhovorů nabídne hlubší a detailnější vhled do uvažování a jednání aktérů zapojených do přechodu k udržitelné energetice. Prozkoumá motivace k praktikování udržitelné spotřeby (a výroby) v oblasti energií na úrovni individuální i skupinové (obce, komunity, družstva, podniky) a identifikuje společenské a technologické bariéry, které toto jednání limitují. Přispěje k porozumění tomu, v čem spatřují jednotliví aktéři výhody a nevýhody přechodu na udržitelnější způsoby dopravy a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Hlavní řešitel: 
Členové řešitelského týmu: 
Témata: 
energetika
klimatická změna
média
spotřeba
veřejné mínění
životní prostředí
Zadavatel: 
ostatní

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 1, zobrazeno 1 - 1)

Kolářová, Marta

Green Deal, iniciativa Evropské komise zaměřená na ochranu klimatu a snížení emisí skleníkových plynů, vyvolal v české veřejné debatě kontroverze. Analýza mediálního diskurzu o Green Dealu z hlediska energetiky ukazuje, že Zelená dohoda je vnímána převážně negativně. V médiích byla označována odsuzujícími výroky a negativními charakteristikami zejména předními českými politiky. Vstřícnější pohled na ni mají české firmy, obce a odborníci.

Téma:
energetika, klimatická změna, média, politika (a postoje k politice), životní prostředí
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
jiná publikace