Lokální a regionální studia

Oddělení se zabývá lokálními a regionálními souvislostmi vývoje ve společnosti, prostorovou strukturou společnosti a dalšími oblastmi, které se pohybují na pomezí mezi sociologickým geografickým a politologickým výzkumem. K tématům, která oddělení dlouhodobě zkoumá, patří především (1) Sociální a prostorové nerovnosti, (2) Veřejná správa a plánování měst, obcí a regionů; (3) Identita, životní styl a sociokulturní prostředí; (4) Environmentální souvislosti života společnosti; (5) Mobilita a migrace.

Rozmanitost témat, kterým se oddělení věnuje, vyžaduje také pestrost metodologických přístupů. Při zpracování výzkumných projektů tak vznikají nová kvalitativní i kvantitativní data. Výzkumníci pracují s dotazníky, ale také dělají etnografický výzkum nebo vedou hloubkové rozhovory, či sbírají fotografický materiál. Analyticky dále zpracovávají dokumenty (například plány rozvoje, lokální politiky), archivní materiály, nebo existující a historické statistiky.

Ačkoli většina výzkumů probíhá v České republice, není tato práce oddělena od odborných debat, v mezinárodním prostředí. Výsledky jsou proto obvykle publikovány v českém jazyce i v angličtině. To napomáhá k navazování spolupráce na mezinárodní úrovni a srovnávání situace v ČR a v zahraničí. Oddělení rovněž sděluje nové poznatky a zjištění těm, kterých se nejvíc týkají, tedy politickým představitelům, úředníkům a dalším odborníkům a široké veřejnosti.

Dlouhodobě řešená témata


Sociální a prostorové nerovnosti

Ke stěžejním tématům oddělení patří problematika sociálních a prostorových nerovností. Zkoumáme, jakým způsobem je společnost hierarchizována podle nerovnoměrného přístupu k cenným zdrojům a hodnotám, jako je majetek, vzdělání, kvalitní bydlení, bezpečí nebo zdraví. Především se zabýváme tím, jaké mají existující společenské hierarchie prostorové souvislosti a  jak kontextuální podmínky prostředí vytváří podmínky či naopak limitují životní šance. Zkoumáme mechanismy, které přispívají k udržování i změně rozdílů v životní úrovni mezi obyvateli různých území. Zaměřujeme se na rozdíly mezi regiony, na odlišnosti městského a venkovského prostředí i na rozdíly uvnitř měst a situaci jednotlivých městských čtvrtí. Zvláštní pozornost věnujeme výzkumu chudoby, bezdomovectví a sociálního znevýhodnění v prostorovém kontextu. Rozvíjíme též výzkumná témata zaměřená na každodenní mobilitu lidí v prostoru. Zkoumáme, jak lidé využívají různé příležitosti, které v prostoru existují, a jak individuální mobilita souvisí se sociálním postavením.

Klíčové projekty:

Lokální správa a plánování: města, obce, regiony

Téma lokální správy a plánování zahrnuje zkoumání toho, jak funguje a jak se proměňuje plánování a politika měst, veřejná správa na úrovni obcí a krajů, formy spolupráce mezi obcemi a dalšími aktéry v území, včetně zapojování veřejnosti, nebo regionální rozvoj a stanovování jeho priorit. Projekty, kterým se pracovníci a pracovnice oddělení věnovali v minulosti nebo na kterých pracují v současnosti, pak sledují rovněž regionální proměny volebních preferencí nebo projevy demografických změn na lokální a regionální úrovni.

Mezi klíčová témata řešená v projektech oddělení v uplynulých letech patří fungování lokální správy i samosprávy např. ve vztahu k péči o životní prostředí a ke kultuře. Oddělení zkoumá, jak města reagují na debaty o klimatických změnách a na dopady proměn klimatu, jak vznikají koncepční dokumenty v oblasti kultury, nebo to, jak je kultura a umění používána v městské sociální politice. V neposlední řadě ale výzkumníci a výzkumnice zpracovávají také problematiku lokální identity a vztahu obyvatel k místům, kde žijí, včetně výzkumu panelových sídlišť.

Klíčové projekty:

Identita, životní styl a sociokulturní prostředí

Společenství, která žijí na konkrétním území, v konkrétní lokalitě disponují specifickým sociokulturním potenciálem, který může stimulovat vývoj lokální kultury a vytváří specifické podmínky životního stylu. Sociokulturní potenciál je mimo jiné také ovlivněn společenským diskursem i vnímáním hodnot, charakteristik a kvalit, které rezidenti i nerezidenti danému území připisují ve svých představách.  V rámci oddělení zkoumáme například jak charakter rezidenčního prostředí spolu s dostupnou infrastrukturou a aktivitou místní komunity vedle řady dalších faktorů vytváří podmínky pro volnočasovou a kulturní participaci nebo skloubení pracovního a rodinného života. Sociokulturní potenciál místa však také ovlivňuje procesy socializace, endokulturace a enkulturace, podmiňuje životní šance jednotlivců, spoluutváří kvalitu života, a přispívá k formování kulturní identity, ale může se stát také cennou komoditou.

Klíčové projekty:

Environmentální souvislosti

Rostoucí výzkumná pozornost je věnována environmentálním souvislostem sociálních jevů. Při studiu interakcí mezi společností a životním prostředím se oddělení zaměřuje na společenské mechanismy, které utvářejí postoje a aktivity vůči životnímu prostředí, ale také na to, jaký vliv mají změny v životním prostředí na fungování společnosti a jejích skupin v kontextu udržitelnosti. V posledních letech výrazně roste význam výzkumů zabývajících se sociální reakcí na klimatické změny a otázkami environmentální spravedlnosti, tedy souvislostmi mezi postavením lidí v rámci sociální struktury a nerovnoměrnou distribucí environmentálních rizik, kterými jsou zatěžováni.

Mezi témata, kterým oddělení věnuje zvýšenou pozornost, patří výzkum společenských souvislostí ochrany půdy a krajiny, kdy se zkoumá krajinné chování a postoje české veřejnosti a jednotlivých společenských skupin (např. zemědělců) ke krajině a jejímu využívání; lokální reakce komunit a samospráv na klimatické změny, procesy mitigace a adaptace na úrovni lokální a regionální; udržitelný životní styl vycházející z hodnot a postojů, které jsou odezvou na aktuální environmentální problémy a sociální hnutí, která na tyto problémy reagují.

Klíčové projekty:

Mobilita a migrace

Každodenní život, sociální jednání a praktiky úzce souvisejí s tím, jak je vnímána, koncipována a uplatňována mobilita a migrace. Proto volíme jako jedno z výzkumných ohnisek právě otázky mobility a migrace, jejich forem, zdrojů a bariér. Propojování různých typů mobility nám umožňuje pochopit, jak různé sociální skupiny prožívají územní sounáležitost, příslušnost a občanství. Zkoumáme, jak se teorie, politika a praxe mobilit a migrací vyvíjejí ve vztahu k lokálním a globálním silám. Mocenské asymetrie a vztahy závislosti jsou zdrojem prekérních mobilit. Schopnost pohybovat se, získávat přístup k různým zdrojům a mít kontrolu nad svým každodenním životem je zásadní pro občanskou participaci, angažovanost a uplatňování lidských práv. Mobilita a migrace jsou rovněž ústředním bodem aktuálních debat o soukromí, algoritmizaci a sociální spravedlnosti, kde mainstreaming nových geo-technologických nástrojů, jako je GPS, vyvolává etické obavy s širokými společenskými důsledky daleko přesahující výzkumnou praxi.

Klíčové projekty:

Vybrané publikace

2012
Patočková, Věra, Daniel Čermák, Kateřina Vojtíšková a kol.
Zobrazit všechny publikace oddělení

Připojené soubory

Soubory: 
SouboryVelikost
PDF icon Dotazníkové šetření454.57 KB