NKC logo

Národní kontaktní centrum – gender a věda je jediným specializovaným pracovištěm v ČR zaměřeným na výzkum v oblasti genderové sociologie vědy, studií vědy a technologií a na podporu genderové rovnosti ve výzkumu. Výzkumně se oddělení zaměřuje na témata:

  • organizace vědy a výzkumu, hodnocení výzkumu, excelence a gender;
  • organizační změna ve vysokoškolském a výzkumném sektoru;
  • odpovědný výzkum a inovace;
  • geografická a intersektorální mobilita;
  • výzkumné kariéry a odchody z vědy;
  • kombinace vědecké práce a soukromého života;
  • genderový mainstreaming a rovné příležitosti ve vědě;
  • sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí.

Pracovnice a pracovníci oddělení jsou členkami a členy expertních a poradních orgánů v ČR a na úrovni EU. NKC – gender a věda je členskou organizací sítě RINGS The International Association of Research Centre of Advanced Gender Studies a evropské sítě mentoringových programů eument-net (European Network of Mentoring Programmes for the Advancement of Equal Opportunities and Cultural and Institutional Change in Academia and Research), jejíž předsedkyní je od října 2017 Mgr. Kateřina Cidlinská. Vedoucí oddělení Mgr. Marcela Linková, Ph.D., je předsedkyní ERAC Standing Working Group on Gender in Research and Innovation, poradní skupiny Evropské komise a Rady EU.

V posledních letech NKC realizuje podporu pro české výzkumné organizace a poskytovatele, která se zaměřuje na kulturní a institucionální změnu na podporu genderové rovnosti prostřednictvím plánů genderové rovnosti, včetně workshopů a tréninků. Pro tento účel též založilo Komunitu pro změnu (dříve Pracovna skupina pro změnu), jejíž členy a členkami jsou osoby, které chtějí iniciovat změny na svých institucích nebo se účastní projektů EU na strukturální změnu. NKC - gender a věda též vydávané každoroční monitorovací zprávy podávají statistický přehled o postavení žen a mužů v české vědě, o možnostech kariérního postupu vědkyň a vědců a o zastoupení žen a mužů ve vedoucích a rozhodovacích pozicích výzkumu. Od roku 2009 uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Cenu Milady Paulové za celoživotní přínos rozvoji vědnímu oboru. Cílem Ceny je ocenit vědeckou práci význačných českých badatelek a zároveň poskytnou vzory a inspiraci pro nastupující generace vědkyň.

Vybrané publikace

2021
Linková, Marcela and Mergaert, Lut
2017
Fox, Mary Frank, Whittington, Kjersten Bunker, Linková, Marcela
2018
Linková, Marcela, Cidlinská, Kateřina, Fárová, Nina, Maříková, Hana, Tenglerová, Hana, Vohlídalová, Marta
Zobrazit všechny publikace oddělení

Připojené odkazy

Připojená videa

Video: 

Mentoring pro začínající vědkyně a vědce

Cena Milady Paulové