Trvání projektu: 
2022 - 2025

S využitím deliberativního přístupu bude ECOSENS analyzovat názory občanů a jejich vnímání rizik, přínosy a potenciál současných a nových jaderných technologií v kontextu hlavních společenských výzev (klimatická krize, politiky udržitelné energie, energetická bezpečnost). Prostřednictvím sociálně-etické perspektivy bude přezkoumáno přijímání doporučení týkajících se zapojení zúčastněných stran a transdisciplinarity (zejména integrace společenských a humanitních věd) v jaderném výzkumu a rozhodování a budou vypracována doporučení k řešení souvisejících problémů. Zainteresované strany (úřady, průmysl, akademická obec a občanská společnost) jsou zapojeny do zkoumání a spoluvytváření možných energetických budoucností a úlohy jaderné energie. Hodnocení udržitelnosti současných technologií v oblasti jaderné energie bude zohledňovat celou dobu životnosti jaderné investice včetně jaderného palivového cyklu. Integrace nových technologií (Gen III+, IV, SMR) je pak zkoumána v kontextu budoucího vývoje energetického trhu a společnosti s cílem určit možnou roli jaderné energie v klimaticky neutrálním hospodářství, jehož cílem je rok 2050. Jsou integrovány různé perspektivy (odborníci na jadernou energii, sociologové, zainteresované strany, společnost) a jsou dohodnuta metodická doporučení pro hodnocení udržitelnosti. K odstranění nedostatků stávajících ekonomických modelů vyvíjí ECOSENS nový model založený na přístupu systému zásobování s cílem vytvořit a vypočítat ukazatele relevantní pro množství zúčastněných stran (spotřebitelé, vlády, dodavatelé). Model bude zahrnovat „sociální diskontní sazbu“ a zohlední limity naší planety, jak se odráží v systému „cirkulární ekonomiky“ hospodářství". Řada národních případových studií model vyhodnocuje a poskytuje relevantní doporučení pro zúčastněné strany. Činnosti a výsledky projektu ECOSENS budou z velké části komunikovány a šířeny prostřednictvím sítě zúčastněných stran vytvořené na podporu inovativního zapojení a také prostřednictvím otevřeného přístupu.

Zapojení do projektu ECOSENS v roce 2023 pokračovalo prostřednictvím dokončení systematické rešerše literatury (systematic literature review) na téma postojů veřejnosti k jaderné energetice v kontextu debat o změně klimatu a energetické bezpečnosti. Článek sepsaný kolektivem šesti autorů (M. Ďurďovič prvním autorem) byl předán do recenzního řízení v mezinárodním časopisu. Kromě toho se spustily přípravy mezinárodně-komparativního kvalitativního a kvantitativního výzkumu na téma postojů k malým modulárním reaktorům, kde sběry dat v ČR a dalších zemích proběhnou v roce 2024.

Program: EURATOM2027

Hlavní řešitel: 
Témata: 
energetika
Zadavatel: 
mezinárodní projekt

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 1, zobrazeno 1 - 1)

Durdovic, Martin, Turcanu, Catrinel, Sala, Roser, Geysmans, Robbe, López-Asensio, Sergi, Gonçalves, Lila

This article presents the results of a systematic literature review following the PRISMA protocol and answering the research question of how climate change or energy security considerations affect public attitudes towards nuclear energy. 82 articles published in English since 2011 and indexed in scientific databases were selected for the review.

Téma:
energetika, klimatická změna, technologie/technika
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
impaktovaný článek