Časopis Gender a výzkum / Gender and Research je recenzovaný vědecký transdisciplinární časopis genderových studií a feministické teorie. V časopise jsou publikovány stati v češtině nebo angličtině, které uplatňují genderovou či feministickou perspektivu v oboru sociologie, filosofie, politologie, kulturních studií anebo v dalších sociálních a humanitních vědách. Časopis rovněž přináší recenze zahraniční a české odborné literatury se zaměřením na feministickou teorii a genderová studia, diskuse, rozhovory a informace o dění v akademických kruzích genderových studií. Redakční rada časopisu podporuje publikace, které přispívají k rozvoji transdisciplinárních genderových studií v České republice i globálně, s přihlédnutím k autorskému analytickému přínosu textů.

Časopis je zařazen v databázi SCOPUS, European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS), Central European Journal of Social Sciences and Humanities a v dalších databázích.

Gender a výzkum / Gender and Research (ISSN-print: 2570-6578, ISSN-online: 2570-6586) vychází 2x ročně.  Časopis vydává od roku 2000 oddělení Gender & sociologie, Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i. Do roku 2016 vycházel pod názvem Gender, rovné příležitosti, výzkum.

Připojené odkazy