Czech Social Attitudes in the European Context: In the Heart of Europe reflects the political, welfare, and general social attitudes in the Czech Republic, which has 30 years of existence, in European comparison.

Topic: trust/social cohesion, EU, human relations, politics (and political attitudes), social inequalities, public opinion

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

Participativní bydlení znamená, že na přípravě projektu bydlení nebo jeho části, na investici, případně na správě bydlení spolupracují obyvatelé. Existuje řada důvodů, proč obyvatelé vstupují do projektů participativního bydlení: reakce na snižující se dostupnost bydlení, snaha zlepšovat kvalitu bydlení a jeho architektonickou podobu, zvyšování odolnosti vůči klimatické krizi či snaha zkvalitnit sousedské vztahy.

Topic: housing

Type of publication: MonographDepartment: Socioeconomics of Housing

Nedostupnost bydlení se dotýká stále více obyvatel. Receptem na řešení není jedna konkrétní cesta, ale kombinace různých opatření a vytváření nových forem bydlení. Mezi taková řešení patří i participativní bydlení, v němž obyvatelé spolupracují s dalšími domácnostmi a zapojují se do přípravy a provozu bydlení. Sousedská spolupráce a sdílení některých aspektů bydlení může přinést ekonomické, sociální i ekologické benefity. Participativní bydlení ale není jen o spolupráci sousedů.

Topic: housing

Type of publication: MonographDepartment: Socioeconomics of Housing

V západní Evropě sice volební volatilita za posledních třicet až čtyřicet let významně narostla, skutečnou explozi voličské nestability ovšem spojujeme se zeměmi bývalého komunistického bloku ve východní Evropě. Tato publikace se proto zaměřuje na výzkum volební volatility v 11 postkomunistických státech střední a východní Evropy od roku 1990 do roku 2020. Volební volatilitu studie chápe jako změnu voličské preference ve volbách jdoucích po sobě.

Topic: civil society, elections (and polls)

Type of publication: MonographDepartment: Political Sociology

Církev československá (husitská) byla po většinu 20. století druhou nejpočetnější českou církví, v současnosti zaujímá čtvrtou pozici na žebříčku početnosti a rozhodně patří mezi nejvýznamnější náboženské organizace. Současně je v mnoha ohledech světovým unikátem. Její vznik před sto lety byl v rámci jediného národního společenství největším církevním rozkolem od časů reformace, církev prošla a stále prochází složitým a myšlenkově podnětným hledáním teologické a spirituální identity.

Topic: religion and religiosity

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

Authenticity has become a buzzword for our times. Much of the travel industry is built around the provision of ‘authentic’ experiences, global brands fight to be seen as ‘authentic’ and social media platforms are awash with arguments about the authenticity of this post or that vlogger. But what do we mean by authenticity? And why have these debates grown so dramatically in the last two decades?

Topic: gender, kultura, media

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

his book provides a comparative and contemporary account of social stratification in the Central European states of Czechia, Poland, Hungary, and Slovakia (the Visegrad Four – V4 group), and also by contrast with Austria. It looks at the shared history of these countries as part of the erstwhile Austro-Hungarian Empire. While the V4 states experienced, for decades, the regressive authoritarian Soviet rule, Austria escaped this fate.

Topic: EU, social inequalities

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

Fenomén bezdětnosti je jedním z rysů demografického vývoje evropských populací. V mezinárodním kontextu se Česká republika řadí k zemím s nejnižším podílem bezdětných žen v populaci. Podle projekcí bude nejvyšší, téměř pětinový podíl trvale bezdětných v generacích narozených v polovině 80. let, v dalších generacích by měl postupně klesat na 11 %, podíl žen se dvěma dětmi se sníží na 45 až 47 %.

Topic: parenting

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

Kniha se věnuje tematice inkluze ve vzdělávání. Představuje informovanou a nepředpojatou sondu do procesu, který v odborné i laické veřejnosti začal silněji rezonovat s účinností novely školského zákona (zákon č. 82/2015 Sb.). Tzv. inkluze se ani u nás nezrodila ex nihilo v r. 2015 nebo 2016 a nekončí několika legislativními, organizačními, metodickými a finančními opatřeními. Jádrem dalších kroků na cestě k inkluzi je její akceptace.

Topic: value orientations, education

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

The book explores "rurality" as a cultural category. In 18 chapters, European ethnologists and cultural anthropologists discuss the methodological and conceptual approaches that can be used to capture and describe the ›rural‹ beyond generalizations, causal speculations and dichotomous thinking.

Topic: urban and rural studies, regions

Type of publication: MonographDepartment: Local and regional studies

„Publikace mapuje místa domácího vzdělávání, která byla dosud zkoumána jen málo, nebo vůbec, v tom spočívá její velká zásluha. Autoři využili širokou škálu výzkumných a analytických metod a podařilo se jim vytvořit významný příspěvek k poznání rozsahem sice malého, ale z hlediska vývoje inovativních přístupů velice důležitého segmentu českého vzdělávacího systému.“ (Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D., Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy).

Topic: education

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

Problematika bezpečnosti patří mezi témata, která dlouhodobě rezonují společností a která si zaslouží naši pozornost. Tato kniha se věnuje obavám ze zločinu a pocitu bezpečí v České republice. Díky velkému množství dat, která měli autoři za posledních 20 let k dispozici, se jim naskytla příležitost zevrubně analyzovat pestrou škálu faktorů, které s pocitem bezpečí a obavami ze zločinu souvisejí, a popsat vývoj obou fenoménů v čase stejně jako pozici Čechů v rámci Evropy.

Topic: crime

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

The final monograph of a research project on "Return of Religion in the Public Space" is the first and only analyse of the divergent post-secularisation development of religion in the Czech Republic and Slovakia since the dissolution of Czechoslovakia.

Topic: religion and religiosity

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

Chorvát, I., J. Šafr (eds.). 2019. Leisure, Society and Culture in the Czech Republic and Slovakia. Praha: Sociologické nakladatelství SLON. Summary

Topic: kultura, consumption, lifestyle

Type of publication: MonographDepartment: Social Stratification

Research on religion has been neglected in Czech academia for a long time, one of the major debts was absence of a biographical encyclopedia of modern religious figures. Such dictionaries are available for all comparable Central European countries, in the Czech case there was at least a dictionary of Roman Catholics. Only the extensive research and analytical work of the team made it possible to publish a more extensive and heuristically more difficult encyclopedia of other religionists.

Topic: religion and religiosity

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

Summary of main findings• The position and status of women in the labour market in history has been linked to the social status of(different groups of) women, the possibility of their access to education and subsequently applying it, andto the legitimacy of their claim to be economically self-sufficient (independent from men – father, husband,partner, etc.).

Topic: gender, wages and incomes, work, social inequalities

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

Za posledních dvacet let došlo v České republice k zásadnímu nárůstu počtu studentů na vysokých školách. Jedním z důsledků je, že v naší populaci vzrostly podíly osob s ukončeným vysokoškolským vzděláním na dvojnásobek. Prudký rozvoj vzdělávacího systému vyvolává řadu otázek. Mění se vztah mezi vzděláním, chováním, hodnotami a postoji? Rozevřela se v posledních třech desetiletích propast mezi lidmi s nižším a vyšším vzděláním, nebo se naopak rozdíly mezi nimi stírají?

Topic: value orientations, wages and incomes, politics (and political attitudes), family, social inequalities, education, lifestyle

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

Globální svět čelí vážným společenským problémům, jejichž dopady můžeme vidět i v Evropě. Evropská unie, jejímž hlavním posláním je udržování míru a prosperity v rámci všech členských států, se ukázala být velmi nesourodým uskupením, které jen těžko nachází shodu na řešení komplexních problémů, jako je například i stále probíhající migrační krize.

Topic: trust/social cohesion, EU, value orientations, identity, crime, migration and mobility, civil society, politics (and political attitudes)

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

This book presents an overview of private rented housing in selected new EU member states and other transition countries – a topic scarcely researched to date, as it is largely part of the informal economy, and consequently often invisible to official statistics.

Topic: housing, economics

Type of publication: MonographDepartment: Socioeconomics of Housing

The Dictionary of Institutional Background of Czech Sociology provides fundamental information on the corporate, institutional and organizational components of Czech sociology. This means sociology practiced in the territory of today's Czech Republic independently of the language or nationality of its creators, and to a lesser extent also the foreign institutional background provided to Czech sociology.

Topic: historical sociology

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

The Internet has changed the nature of social ties and interactions, giving rise to new ways of making social contact, offering an environment for communication and tools for these interactions. The tools that introduce new methods of communication include social networks. The scholar focused on the most popular of these – Facebook.

Topic: identity, media

Type of publication: MonographDepartment: Czech Social Science Data Archive

Contemporary Czech religiosity is undergoing a dynamic development and the religious scene is so diversified that it is difficult to understand. The Encyclopaedia of smaller Christian churches in the Czech Republic is approaching one of its fastest growing and at the same time the least known segments.

Topic: religion and religiosity

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

Autoři v publikaci předkládají veřejnosti poznatky a informace o stavu a trendech proměn vnímání práce a pracovních hodnot u pracujících v České republice. Tyto poznatky ve formě „tvrdých“ i „měkkých“ dat jsou nejen v historickém kontextu let 1989–2014, ale také obsahují výsledky posledního empirického výzkumu kvality pracovního života v ČR z roku 2014.

Topic: work

Type of publication: MonographDepartment: Public Opinion Research Centre

Kniha zevrubně popisuje fenomén „železné opony“ v Československu a soustřeďuje se na jeho nejextrémnější projev – usmrcení související se snahou„železnou oponu“ překonat. Kniha není zajímavá jen svým tématem, ale i použitou metodologií. Jde o zkoumání historie, jehož důležitou součástí je práce se strukturovanou databází.

Topic: methodology

Type of publication: MonographDepartment: Czech Social Science Data Archive

Komparativní sociální výzkumy procházejí již dlouhá desetiletí dynamickým rozvojem a stále se ukazuje, že jeden z nejdůležitějších aspektů jejich kvality je ekvivalence dat. Stále však mnozí sociální vědci analyzují svá data bez vědomí toho, jaké úrovně srovnatelnosti vlastně dosahují. Cílem této studie je podrobně představit problematiku ekvivalence postojových škál a poskytnout přehled o dostupných kvantitativních technikách, kterými lze ekvivalenci testovat.

Topic: methodology, politics (and political attitudes), social capital, sociological data

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

Publikace 25 let české demokracie očima veřejnosti představuje vývoj veřejného mínění ve vztahu k politickému systému a jeho aktérům, a to v dimenzi jak vnitřní, tak i zahraniční politiky. Její ambicí je pokud možno komplexně a v širokých dobových souvislostech zmapovat procesy, které byly a dosud jsou charakteristické pro občanské vnímání a hodnocení „příběhu“ hluboké společenské transformace po roce 1989.

Topic: public opinion, standard of living

Type of publication: MonographDepartment: Public Opinion Research Centre

Autorka se zabývá otázkami štěstí a životní spokojenosti a snaží se zjistit, jak míra našeho štěstí a životní spokojenosti souvisí s tím, jak žijeme. Čtenářům přibližuje výsledky řady zahraničních výzkumů zaměřených na kvalitu života, zároveň se však snaží pomocí dat z velkých českých kvantitativních výzkumů ukázat, jak šťastní jsou Češi, kdo je mezi námi šťastnější a kdo naopak přílišnou spokojenost nevyjadřuje.

Topic: intergenerational relations, care, work, family, health

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

This publication is the result of a three-year, team-based, ethnographic study of academic and student life in Czech higher education. Five case studies were chosen to reflect a diversity of situations, including elite and peripheral positions, metropolitan and regional locations, public and private legal status, humanities, applied social science, technical and natural science subjects, professional and academic curricula and basic and applied research.

Topic: sociology of science

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology, National Contact Centre for Gender & Science

This book studies the unique demographic behavior of Jews in Bohemia, starting from a moment in history when industrialization in Central Europe was far away in the future and when Jews were still living legally restricted lives in ghettos. Under conditions not stipulated by conventional demographic theories, Bohemian Jews started recording marked decreases in mortality and fertility that signaled an early onset of their demographic transition.

Topic: elites, historical sociology, transformation, education

Type of publication: MonographDepartment: Local and regional studies

This volume intends to fill the gap in the range of publications about the post-transition social housing policy developments in Central and Eastern Europe by delivering critical evaluations about the past two decades of developments in selected countries’ social housing sectors, and showing what conditions have decisively impacted these processes.

Topic: housing, EU, transformation

Type of publication: MonographDepartment: Socioeconomics of Housing

The monograph summarizes main explanations of electoral participation and its decline. It presents a systematic own theory of electoral participation which stresses the importance of mobilization by external actors and individual motivations (instrumentál, expressive and normative). This theoretical framework is used to explain the level and decline in electoral participation.

Topic: politics (and political attitudes), elections (and polls)

Type of publication: MonographDepartment: Political Sociology

Comprehensive biographical, bibliographical and analytical dictionary on 178 key figures of Czech sociology from its beginnings in the 19th century until the present.

Topic: history of sociology, historical sociology

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

Commissioned by UNFPA’s Regional Office for Eastern Europe and Central Asia this report aims to supplement the information gathered from governments and civil society with academic research.

Topic: migration and mobility, family, social policy, age and ageing, public policy, health

Type of publication: MonographDepartment: Local and regional studies

Kniha představuje etnografii jako komplexní metodologicko-teoretický přístup ke skutečnosti. Na rozdíl od většiny sociálně-vědních metodologií, nepovažuje etnografie problémy, s nimiž se výzkumníci a výzkumnice v terénu setkávají, za překážky, ale naopak za možný zdroj a prostředek poznávání. Nesourodost a mnohoznačnost skutečnosti, její neurčitosti, paradoxy a protiklady tvoří nedílnou součást pole zkoumání a žádají si tvůrčí přístupy k psaní a žánrovým formám reprezentace.

Topic: methodology

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

Kniha otevírá nový pohled na zkoumání vztahu lidí k dějinám a jejich představ o minulosti. Historické vědomí je zde sociologickou perspektivou prezentováno nejen jako látka pro teoretické uvažování, ale především pro empirický výzkum. Klíčovou linií knihy je, že historické vědomí není invariantní entitou, nýbrž má samo historicky proměnlivý charakter a je odrazem obecných společensko-politických poměrů.

Topic: historical sociology

Type of publication: MonographDepartment: Public Opinion Research Centre

The book focussed its attention on the fusion of the two phenomena: community and volunteering. The Authors based their concept of community volunteering on the historical survey of community development. They analyse community volunteering in three lines characterised as 1. informal help, 2. organised work and 3. virtual activism.

Topic: human relations

Type of publication: MonographDepartment: Czech Social Science Data Archive

Rozvoj a kvalita života v obcích, městech, regionech i státech jsou úzce spojeny se vztahy mezi lidmi, vzájemnou důvěrou nebo důvěrou v instituce, tedy s prvky souhrnně označovanými jako sociální kapitál. Kniha obsahuje jak dílčí analýzy různých aspektů sociálního kapitálu v Kraji Vysočina, tak syntetizující pohled na sociální kapitál v tomto regionu a jeho přínos pro regionální rozvoj.

Topic: social capital

Type of publication: MonographDepartment: Local and regional studies

This dissertation explores the changes in professional and family starts of young men andwomen in the Czech Republic. It compares an early family and work trajectories of persons,who reached adulthood in 1990s and those theirs family and work starts occurred before 1989.Theoretical and methodological background of this study draws upon a holistic approach tothe life-course study and a sequence analysis. The empirical analyses focus on three domains:

Topic: work, family

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

The book analyses evolution of Czech sociology from it very beginnings in the late 19th century to its temporary extinction after the communist coup d’état in 1948. Particular chapters describes roots and origins of Czech sociology, impact of T. G. Masaryk and his followers, three main interwar sociological schools, role of Czech sociologists in founding of Slovakian sociology and the situation of Czech sociology during the WWII and shortly after.

Topic: history of sociology

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

Using historical and sociological methods, the autor analyzes situation of religion in modern Czech society and compares it with religious processes occuring in other European countries.

Topic: religion and religiosity

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

The aim of this book is to present to the general public the work of sociologists, demographers, economists, political scientists and geographers, who work at the Institute of Sociology AS CR. Authors do not want to present a comprehensive report on the Czech society, but rather to answer some frequently asked questions, to verify validity of the different ideas and prejudices, which people living in our society have about themselves.

Topic: social inequalities

Type of publication: MonographDepartment: Local and regional studies

The bibliography summarises full sociological production in the Czech lands since the 19th century untill 2009; it is dividend into three time periods and accompanied with a foreword and personal index. 

Topic: history of sociology

Type of publication: MonographDepartment: Library

The book analyses four main dimensions of attitudes towards political regime and its institutions and describes changes in the attitudes within the Czech society between 1996 and 2006. These attitudinal dimensions are regime legitimacy, institutional disaffection, individual disaffection and political dissatisfaction.

Topic: legitimacy, politics (and political attitudes), elections (and polls)

Type of publication: MonographDepartment: Political Sociology

The book follows up on the monograph (Un)equal chances for education (Academia 2006). Authors update findings on inequalities in compulsory education, on multi-year gymnasia, on inequalities in tertiary education, on the impact of the structure of the system of upper secondary education on education aspirations. They also add other important topics: further education, education of Roma children and early school leavers.

Topic: social inequalities, public policy, education

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

The goal of the book is to contribute to current debates of the research and development transformation in the Czech Republic based on qualitative research and theoretical and conceptual approaches in STS and gender studies. The book offers a sociological reflection of the transformations of everyday research practices, career paths, science policies and their effects, usage and reshaping in research institutions in social and natural sciences.

Topic: sociology of science

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

The monograph paper focuses on the issue of immigration from a family perspective, which has so far been largely overlooked by research into migration in the Czech Republic. Only one group of immigrants is observed, namely immigrants from "third countriesö to which the strictest legislative measures apply. The methodology used is that of a qualitative field survey in non-mixed families of immigrants from Ukraine, Vietnam, and Bulgaria.

Topic: migration and mobility, work, family

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

The study describes and assesses range, conditions and variability of providing day care for children of pre-school and early-school age. The aim of the research was to supply missing statistical data with less accessible information. Among these are characteristics of activities and availability of nurseries and pre-schools, and deeper understanding of non-institutional forms of day care.

Topic: care, public policy, education

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

Abstract

Topic: civil society, politics (and political attitudes)

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

The book contains a description and evaluation of the housing system reform in the Czech Republic constituting part of the transition from centrally planned to market economy. It addresses two goals: to evaluate housing subsidy reforms by applying improved methods of welfare economics and, secondly, to list the main factors explaining the particular outcomes of this reform.  

Topic: housing, economics, public policy

Type of publication: MonographDepartment: Socioeconomics of Housing

Proceedings of essays that compare and reflect ostalgia speeches in the Czech Republic and Germany in many different levels: political, social, including the use of "ostalgia" in commercial areas, educational and cultural. In Proceedings contributed with their views of representatives of various disciplines: political science, sociology, cultural studies, history and media studies.

Topic: politics (and political attitudes), sociological data, public opinion

Type of publication: MonographDepartment: Public Opinion Research Centre

The aim of the book is twofold, (1) to provide a comparative summaries on Central and Eastern Europe focused on a variety of topics, ranging from work flexibility to the role of women, (2) to present new ways for comparative research, one with help of new visualisation tools and the other with new forms of analyses, which are able to process large quantities of currently unused but available data sets.

Topic: methodology, sociological data

Type of publication: MonographDepartment: Czech Social Science Data Archive

Social report which informs about the development during the two decades in the fields of employment and social policies, earnings and income inequalities, social structures with attention to the situation of the middle class, pensioners and the poor, and socio-economic values with regard to work and consumer values.

Topic: economics, wages and incomes, work, social inequalities, social policy

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

The books addresses gender aspects of globalization and anti-globalization movement globálky and in the Czech Republic. It focuses on a question where the anti-globalization critique meets the feminist critique of globalization. The text presents feminist critique of globalization and its inclusion in the anti-globalization discourse. The book drala with several aspects of the contemporary anti-globalization movement – its ideological frames, composition and tactics.

Topic: gender, globalisation, identity, civil society, work

Type of publication: MonographDepartment: Local and regional studies

The book focuses on the phenomenon of childlessness in the Czech society. Specifically, the aim of the book was to identify the factors contributing to childlessness and the increase in the percentage of the childless in young adult population, and to explore the understanding (definitions) of childlessness by the childless.  

Topic: gender, parenting

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

The book resumes qualitative research on religion in two medium-szided Czech towns - Ceska Lipa and Mikulov - that took place in 2007-08 within the framework of a project on Detraditionalization and Individualization of Religion in the Czech Republic; the research was inspired by a study of Kendal made by the University of Lancaster.

Topic: religion and religiosity

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

Zajímá vás moderní religiozita? Ptáte se, proč je česká společnost jednou z nejméně náboženských na světě? Chcete porozumět sociologickým, historickým a antropologickým výzkumům náboženství? I jejich omezením? Chcete se dozvědět něco víc z dějin české sociologie? Proniknout do diskusí o náboženství od druhé poloviny 19. století do současnosti? Pak je právě vám určena nová kniha Zdeňka R. Nešpora!

Topic: history of sociology, religion and religiosity

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

The text gives an overview of the current situation in the field of social services for older people with an emphasis on the fragile elderly provided by nongovernmental, not-for-profit bodies. The report has three main parts linked by the concept of needs. The first part of the report provides a comprehensive overview of the ageing of the Czech population and its impact on the present and future needs of social care services.

Topic: civil society, care, age and ageing, public policy

Type of publication: MonographDepartment: Socioeconomics of Housing

The book gives empirically well-founded study of changes of political and legal framework of the Czech Republic, analysis of existing institutional structures for interest representation. It describes the situation at the moment of joining the European Union and changes which happed after it.    

Topic: EU, civil society, politics (and political attitudes), elections (and polls)

Type of publication: MonographDepartment: Political Sociology

The encyclopedia of sociology of religion, which oulines all the fundamentals historic and contemporary debates within the discipline, its development, method(s) and contribution of seminal scholars.

Topic: religion and religiosity

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

The book examines legislative and institutional framings of childcare and its gendered impacts in the Czech Republic in the context of current policies of care in other European countries. The aim is to introduce results of analyses of empirical data on childcare to public debates and to point on several conceptual mistakes in current policy of care in the Czech Republic.  

Topic: gender, care, work, parenting, public policy

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

The book has following major objectives: (1) to provide an overview of the criteria of quality considered desirable in sample surveys; (2) to evaluate the survey climate in the Czech Republic; and (3) to perform an in-depth analysis of two key topics: the nonresponse problem in sample surveys in the Czech Republic, and the quality of election polls in the Czech case.  

Topic: methodology, sociological data, public opinion

Type of publication: MonographDepartment: Czech Social Science Data Archive

<p><strong>Popular opposition and support for different types of the EU integration</strong></p>Lumí <p>Lumír Gatnar and David Lane (Editors)</p> <br>

Topic: elites, EU, politics (and political attitudes)

Type of publication: MonographDepartment: Library

Introduction to the sociology of religion, which describes development, key problems and current state of the discipline. The authors deal, among others, with the issues of „invisible religion“, religious deprivatization and desecularization, ethnic religions, and other contemporary religious phenomena.

Topic: religion and religiosity

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

The problems associated with migration gain more significance in nowadays globalized world. The study introduces theoretical views and general information on migrant processes as well as description of the main life conditions of the immigrants and their families. The first part of the study summarises main trends and knowledge of European and American studies on migration and general review of European immigration policies.

Topic: migration and mobility, family

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

This study explores why the third sector is an important agent for promoting civic participation and interest representation. The empirical evidence presented in a first part of the study is organized using an analytical typology based on two key criteria: (a) type of organizational structure evident within specific non-governmental actors and (b) the organisational composition of the entire third sector in the Czech Republic.

Topic: civil society, public policy

Type of publication: MonographDepartment: Political Sociology

The author analyses the golden years of Czech folk music from the point of view of sociology of religion. He understands the essence of Czech folk music in its politico-religious message, and pays attention to development of the genre in general and important singers and songwriters in particular.

Topic: religion and religiosity

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

Monograph on Czech popular religiosity in the 18th and 19th centuries, which pays attention to its relations with intellectual/elite religion, inner variance, and development.

Topic: religion and religiosity

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

The monograph desribes religious and ethnic particularities of a village Vojvodovo in north Bulgary, which was dwelled by Czech and Slovak religious emigrants in the first half of the 20th century. It contains also an edition of N. P. Necov´s history of the village and other documents of the period.

Topic: migration and mobility, religion and religiosity

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

The volume offers detailed discussion of the most significant aspects of educational inequalities formation in the Czech Republic and presents them in historic and international contexts. The first part of the publication reflects educational inequalities theoretically and historically and compares the skills of Czech pupils internationally. The second part deals with formation of educational aspirations.

Topic: social inequalities, education

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

Ausländische Direktinvestitionen haben in Ostmitteleuropa seit 1990 einen erheblichen Modernisierungsschub der Wirtschaften bewirkt. Neue Managementkonzepte, Unternehmensorganisationen und Technik wurden vielfach mit implementiert. Die Arbeitsbeziehungen waren am Anfang entweder noch geprägt von den Bedingungen der Planwirtschaft oder mussten ganz neu gestaltet werden. Das Buch analysiert die entstandenen Modelle der Arbeitsbeziehungen.

Topic: economics, work, transformation

Type of publication: MonographDepartment: Political Sociology

The main question examined in this book is why are there relatively few Czech women involved in parliamentary politics. Using an empirical analytical approach, this study also investigates public attitudes towards the participation of women in politics in the Czech Republic. In addition, this research also outlines the barriers to women’s entrance to national politics, i.e. individual, social and institutional factors.

Topic: gender, politics (and political attitudes)

Type of publication: MonographDepartment: Political Sociology

The European Union and Party Politics in Central and Eastern Europe examines the influence of the EU on the party politics of the eight post-communist countries that joined the Union in 2004, as well as that of Bulgaria and Romania, from the 1990s and through the first 18 months of EU membership.

Topic: politics (and political attitudes)

Type of publication: MonographDepartment: Political Sociology

The book aims to provide analysis of residential housing market and discover possible regularities, risks, and traps stemming from home-ownership. The goal of the publication is to convince both current and future homeowners in the Czech Republic that buying a home should be considered also as an investment. The book offers some instructions how to minimize possible risks in housing investment.

Topic: housing

Type of publication: MonographDepartment: Socioeconomics of Housing

The proceedings contains nine papers, that concern with the various issues of Czech and European popular culture of the early modern era. Papers by J. Horsky and D. Tinkova covers the issue theoreticaly, why those by Z. R. Nespor, I. Kusnirakova, H. Sobotkova, J. Wolf, I. Cermanova, J. Randak and E. Novotna are grounded in the empirical research.

Topic: historical sociology, religion and religiosity

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

Economico-sociological research of Czech transformation after 1989 presented in the monograph was centred to the agricultural sector, due to importace ou outer impacts (structural changes, subsidies) and the presumption of its conservativeness. The research contains five field studies as well as analyses of historical, social and institutional development of the sector, which include the critical review of relevant Czech literature.

Topic: economics, transformation

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

The volume presents a collection of articles and analyses exploring various paths of Europeanisation process in Eastern Europe. The articles provide an interdisciplinary reflection on the eastern enlargement as well as on recent situation in new member states.

Topic: EU, politics (and political attitudes)

Type of publication: MonographDepartment: Political Sociology

Abstract

Topic: civil society, politics (and political attitudes), public administration

Type of publication: MonographDepartment: Political Sociology

The monograph represents synthetic of Eastern Bohemian sectarian movement of the Tolerance period (1791-1861) from the point of view of cultural history and sociology of religion. The author also analyses both an origin and resources of the movement, and its later development and transformations. Book is accompanied with a wide pictural and cartographic apendix.

Topic: historical sociology, religion and religiosity

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

This book is the first Czech attempt at a comprehensive understanding of gender relations within organisations. The book aims to clarify and describe the issues that the management of gender relations deals with, and to stimulate and advance gender awareness and sensitivity among readers.

Topic: gender, work, social inequalities

Type of publication: MonographDepartment: Gender & Sociology

The book contains the structured web of more than one hundred scenarios for the Czech Republic strategic behavior in European Union. The scenarios are deided into four broad fields: politics, cosial cohesion, institutions and globalization.  

Topic: trust/social cohesion, globalisation, public policy

Type of publication: MonographDepartment: Czech Social Science Data Archive

Housing is not a simple category that can be viewed from a single perspective. On one hand, housing is one of the basic human needs and the right to adequate housing has been classified as a basic human right. On the other hand, housing constitutes a special type of private property, traded on the market.

Topic: housing, wages and incomes, regions, public policy

Type of publication: MonographDepartment: Socioeconomics of Housing

Large statistical and sociological evidence is gathered to display changes in social structure of Czech society before and after 1989, with a special focus on economic inequalities.

Topic: social inequalities, transformation, standard of living

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

Topic: public opinion, standard of living

Type of publication: MonographDepartment: Public Opinion Research Centre

Political, demographic, social geographic, branch, proffession, economic and cultural changes in the Czech Republic and its mutual relations. Class organisation, stratification, egalitarian levelling of Czech Society after more than ten years of transformation. Life trajectories of individuals and social groups, changes in life strategies. Jakými životními dráhami prošli jednotlivci a sociální skupiny, změny životní strategie? Relationships of modernisation, EU, social cohesion.

Topic: migration and mobility, social inequalities, transformation

Type of publication: MonographDepartment: Public Opinion Research Centre

The study deals with the fluctuation in housing construction in connection with the economic oscillation. Some of the stock-flow models are also described. Stock-flow models explain the dependence of changes in volumes of housing stock with regard to changes in some macroeconomics indicators (for example interest rates, inflation etc.).

Topic: housing, economics

Type of publication: MonographDepartment: Socioeconomics of Housing

The study offers the theoretical description of housing market operation and housing as a special good. Using theoretical economic analysis it evaluates the consequences of public interventions on housing market. The study should serve mainly for teaching purposes.

Topic: housing, economics, public policy

Type of publication: MonographDepartment: Socioeconomics of Housing

The study describes the development in financial affordability of housing in the Czech Republic and EU countries. The affordability is analysed for all tenures: rental housing, co-operative housing and home-ownership. Using econometric models it evaluates the consequences of potential rental housing reform on both the housing market and financial affordability of all groups of households.

Topic: housing, EU, wages and incomes, public policy

Type of publication: MonographDepartment: Socioeconomics of Housing

The authors of the book „Housing – Res Publica“ describe the development of housing policies in selected developed and transitional societies and they especially provide the description and comparison of different systems of social housing and housing allowances. The authors evaluate the current housing policy tools in the Czech Republic from the point of view of efficiency and effectiveness.

Topic: housing, EU, public policy, standard of living

Type of publication: MonographDepartment: Socioeconomics of Housing

Topic: trust/social cohesion, public opinion

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

The publication analyses the current situation on housing market in the Czech Republic including the discription of changes in housing expenditures of Czechhouseholds during the transition and main social tensions between households living in regulated rental sector and households living in market rental sector. In the second part the description of housing policies, social housing systems and models of housing allowances in the European Union countries is provided.

Topic: housing, EU, social policy, transformation, public policy

Type of publication: MonographDepartment: Socioeconomics of Housing

The book is based on an empirical survey "Young Genderation 1997" concerning attitudes towards the family, parenthood and partnership of young single people between 18-30 years of age. Besides the attitudestowards marriage, parenthood and ideal anad expected number of children,the survey was devoted to conditions and motives of concludings marriageand childbearing, to notions about an ideal partner and to attitudestowards divorce, abortions.

Topic: value orientations, human relations, parenting, family

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

The publication starts with a description of the demographic and social structureof households followed by the analysis of the income differentiation. This is followed by a chapter on the househods amenities. The next chapter deals with a detailed the behavior of people in the area of consumption. The fifth chapter isdedicated to values and strategies. In the concluding chapter discussed arepeoples expectations in the nearest future.

Topic: wages and incomes, family, public opinion, lifestyle, standard of living

Type of publication: MonographDepartment: Public Opinion Research Centre

Post-Communist Party Systems examines democratic party competition in four post-communist polities in the mid- 1990's, Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, and Polan d. Legacies of pre-communist rule turn out to play as much a role in accounting for differences as the institutional differences incorporated in the new democratic rules of the game.

Topic: politics (and political attitudes), elections (and polls)

Type of publication: MonographDepartment: Political Sociology

The book documents the many changes in Czech society after November 1989 and provides an insight into the social life of people as workers, consumers, and citizens. The first part concerns the labor market, business, education, and family. In the second part, changing economic and social inequalities are explained. The third section describes social structure and political attitudes, political parties and electoral behaviour.

Topic: transformation

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

Topic: economics, wages and incomes, politics (and political attitudes), social inequalities

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

Abstract

Topic: work, family, social inequalities, transformation, education, standard of living

Type of publication: MonographDepartment: Value Orientations in Society

A large documentation of statistical and sociological surveys is used in this book to present a plastic picture of the transition in the Czech Republic “from below” i.e. as experienced by individuals and households. Other East-Central European and the EU countries serve as a comparative context. The focus in on the economic dimension of the transformation, as displayed in earnings, secondary resources, household incomes and expenditures, financial hardship and poverty.

Topic: economics, transformation

Type of publication: MonographDepartment: Economic and Religious Studies

Abstract

Topic: social inequalities, sociological data, transformation

Type of publication: MonographDepartment: Public Opinion Research Centre