Kniha odráží politické, sociální a obecné společenské postoje v České republice v evropském srovnání.

Téma: důvěra/sociální koheze, EU, mezilidské vztahy, politika (a postoje k politice), sociální nerovnosti, veřejné mínění

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

Nedostupnost bydlení se dotýká stále více obyvatel. Receptem na řešení není jedna konkrétní cesta, ale kombinace různých opatření a vytváření nových forem bydlení. Mezi taková řešení patří i participativní bydlení, v němž obyvatelé spolupracují s dalšími domácnostmi a zapojují se do přípravy a provozu bydlení. Sousedská spolupráce a sdílení některých aspektů bydlení může přinést ekonomické, sociální i ekologické benefity. Participativní bydlení ale není jen o spolupráci sousedů.

Téma: bydlení

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Participativní bydlení znamená, že na přípravě projektu bydlení nebo jeho části, na investici, případně na správě bydlení spolupracují obyvatelé. Existuje řada důvodů, proč obyvatelé vstupují do projektů participativního bydlení: reakce na snižující se dostupnost bydlení, snaha zlepšovat kvalitu bydlení a jeho architektonickou podobu, zvyšování odolnosti vůči klimatické krizi či snaha zkvalitnit sousedské vztahy.

Téma: bydlení

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

V západní Evropě sice volební volatilita za posledních třicet až čtyřicet let významně narostla, skutečnou explozi voličské nestability ovšem spojujeme se zeměmi bývalého komunistického bloku ve východní Evropě. Tato publikace se proto zaměřuje na výzkum volební volatility v 11 postkomunistických státech střední a východní Evropy od roku 1990 do roku 2020. Volební volatilitu studie chápe jako změnu voličské preference ve volbách jdoucích po sobě.

Téma: občanská společnost, volby (a volební výzkumy)

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

Církev československá (husitská) byla po většinu 20. století druhou nejpočetnější českou církví, v současnosti zaujímá čtvrtou pozici na žebříčku početnosti a rozhodně patří mezi nejvýznamnější náboženské organizace. Současně je v mnoha ohledech světovým unikátem. Její vznik před sto lety byl v rámci jediného národního společenství největším církevním rozkolem od časů reformace, církev prošla a stále prochází složitým a myšlenkově podnětným hledáním teologické a spirituální identity.

Téma: náboženství a religiozita

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Authenticity has become a buzzword for our times. Much of the travel industry is built around the provision of ‘authentic’ experiences, global brands fight to be seen as ‘authentic’ and social media platforms are awash with arguments about the authenticity of this post or that vlogger. But what do we mean by authenticity? And why have these debates grown so dramatically in the last two decades?

Téma: gender, kultura, média

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Kniha přináší komparativní a současný pohled na sociální stratifikaci ve středoevropských státech - v Česku, Polsku, Maďarsku a Slovensku (Visegrádská čtyřka - V4), a to i v kontrastu s Rakouskem. Zabývá se společnou historií těchto zemí jako součásti někdejšího Rakouska-Uherska. Zatímco státy V4 zažily po desetiletí regresivní autoritářskou sovětskou vládu, Rakousko tomuto osudu uniklo.

Téma: EU, sociální nerovnosti

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Fenomén bezdětnosti je jedním z rysů demografického vývoje evropských populací. V mezinárodním kontextu se Česká republika řadí k zemím s nejnižším podílem bezdětných žen v populaci. Podle projekcí bude nejvyšší, téměř pětinový podíl trvale bezdětných v generacích narozených v polovině 80. let, v dalších generacích by měl postupně klesat na 11 %, podíl žen se dvěma dětmi se sníží na 45 až 47 %.

Téma: rodičovství

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Kniha se věnuje tematice inkluze ve vzdělávání. Představuje informovanou a nepředpojatou sondu do procesu, který v odborné i laické veřejnosti začal silněji rezonovat s účinností novely školského zákona (zákon č. 82/2015 Sb.). Tzv. inkluze se ani u nás nezrodila ex nihilo v r. 2015 nebo 2016 a nekončí několika legislativními, organizačními, metodickými a finančními opatřeními. Jádrem dalších kroků na cestě k inkluzi je její akceptace.

Téma: hodnotové orientace, vzdělání

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

The book explores "rurality" as a cultural category. In 18 chapters, European ethnologists and cultural anthropologists discuss the methodological and conceptual approaches that can be used to capture and describe the ›rural‹ beyond generalizations, causal speculations and dichotomous thinking.

Téma: město a vesnice, regiony

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Lokální a regionální studia

„Publikace mapuje místa domácího vzdělávání, která byla dosud zkoumána jen málo, nebo vůbec, v tom spočívá její velká zásluha. Autoři využili širokou škálu výzkumných a analytických metod a podařilo se jim vytvořit významný příspěvek k poznání rozsahem sice malého, ale z hlediska vývoje inovativních přístupů velice důležitého segmentu českého vzdělávacího systému.“ (Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D., Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy).

Téma: vzdělání

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

Problematika bezpečnosti patří mezi témata, která dlouhodobě rezonují společností a která si zaslouží naši pozornost. Tato kniha se věnuje obavám ze zločinu a pocitu bezpečí v České republice. Díky velkému množství dat, která měli autoři za posledních 20 let k dispozici, se jim naskytla příležitost zevrubně analyzovat pestrou škálu faktorů, které s pocitem bezpečí a obavami ze zločinu souvisejí, a popsat vývoj obou fenoménů v čase stejně jako pozici Čechů v rámci Evropy.

Téma: kriminalita

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

The final monograph of a research project on "Return of Religion in the Public Space" is the first and only analyse of the divergent post-secularisation development of religion in the Czech Republic and Slovakia since the dissolution of Czechoslovakia.

Téma: náboženství a religiozita

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Kniha se zabývá trávením volného času a v obecné rovině životním stylem obyvatel Česka a Slovenska. Fenomén volného času zasazuje do širšího kontextu základních vývojových trendů a změn soudobé společnosti. Rovněž uvádí hlavní osy společenského vývoje v obou zemích od rozpadu společného státu.

Téma: kultura, spotřeba, životní styl

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociální stratifikace

Research on religion has been neglected in Czech academia for a long time, one of the major debts was absence of a biographical encyclopedia of modern religious figures. Such dictionaries are available for all comparable Central European countries, in the Czech case there was at least a dictionary of Roman Catholics. Only the extensive research and analytical work of the team made it possible to publish a more extensive and heuristically more difficult encyclopedia of other religionists.

Téma: náboženství a religiozita

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Summary of main findings• The position and status of women in the labour market in history has been linked to the social status of(different groups of) women, the possibility of their access to education and subsequently applying it, andto the legitimacy of their claim to be economically self-sufficient (independent from men – father, husband,partner, etc.).

Téma: gender, mzdy a příjmy, práce, sociální nerovnosti

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Za posledních dvacet let došlo v České republice k zásadnímu nárůstu počtu studentů na vysokých školách. Jedním z důsledků je, že v naší populaci vzrostly podíly osob s ukončeným vysokoškolským vzděláním na dvojnásobek. Prudký rozvoj vzdělávacího systému vyvolává řadu otázek. Mění se vztah mezi vzděláním, chováním, hodnotami a postoji? Rozevřela se v posledních třech desetiletích propast mezi lidmi s nižším a vyšším vzděláním, nebo se naopak rozdíly mezi nimi stírají?

Téma: hodnotové orientace, mzdy a příjmy, politika (a postoje k politice), rodina, sociální nerovnosti, vzdělání, životní styl

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

Globální svět čelí vážným společenským problémům, jejichž dopady můžeme vidět i v Evropě. Evropská unie, jejímž hlavním posláním je udržování míru a prosperity v rámci všech členských států, se ukázala být velmi nesourodým uskupením, které jen těžko nachází shodu na řešení komplexních problémů, jako je například i stále probíhající migrační krize.

Téma: důvěra/sociální koheze, EU, hodnotové orientace, identita, kriminalita, migrace a mobilita, občanská společnost, politika (a postoje k politice)

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

This book presents an overview of private rented housing in selected new EU member states and other transition countries – a topic scarcely researched to date, as it is largely part of the informal economy, and consequently often invisible to official statistics.

Téma: bydlení, ekonomie

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

The Dictionary of Institutional Background of Czech Sociology provides fundamental information on the corporate, institutional and organizational components of Czech sociology. This means sociology practiced in the territory of today's Czech Republic independently of the language or nationality of its creators, and to a lesser extent also the foreign institutional background provided to Czech sociology.

Téma: historická sociologie

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

S příchodem internetu se proměnila povaha sociálních vazeb a interakcí. Objevily se nové způsoby, jak utvářet sociální kontakty, prostory, kde je možné spolu komunikovat, ale i nástroje, prostřednictvím kterých tyto interakce mohou probíhat. Mezi nástroje, které přinášejí nové způsoby komunikace, patří i internetové sociální sítě. Autorka se zaměřila na nejpopulárnější z nich – na sociální síť Facebook.

Téma: identita, média

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Český sociálněvědní datový archiv

Contemporary Czech religiosity is undergoing a dynamic development and the religious scene is so diversified that it is difficult to understand. The Encyclopaedia of smaller Christian churches in the Czech Republic is approaching one of its fastest growing and at the same time the least known segments.

Téma: náboženství a religiozita

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Autoři v publikaci předkládají veřejnosti poznatky a informace o stavu a trendech proměn vnímání práce a pracovních hodnot u pracujících v České republice. Tyto poznatky ve formě „tvrdých“ i „měkkých“ dat jsou nejen v historickém kontextu let 1989–2014, ale také obsahují výsledky posledního empirického výzkumu kvality pracovního života v ČR z roku 2014.

Téma: práce

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Kniha zevrubně popisuje fenomén „železné opony“ v Československu a soustřeďuje se na jeho nejextrémnější projev – usmrcení související se snahou„železnou oponu“ překonat. Kniha není zajímavá jen svým tématem, ale i použitou metodologií. Jde o zkoumání historie, jehož důležitou součástí je práce se strukturovanou databází.

Téma: metodologie výzkumu

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Český sociálněvědní datový archiv

Komparativní sociální výzkumy procházejí již dlouhá desetiletí dynamickým rozvojem a stále se ukazuje, že jeden z nejdůležitějších aspektů jejich kvality je ekvivalence dat. Stále však mnozí sociální vědci analyzují svá data bez vědomí toho, jaké úrovně srovnatelnosti vlastně dosahují. Cílem této studie je podrobně představit problematiku ekvivalence postojových škál a poskytnout přehled o dostupných kvantitativních technikách, kterými lze ekvivalenci testovat.

Téma: metodologie výzkumu, politika (a postoje k politice), sociální kapitál, sociologická data

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

Publikace 25 let české demokracie očima veřejnosti představuje vývoj veřejného mínění ve vztahu k politickému systému a jeho aktérům, a to v dimenzi jak vnitřní, tak i zahraniční politiky. Její ambicí je pokud možno komplexně a v širokých dobových souvislostech zmapovat procesy, které byly a dosud jsou charakteristické pro občanské vnímání a hodnocení „příběhu“ hluboké společenské transformace po roce 1989.

Téma: veřejné mínění, životní úroveň

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Autorka se zabývá otázkami štěstí a životní spokojenosti a snaží se zjistit, jak míra našeho štěstí a životní spokojenosti souvisí s tím, jak žijeme. Čtenářům přibližuje výsledky řady zahraničních výzkumů zaměřených na kvalitu života, zároveň se však snaží pomocí dat z velkých českých kvantitativních výzkumů ukázat, jak šťastní jsou Češi, kdo je mezi námi šťastnější a kdo naopak přílišnou spokojenost nevyjadřuje.

Téma: mezigenerační vztahy, péče, práce, rodina, zdraví

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

Kolektivní monografie shrnuje pro široké akademické publikum hlavní zjištění etnografického výzkumu uskutečněného v letech 2011-2012 na pěti katedrách českých vysokých škol. Kniha nabízí popis a analýzu praktik vzdělávání a re/produkce vědění na zkoumaných katedrách, poprvé v českém kontextu na základě pozorování. Kniha současně přináší významné revize teorií masifikace (např.

Téma: sociologie vědy

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie, Národní kontaktní centrum - gender a věda

This book studies the unique demographic behavior of Jews in Bohemia, starting from a moment in history when industrialization in Central Europe was far away in the future and when Jews were still living legally restricted lives in ghettos. Under conditions not stipulated by conventional demographic theories, Bohemian Jews started recording marked decreases in mortality and fertility that signaled an early onset of their demographic transition.

Téma: elity, historická sociologie, transformace, vzdělání

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Lokální a regionální studia

This volume intends to fill the gap in the range of publications about the post-transition social housing policy developments in Central and Eastern Europe by delivering critical evaluations about the past two decades of developments in selected countries’ social housing sectors, and showing what conditions have decisively impacted these processes.

Téma: bydlení, EU, transformace

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Kniha shrnuje dosavadní způsoby vysvětlení volební účasti a důvodů jejího poklesu a představuje vlastní teorii volební účasti, která ji vysvětluje v obecné rovině mobilizací vnějšími aktéry a individuální motivací k účasti (instrumentální, expresivní a normativní motivací). Tento teoretický model je využit nejen pro vysvětlení volební účasti, ale i jejího poklesu.

Téma: politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

Česká sociologie měla a má řadu velkých postav, které výrazně zasáhly do teoretického, metodologického i výzkumného směřování oboru. Mnohé z nich přitom jeho hranice daleko překročily. Osobnosti z řad sociologů se uplatnily v politice, sociální a kulturní sféře i jako veřejně působící intelektuálové, stejně jako další autoři, jejichž sociologická relevance byla rozpoznána teprve zpětně. Slovník českých sociologů je výsledkem práce na projektu Dějiny a současnost české sociologie.

Téma: dějiny sociologie, historická sociologie

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Commissioned by UNFPA’s Regional Office for Eastern Europe and Central Asia this report aims to supplement the information gathered from governments and civil society with academic research.

Téma: migrace a mobilita, rodina, sociální politika, věk a stárnutí, veřejná politika, zdraví

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Lokální a regionální studia

Kniha představuje etnografii jako komplexní metodologicko-teoretický přístup ke skutečnosti. Na rozdíl od většiny sociálně-vědních metodologií, nepovažuje etnografie problémy, s nimiž se výzkumníci a výzkumnice v terénu setkávají, za překážky, ale naopak za možný zdroj a prostředek poznávání. Nesourodost a mnohoznačnost skutečnosti, její neurčitosti, paradoxy a protiklady tvoří nedílnou součást pole zkoumání a žádají si tvůrčí přístupy k psaní a žánrovým formám reprezentace.

Téma: metodologie výzkumu

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Kniha otevírá nový pohled na zkoumání vztahu lidí k dějinám a jejich představ o minulosti. Historické vědomí je zde sociologickou perspektivou prezentováno nejen jako látka pro teoretické uvažování, ale především pro empirický výzkum. Klíčovou linií knihy je, že historické vědomí není invariantní entitou, nýbrž má samo historicky proměnlivý charakter a je odrazem obecných společensko-politických poměrů.

Téma: historická sociologie

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Publikace 'Tři tváře komunitního dobrovolnictví' se zabývá spojením dvou fenoménů - komunity a dobrovolnictví. Autoři vychází z historického přehledu vývoje typů komunit, na který navazují svoji analýzu komunitního dobrovolnictví vedenou ve třech liniích dle typu komunity a dobrovolnické činnosti: 1. neformální pomoc, 2. organizovaná práce a 3. virtuální aktivismus.

Téma: mezilidské vztahy

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Český sociálněvědní datový archiv

Rozvoj a kvalita života v obcích, městech, regionech i státech jsou úzce spojeny se vztahy mezi lidmi, vzájemnou důvěrou nebo důvěrou v instituce, tedy s prvky souhrnně označovanými jako sociální kapitál. Kniha obsahuje jak dílčí analýzy různých aspektů sociálního kapitálu v Kraji Vysočina, tak syntetizující pohled na sociální kapitál v tomto regionu a jeho přínos pro regionální rozvoj.

Téma: sociální kapitál

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Lokální a regionální studia

Tato dizertacní práce se venuje analýze zmen pracovních a rodinných startu mladých mužu ažen v Ceské republice. Srovnává pocátky rodinných a pracovních drah lidí, kterí vstupovali dodospelosti v 90. letech 20. století, a tech, kterí prožívali své rodinné a profesní starty predrokem 1989. Teoretická a metodologická východiska predkládané práce cerpají z holistickéhoprístupu ke studiu životní dráhy a analýzy sekvencí. Empirické analýzy se soustredí na tri

Téma: práce, rodina

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

Publikace poskytuje nový globální pohled na marketing a marketingové aktivity v kontextu velmi závažných změn základů ekonomické, sociální a kulturní reality, a to na příkladech „pánů hradů“ Microsoftu, Apple, Google i IBM.

Téma: globalizace

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Kniha analyzuje vývoj české sociologie od samých počátků v pozdním 19. století do dočasné likvidace oboru po komunistickém převratu v roce 1948. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány kořenům a počátkům české sociologie, vlivu T. G. Masaryka a jeho následovníků, třem hlavním meziválečným sociologickým školám, úloze českých sociologů při vzniku slovenské sociologie a situaci české sociologie v období druhé světové války a krátce po ní.

Téma: dějiny sociologie

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Monografie Variety české religiozity v „dlouhém“ 19. století (1780-1918) usiluje o rozšíření a v určitém smyslu i problematizaci jakéhokoli „jednotícího“ obrazu působení náboženství ve společnosti, na společnost a vice versa.

Téma: náboženství a religiozita

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Autor za použití historických a sociologických metod analyzuje situaci náboženství v moderní české společnosti a srovnává ji s náboženskými procesy probíhajícími v dalších evropských zemích.

Téma: náboženství a religiozita

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Náboženství v 19. století je prvním pokusem o zmapování sociálního a kulturního působení českých církví (v zemském smyslu) v celém „dlouhém 19. století. Domácí i zahraniční výzkumy dnes již jednoznačně ukazují, že nevystačíme s apriorní představou sekularizace jako nezbytného průvodního jevu či důsledku modernizace. K ústupu náboženství z veřejného prostoru vedla spíše jeho kritika a záměrné odstraňování.

Téma: náboženství a religiozita

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Z. R. Nešpor se rozhodl důkladně zmapovat vydatnou publicistickou scénu evangelických časopisů, a to v myslitelné úplnosti (nevynechávaje ani časopisy, jejichž vydávání nepřesáhlo jeden ročník, časopisy regionální nebo německojazyčné). Tato úplnost se netýká jen výčtu, nýbrž i charakteristiky profilů jednotlivých periodik, jejich redaktorů a hlavních přispěvatelů. Pavel FILIPI

Téma: média, náboženství a religiozita

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Monografie vznikla v rámci projektu "Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit" podpořeného Ministerstvem pro místní rozvoj (WD-05-07-03). Úzce navazuje na publikaci "Regionální rozdíly v dostupnosti bydlení v České republice" (vyšla v Sociologickém ústavu AV ČR v roce 2008, ISBN 978-80-7330-149-1).

Téma: bydlení, mzdy a příjmy, regiony

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Cílem této knihy je představit laické veřejnosti přístupným způsobem práci sociologů, demografů, ekonomů, politologů a geografů, kteří působí v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. Autorům a autorkám nejde o předložení ucelené zprávy o české společnosti, ale spíše o odpovědi na některé často kladené otázky, ověření/ neověření platnosti různých předsudků a představ, které sami o sobě máme.

Téma: sociální nerovnosti

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Lokální a regionální studia

Bibliografie shrnuje veškerou sociologickou produkci v českých zemích od 19. století do roku 2009; je rozdělena do tří časových úseků a doplněna předmluvou a osobním rejstříkem. 

Téma: dějiny sociologie

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Knihovna

Kniha analyzuje čtyři hlavní dimenze postojů k politickému režimu a jeho institucím a popisuje proměny těchto postojů v české veřejnosti v období let 1996 až 2006. Těmito dimenzemi jsou legitimita režimu, institucionální odcizení, individuální odcizení a politická nespokojenost. Hlavní argument knihy spočívá v tvrzení, že události let 1997 a 1998 přispěly výrazným způsobem k nárůstu nespokojenosti veřejnosti s politikou a stranami, která přetrvává do současnosti.

Téma: legitimita, politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

Publikace navazuje na (Ne)rovné šance ve vzdělávání (Academia 2006). Autoři aktualizují empirické poznatky o vývoji nerovností v povinném vzdělávání, o problematice víceletých gymnázií, o nerovnostech na vstupu do terciárního vzdělávání, o dopadu struktury systému středního školství na formováni aspirací. Doplňují rovněž další důležitá témata v kapitolách o dalším vzdělávání, o vzdělávání romských žáků a o předčasných odchodech ze vzdělávání.

Téma: sociální nerovnosti, veřejná politika, vzdělání

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Cílem knihy je přispět na základě kvalitativního výzkumu a teoretických a konceptuálních přístupů z oblasti studií vědy a technologií a genderových studií k diskuzi probíhající transformace vědy a výzkumu v ČR. Kniha nabízí sociologickou reflexi proměn každodenní výzkumné praxe, kariérních drah badatelů a badatelek, vědních politik a jejich působení, využívání a přetváření ve výzkumných institucích. Věnuje se přitom jak přírodním, tak sociálním vědám.

Téma: sociologie vědy

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Encyklopedie je vůbec prvním pokusem o zmapování moderních českých, moravských a česko-slezských evangelických církví (a starokatolické církve) v zemském smyslu. Obsahuje popis jednotlivých sborů a církevních staveb Českobratrské církve evangelické (která vznikla spojením českojazyčných reformovaných a luteránů), někdejší Německé evangelické církve, Slezské církve evangelické a starokatolické církve. Zahrnuty jsou také evangelické sbory v Těšínsku, které po jeho rozdělení připadly Polsku.

Téma: náboženství a religiozita

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Monografie zpracovává tematické okruhy relevantní z hlediska koncepce rodinné politiky pro hlavní město Prahu a obsahuje fakta a náměty řešení problémových oblastí na základě aktuálně dostupných dat. Studie je rozčleněna do šesti tematických částí. První je věnována demografické struktuře pražské populace a složení domácností. Druhá je zaměřena na příjmovou, bytovou a celkovou ekonomickou situaci pražských rodin. 3.

Téma: ekonomie, mzdy a příjmy, regiony, rodina, veřejná politika, vzdělání, životní styl

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Monografie se zaměřuje na problematiku imigrace z rodinné perspektivy, což je přístup doposud v České republice v souvislosti s migracemi značně opomíjený. Sledována byla pouze jedna kategorie imigrantů, a sice imigranti ze "třetích zemí", na jejichž pobyt a zaměstnání se vztahují nejpřísnější legislativní pravidla. Zjištění vychází z kvalitativního terénního výzkumu realizovaného v homogenních (dle státního občanství) rodinách přistěhovalců z Ukrajiny, Vietnamu a Bulharska.

Téma: migrace a mobilita, práce, rodina

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Studie se zaměřuje na popis a zhodnocení rozsahu, podmínek a variability poskytování služeb péče o děti předškolního a ranně školního věku. Konkrétním cílem výzkumu, na němž je založena, bylo doplnění statistických informací o charakteristiky činností a dostupnosti jeslí a mateřských škol a o hlubší znalost neinstitucionálních forem péče. V případě dětí školního věku je záměrem studie blíže charakterizovat péči o tyto děti poskytovanou školami v době mimo vyučování.

Téma: péče, veřejná politika, vzdělání

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Hlavním cílem tohoto projektu je uskutečnit rozsáhlý výzkumný program k charakteru a vývoji politiky místních referend v České republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Projekt byl zaměřen na srovnávací analýzu faktorů, přispívajících k tomu, že občané úspěšně uskuteční referendové kampaně na místní kontroverzní témata, i když se místní političtí vůdci staví k přímé demokracii odmítavě.

Téma: občanská společnost, politika (a postoje k politice)

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Kniha obsahuje popis a hodnocení reformy systému bydlení v České republice a má dva hlavní cíle: zhodnotit reformu bytové politiky za využití zdokonalených metod ekonomie blahobytu a uvést hlavní faktory vysvětlující konkrétní dopady a výsledky této reformy.

Téma: bydlení, ekonomie, veřejná politika

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Vysoká škola CEVRO Institut vydala sborník ze stejnojmenného semináře, který se uskutečnil v listopadu 2009. Sborník obsahuje příspěvky vystupujících, kteří se zaměřují mj. na hodnocení stavu dnešní společnosti v Čechách a bývalém východním Německu, shrnují sociologická šetření na téma Češi a komunismus nebo hodnotí reflexi období před rokem 1989 v dnešním školství či literatuře.

Téma: politika (a postoje k politice), sociologická data, veřejné mínění

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

I když média nemálo (často negativními tématy) ovlivňují veřejné prostředí a veřejnou agendu, působí zde i opačný vztah. Kniha představuje výsledky unikátního šetření, prvního svého druhu v ČR, přináší ucelený pohled na koncept agenda-setting. Jejími čtenáři budou především analytici mediálního trhu a studenti z oblasti mediální sféry.

Téma: média, veřejná politika, veřejná správa

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

The aim of the book is twofold, (1) to provide a comparative summaries on Central and Eastern Europe focused on a variety of topics, ranging from work flexibility to the role of women, (2) to present new ways for comparative research, one with help of new visualisation tools and the other with new forms of analyses, which are able to process large quantities of currently unused but available data sets.

Téma: metodologie výzkumu, sociologická data

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Český sociálněvědní datový archiv

Sociální zpráva informující o vývoji za minulá dvě desetiletí v oblastech zaměstnanosti a sociálních politik, mzdových a příjmových rozdílů, sociálních strukturách se zaměřením na situaci střední třídy, důchodců a chudých, a socio-ekonomických hodnotách s ohledem na pracovní a konzumní hodnoty. Cílem je poskytnout dokumentovaný obraz české společnosti s využitím statistických a sociologických výzkumů a dalších pramenů, při sledování systémových změn za kvantitativními posuny. 

Téma: ekonomie, mzdy a příjmy, práce, sociální nerovnosti, sociální politika

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Publikace se zabývá genderovými aspekty globalizace a antiglobalizačního hnutí ve světě a v České republice. Hlavní otázka, kterou si autorka položila, zní: Kde se setkává a míjí antiglobalizační kritika s feministickým pojetím globalizace? Práce představuje feministickou kritiku globalizace a její začlenění v antiglobalizačním diskurzu. Jako průsečík feminismu a antiglobalismu ve světě chápe ženskou organizovanost zdola proti negativním dopadům neoliberálních politik.

Téma: gender, globalizace, identita, občanská společnost, práce

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Lokální a regionální studia

Pomocí kvantitativní analýzy dat autorka identifikovala faktory, které mají vliv na prodlužování období bezdětnosti a míru bezdětnosti v české společnosti mezigeneračně, a identifikovala rovněž faktory, jejichž vliv na prodlužování období bezdětnosti v současné době posiluje. Kvalitativní analýza dat vedla k předložení takového modelu bezdětnosti a prodlužování období bezdětnosti, který respektuje definice a vnímání vlastní bezdětnosti konstruované bezdětnými muži a ženami.

Téma: gender, rodičovství

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Kniha shrnuje kvalitativní výzkum religiozity ve dvou českých městech střední velikosti - České Lípě a Mikulově - který probíhal v letech 2007-08 v rámci projektu Detradicionalizace a individualizace náboženství v ČR; výzkum byl inspirován sštřením Lancasterské univerzity v Kendalu.

Téma: náboženství a religiozita

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Zajímá vás moderní religiozita? Ptáte se, proč je česká společnost jednou z nejméně náboženských na světě? Chcete porozumět sociologickým, historickým a antropologickým výzkumům náboženství? I jejich omezením? Chcete se dozvědět něco víc z dějin české sociologie? Proniknout do diskusí o náboženství od druhé poloviny 19. století do současnosti? Pak je právě vám určena nová kniha Zdeňka R. Nešpora!

Téma: dějiny sociologie, náboženství a religiozita

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Text podává přehled současného stavu v oblasti poskytování péče seniorům v kontextu nestátního neziskového sektoru s důrazem na seniory méně až zcela nesoběstačné. Zpráva má tři základní tematické celky spojené konceptem potřeb a jejich saturace. 1. oddíl poskytuje ucelený pohled na stárnutí české populace a dopad těchto procesů na oblast sociální péče. Definuje tedy potřeby v demografických pojmech. 2.

Téma: občanská společnost, péče, věk a stárnutí, veřejná politika

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Encyklopedická příručka sociologie náboženství seznamuje s (1.) vývojem, hlavními přístupy a metodami této disciplíny, (2.) jejími aktuálními tématy a výzkumnými okruhy a (3.) hlavními postavami oboru. Kniha je určena studentům sociologie, religionistiky a dalších společenských a humanitních věd, badatelům v těchto oblastech, pracovníkům státního i neziskového sektoru, novinářům a širší zainteresované veřejnosti.

Téma: náboženství a religiozita

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Kniha se věnuje tématu péče o děti z hlediska legislativního a institucionálního rámce podpory péče a děti a genderových důsledků současného společenského nastavení v ČR, jakož i v kontextu současného směřování politiky péče v jiných evropských zemích. Cílem je zprostředkování výsledků empirických výzkumů a analýz v této oblasti široké veřejnosti a upozornění na některá koncepční pochybení v současném směřování politiky péče u nás.  

Téma: gender, péče, práce, rodičovství, veřejná politika

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Publikace se snaží podat empiricky podloženou a vědecky fundovanou výpověď o proměnách politicko-právního institucionálního rámce České republiky, o existujících institucionálních strukturách prostředkování zájmů, o faktorech, které ovlivňují vytváření podmínek pro rozvoj a formování otevřené občanské společnosti, participaci obyvatel na politickém a sociálním životě a prostředkování zájmů mezi jedinci, sociálními skupinami a státem.

Téma: EU, občanská společnost, politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

Kniha má tři cíle, 1) seznámit se současnými kritérii kvality ve výběrových dotazovacích šetřeních; 2) posoudit prostředí pro realizaci výběrových dotazovacích šetření v ČR; 3) provést hlubší analýzu ve dvou vybraných oblastech: návratnost výběrových dotazovacích šetření v ČR a realizace šetření volebních preferencí v ČR.  

Téma: metodologie výzkumu, sociologická data, veřejné mínění

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Český sociálněvědní datový archiv

<p><strong>Popular opposition and support for different types of the EU integration</strong></p>Lumí <p>Lumír Gatnar and David Lane (Editors)</p> <br>

Téma: elity, EU, politika (a postoje k politice)

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Knihovna

OBSAH I. Studium českého nekatolictví v 18. století a jeho možnosti Současný stav výzkumu českého nekatolictví 18. století (Zdeněk R. Nešpor)

Téma: náboženství a religiozita

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Náboženství působí na život společnosti. Má vliv na politiku, kulturu i ekonomiku. Také mnohé sociální instituce vycházejí z náboženských kořenů. Sociologický přístup ponechává stranou pravost jednotlivých náboženství. Soustřeďuje se na výzkum sociálního jednání, vztahů a skupin, které na základě náboženství vznikají.

Téma: náboženství a religiozita

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Problematika migrací nabývá v dnešním globalizovaném světě na významu. Publikace představuje jednak teoretická východiska a základní údaje týkající se migračních procesů, jednak jsou popsány základní oblasti života cizinců a jejich rodin. První část práce shrnuje hlavní vývojové trendy a poznatky z evropského a amerického studia migrací a přináší přehled evropských politik uplatňovaných vůči imigrantům. Druhá část je věnována aktuální situaci cizinců v ČR.

Téma: migrace a mobilita, rodina

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Cílem předkládané studie je především zmapování třetího sektoru jako významného prvku občanské participace a aktéra procesu reprezentace zájmů. Vedle role a charakteru neziskového sektoru analyzuje studie také členství v neziskových organizacích a financování neziskového sektoru.

Téma: občanská společnost, veřejná politika

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

Zdeněk R. Nešpor ve své knize Děkuji za bolest… pojednává o české folkové hudbě 60.–80. let minulého století.

Téma: náboženství a religiozita

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Rozsáhlá monografie pojednává o proměnách české lidové zbožnosti a jejích zdrojů v souvislosti s nástupem modernity. V období vymezeném na jedné straně fungováním náboženství v tradiční, raně novověké společnosti, která povolovala jediné vyznání – katolicismus, přes vydání Tolerančního patentu a další josefinské náboženské reformy až po zrovnoprávnění protestantských vyznání s katolicismem v roce 1861, jež otvíralo cestu oddělení náboženství od státu.

Téma: náboženství a religiozita

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Monografie o vesnici Vojvodovo v severozápadním Bulharsku, kterou v roce 1900 založili potomci českých náboženských emigrantů do temešského Banátu spolu se slovenskými emigranty, do které se později nastěhovali také Rusové a Bulhaři a jejíž československá část zanikla reemigrací po druhé světové válce. Dějiny Vojvodova jsou významné pro pochopení sociálně diferencující role religiozity a jejího převrstvení etnickou sebeidentifikací vnějšího původu v průběhu 20.

Téma: migrace a mobilita, náboženství a religiozita

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Monografie pojednává o nejdůležitějších aspektech formování vzdělanostních nerovností v českém vzdělávacím systému a ukazuje je v historickém a mezinárodním kontextu. První část publikace pojednává o vzdělanostních nerovnostech v teoretické a historické reflexi a ukazuje dovednosti českých žáků v mezinárodním srovnání. Druhá část publikace se zabývá problematikou formování aspirací a mechanismu vzniku nerovností v období základního vzdělání a v období přechodu na střední školu.

Téma: sociální nerovnosti, vzdělání

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

Přímé zahraniční investice přispěly od roku 1990 ve střední a východní Evropě ke značné modernizaci hospodářství. Byly implementovány nové technologie a technika a nové koncepty managementu a organizace. Pracovní vztahy byly buď ještě ovlivněny podmínkami plánovaného hospodářství nebo vznikaly zcela nově v zakládaných firmách. Kniha analyzuje nové formy pracovních vztahů.  

Téma: ekonomie, práce, transformace

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

Studie mapuje účast žen ve vrcholné politice a polit. stranách. Na základě analýzy empirických dat nabízí také pohled na postoje veřejnosti k zapojení žen do politiky v ČR. Hlavním cílem studie je analýza důvodů nižšího zastoupení žen v politických funkcích v ČR se zaměřením na následující bariéry vstupu žen do politických funkcí: institucionální, individuální a společenské.

Téma: gender, politika (a postoje k politice)

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

The European Union and Party Politics in Central and Eastern Europe examines the influence of the EU on the party politics of the eight post-communist countries that joined the Union in 2004, as well as that of Bulgaria and Romania, from the 1990s and through the first 18 months of EU membership.

Téma: politika (a postoje k politice)

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

Kniha podává ucelenou analýzu fungování trhu s nemovitostmi určenými k bydlení a odkrývá některé zákonitosti, rizika i pasti, jež vyplývají z vlastnictví bydlení obecně i v konkrétním českém prostředí. Publikace je zamýšlena jako užitečná pomůcka pro všechny, kteří si chtějí koupit byt či dům, ať už pro vlastní potřebu, či pro následný pronájem.

Téma: bydlení

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Sborník obsahuje devět příspěvků, věnujících se různým aspektům české a evropské lidové kultury raného novověku. Texty J. Horského a D. Tinkové pokrývají téma teoreticky, zatímco příspěvky Z. R. Nešpora, I. Kusnirákové, H. Sobotkové, J. Wolfa, I. Cermanové, J. Randáka a E. Novotné vycházejí z pramenného výzkumu:

Téma: historická sociologie, náboženství a religiozita

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Ekonomicko-sociologický výzkum české transformace po roce 1989 prezentovaný v monografii se soustřeďoval na sektor zemědělství vzhledem k významu jeho vnějších ovlivnění (strukturální změny, dotace) a předpokládané konzervativnosti. Výzkum zahrnoval pět případových studií, stejně jako analýzy historického, sociálního a institucionálního vývoje sektoru, včetně kritického zhodnocení relevantní domácí literatury.

Téma: ekonomie, transformace

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Sborník je souborem statí a analýz různých aspektů evropeizace ve východní Evropě. Stati jsou interdisciplinární reflexí rozšíření EU směrem na východ a situace v nových členských zemích. Sborník je rozdělen do tří částí: první představuje obecný společenskovědní pohled na rozšíření EU, druhá se zabývá výzvami evropeizace a třetí je věnována specifickým problémům v konkrétních nových členských státech.  

Téma: EU, politika (a postoje k politice)

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

Autoři této publikace sledují především institucionalizovanou participaci v různých oblastech politického a společenského života. Věnují se těmto tématům: legislativní rámec politické participace a reprezentace zájmů, politické strany, odbory, zaměstnavatelské svazy a profesní komory, sociální dialog, třetí sektor, zájmové asociace územních samospráv a veřejná správa (vztahy veřejná správa - občan, účast občanů na rozhodování).

Téma: občanská společnost, politika (a postoje k politice), veřejná správa

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

Studie pojednává o nedovoleném lidovém sektářství, které se objevilo ve východních Čechách po vydání Tolerančního patentu (1781) a trvalo až do druhé poloviny 19. století, nebo v zahraničí a v transformovaných podobách až do 20. století. Sektářské hnutí je přitom známé, byť ve zkreslené podobě, jako „náboženské blouznilství“ z literárních děl A. Jiráska, T. Novákové, A. Staška a dalších.

Téma: historická sociologie, náboženství a religiozita

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Kniha představuje první český pokus o ucelené uchopení problematiky genderových vztahů v organizacích. Jejím cílem je jednak vymezení a objasnění otázek, kterými se management genderových vztahů zabývá, jednak rozvoj a stimulace genderové cilivosti a povědomí čtenářů. Zahraniční zkušenosti a již i výzkumy českého prostředí ukazují, že řešení otázek spojených s postavením, uplatněním i vzájemnými vztahy žen a mužů má pro organizace i pro společnost jako celek zásadní strategický význam.

Téma: gender, práce, sociální nerovnosti

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Gender & sociologie

Kniha obsahuje strukturovanou síť více než stovky scénářů možného strategického chování České republiky v EU ve čtyřech základních oblastech: politika, sociální soudržnost, instituce a globalizace.  

Téma: důvěra/sociální koheze, globalizace, veřejná politika

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Český sociálněvědní datový archiv

Housing is not a simple category that can be viewed from a single perspective. On one hand, housing is one of the basic human needs and the right to adequate housing has been classified as a basic human right. On the other hand, housing constitutes a special type of private property, traded on the market.

Téma: bydlení, mzdy a příjmy, regiony, veřejná politika

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Large statistical and sociological evidence is gathered to display changes in social structure of Czech society before and after 1989, with a special focus on economic inequalities.

Téma: sociální nerovnosti, transformace, životní úroveň

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Téma: veřejné mínění, životní úroveň

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Kniha je pokračováním série výstupů z českých a československých sociologických výzkumů sociální struktury a mobility, které se přednostně zabývaly problematikou sociálních nerovností a pohyby lidí mezi nerovnými sociálními pozicemi, započaté knihou Československá společnost z roku 1969 (Machonin a kol.). Bezprostředně pak navazuje na knihu Česká společnost v transformaci z roku 1996 (Machonin, Tuček a kol.), vydanou rovněž ve SLONu.

Téma: migrace a mobilita, sociální nerovnosti, transformace

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Práce se z pohledu ekonomické teorie věnuje souvislostem mezi průběhem ekonomického cyklu a výkyvy v objemu nově zahájené bytové výstavby, prezentovány jsou některé stock-flow modely vysvětlující závislost mezi objemem bytové výstavby, cenou nového bydlení a dalšími ekonomickými proměnnými. Stručně jsou nastíněny vztahy mezi spotřebním chováním domácností v oblasti bydlení, úvěrovými limity na poskytované hypoteční úvěry a monetární politikou centrální banky.

Téma: bydlení, ekonomie

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Studie se specializuje na teoretický popis fungování bytového trhu a popisuje specifika bydlení jako zboží. Pomocí teoretické ekonomické analýzy analyzuje dopady vybraných nástrojů bytové politiky na bytový trh. Práce využívá rozsáhlých zahraničních zdrojů k dané tématice a slouží zvláště ke studijním účelům. 

Téma: bydlení, ekonomie, veřejná politika

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Studie podává ucelený výklad vývoje finanční dostupnosti bydlení v ČR a zemích EU jak v sektoru nájemního bydlení, tak v sektoru bydlení vlastnického a družstevního. Pomocí simulačních modelů se snaží rovněž analyzovat případné dopady zásadnější reformy v oblasti nájemního bydlení.

Téma: bydlení, EU, mzdy a příjmy, veřejná politika

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Kniha Bydlení – věc veřejná podává popis vývoje bytových politik ve vybraných vyspělých i tranzitivních zemích, se zvláštním zaměřením na popis systémů sociálního bydlení a příspěvků na bydlení. Kniha rovněž kriticky hodnotí aktuální nástroje bytové politiky v České republice z hlediska jejich efektivnosti a efektivity a doporučuje, na základě mezinárodního srovnání i podrobných analýz těchto nástrojů, jejich reformu, zejména v oblasti nájemního bydlení.

Téma: bydlení, EU, veřejná politika, životní úroveň

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Téma: důvěra/sociální koheze, veřejné mínění

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

Studie obsáhle pojednává o aktuální situaci na trhu s bydlením v ČR, zachycuje proměny ve výdajích českých domácností na bydlení v období transformace a popisuje základní dysfunkce a sociální napětí vznikající z dosud nereformovaných pravidel fungování nájemního bydlení. Ve své druhé části obsahuje relativně obsáhlý popis bytových politik, systémů sociálního bydlení a modelů příspěvků na bydlení v zemích Evropské Unie.

Téma: bydlení, EU, sociální politika, transformace, veřejná politika

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Socioekonomie bydlení

Kniha vychází z empirického šetření Mladá generace 1997 zaměřenéhopředevším na postoje k rodině, rodičovství, partnerství a reprodukčnímuchování mladých svobodných lidí ve věku 18-30 let. Kromě názorů na manželství, rodičovství, ideální a plánovaný počet dětí, se šetření zabývalo i podmínkami a motivy k uzavření snatku, narození dítěte, představám o ideálním partnerovi a postoji k rozvodům, interrupcím,ale i dalšími životními plány mladých lidí.

Téma: hodnotové orientace, mezilidské vztahy, rodičovství, rodina

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

Kniha, která hledá empiricky podloženou odpověď na řadu více či méně obecných otázek spojených s životem současné české společnosti. Studie čerpá z rozsáhlých datových souborů firmy MEDIAN, splňující veškeré požadavky na validitu a matematicko-statistické zpracování, a soustřeďuje se především na témata každodenního života. Autoři se zajímají o analýzu rodinných příjmů, životní úrovně, o způsob trávení volného času, ale i o postoje k době před rokem 1989 a o konzervativní hodnoty.

Téma: mzdy a příjmy, rodina, veřejné mínění, životní styl, životní úroveň

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění

Post-Communist Party Systems examines democratic party competition in four post-communist polities in the mid- 1990's, Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, and Polan d. Legacies of pre-communist rule turn out to play as much a role in accounting for differences as the institutional differences incorporated in the new democratic rules of the game.

Téma: politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Sociologie politiky

The book documents the many changes in Czech society after November 1989 and provides an insight into the social life of people as workers, consumers, and citizens. The first part concerns the labor market, business, education, and family. In the second part, changing economic and social inequalities are explained. The third section describes social structure and political attitudes, political parties and electoral behaviour.

Téma: transformace

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

Téma: ekonomie, mzdy a příjmy, politika (a postoje k politice), sociální nerovnosti

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Souborná práce představuje českou společnost v její mnohotvárnosti a pohybu, naznačuje trendy a popisuje uskutečněné změny.První část společné práce sociologů, ekonomů, politologů a demografů je věnována lidským zdrojům - vzdělání, podnikání, rodině. Druhá část se zabývá ekonomickou transformací, sociální strukturou a vztahem mezi trhem a státem. Tematice vztahů sociální a politické struktury je věnován závěr. Vybaveno řadou grafů a výsledků výzkumů.

Téma: práce, rodina, sociální nerovnosti, transformace, vzdělání, životní úroveň

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Hodnotové orientace ve společnosti

A large documentation of statistical and sociological surveys is used in this book to present a plastic picture of the transition in the Czech Republic “from below” i.e. as experienced by individuals and households. Other East-Central European and the EU countries serve as a comparative context. The focus in on the economic dimension of the transformation, as displayed in earnings, secondary resources, household incomes and expenditures, financial hardship and poverty.

Téma: ekonomie, transformace

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Ekonomická a náboženská studia

Systematické porovnání sociologických dat z období státního socialismu s daty popisujícími transformaci společnosti v letech 1990 - 1993.

Téma: sociální nerovnosti, sociologická data, transformace

Typ publikace: odborná kniha / monografieOddělení: Centrum pro výzkum veřejného mínění