Trvání projektu: 
2022 - 2025

S využitím deliberativního přístupu bude ECOSENS analyzovat názory občanů a jejich vnímání rizik, přínosy a potenciál současných a nových jaderných technologií v kontextu hlavních společenských výzev (klimatická krize, politiky udržitelné energie, energetická bezpečnost). Prostřednictvím sociálně-etické perspektivy bude přezkoumáno přijímání doporučení týkajících se zapojení zúčastněných stran a transdisciplinarity (zejména integrace společenských a humanitních věd) v jaderném výzkumu a rozhodování a budou vypracována doporučení k řešení souvisejících problémů. Zainteresované strany (úřady, průmysl, akademická obec a občanská společnost) jsou zapojeny do zkoumání a spoluvytváření možných energetických budoucností a úlohy jaderné energie. Hodnocení udržitelnosti současných technologií v oblasti jaderné energie bude zohledňovat celou dobu životnosti jaderné investice včetně jaderného palivového cyklu. Integrace nových technologií (Gen III+, IV, SMR) je pak zkoumána v kontextu budoucího vývoje energetického trhu a společnosti s cílem určit možnou roli jaderné energie v klimaticky neutrálním hospodářství, jehož cílem je rok 2050. Jsou integrovány různé perspektivy (odborníci na jadernou energii, sociologové, zainteresované strany, společnost) a jsou dohodnuta metodická doporučení pro hodnocení udržitelnosti. K odstranění nedostatků stávajících ekonomických modelů vyvíjí ECOSENS nový model založený na přístupu systému zásobování s cílem vytvořit a vypočítat ukazatele relevantní pro množství zúčastněných stran (spotřebitelé, vlády, dodavatelé). Model bude zahrnovat „sociální diskontní sazbu“ a zohlední limity naší planety, jak se odráží v systému „cirkulární ekonomiky“ hospodářství". Řada národních případových studií model vyhodnocuje a poskytuje relevantní doporučení pro zúčastněné strany. Činnosti a výsledky projektu ECOSENS budou z velké části komunikovány a šířeny prostřednictvím sítě zúčastněných stran vytvořené na podporu inovativního zapojení a také prostřednictvím otevřeného přístupu.

Program: EURATOM2027

Hlavní řešitel: 
Témata: 
energetika
Zadavatel: 
mezinárodní projekt