Trvání projektu: 
2023 - 2025

Projekt přispívá do současné politické a vědecké debaty o sociálních a politických důsledcích prostorových nerovností. Rostoucí meziregionální rozdíly v zemích EU jsou popisovány jako riziko pro sociální soudržnost, zdroj sociálních a politických rozporů a zdroj vnímané nespravedlnosti a marginalizace. V debatě o „pomstě míst, na kterých nezáleží“ se argumentuje, že prostorové nerovnosti v rámci národních států vedou k rozsáhlé nespokojenosti obyvatel znevýhodněných regionů, kteří se cítí v probíhajících ekonomický změnách „opuštěni“ a opomíjeni centrálními vládami. Vzestup (pravicových) populistických stran a hnutí je považován za důsledek těchto „pocitů opomíjenosti“ ve znevýhodněných regionech, a proto se předpokládá, že existuje „geografie nespokojenosti“. Debata o geografii nespokojenosti se dosud opírala především o situaci v západní Evropě a ve Spojených státech. Ve srovnání s východní a střední Evropou jsou však sociálně-prostorové okolnosti vzestupu populismu značně odlišné. Zatímco v USA a západní Evropě byl hospodářský, demografický a infrastrukturní úpadek opuštěných regionů připisován postindustrializaci, technologickým změnám a globalizaci, prostorová nerovnost ve východní a střední Evropě se formovala v jiném kontextu. Prostorově nerovnoměrné dopady postsocialistické transformace, odliv obyvatelstva, příliv přímých zahraničních investic, ekonomika s nízkými mzdami a zemědělská chudoba patří mezi koncepty, které vysvětlují stávající vzorce prostorové nerovnosti a jejich důsledky ve východní a střední Evropě. Proto považujeme zaměření na východní a střední Evropu, do níž zahrnujeme středoevropské země, které zažily postkomunistickou transformaci, a bývalé východní Německo, za oblast, v níž lze přispět k poznání týkajícímu se populismu v kontextu prostorové nerovnosti. Projekt (1) se zabývá důležitými argumenty, které zaznívají v debatě o vznikajících geografiích nespokojenosti. Zkoumá, jak meziregionální nerovnosti přispívají k socioekonomickým nerovnostem na úrovni jednotlivců, jak se odrážejí v subjektivním vnímání vyhlídek jedinců i regionů a jak se regionální efekty projevují v politických názorech a volebním chování; (2) provádí komparativní výzkum, což umožňuje jít nad rámec studií jednotlivých zemí a přinést diferencovanější analýzu; (3) se zaměřuje na tři východo-středoevropské země, kde regionální nerovnosti v posledních letech vzrostly a kde populismus hraje v politice důležitou roli; (4) uplatňuje smíšený metodický přístup k dané problematice k identifikaci měřitelných efektů prostorových nerovností a k porozumění vnímání a perspektivám lidí žijících v „opomíjených místech“.

2023

V roce 2023 byl upřesňován teoretický rámec projektu, byla shromažďována kvantitativní data nezbytná pro typologii regionů a přípravu terénního výzkumu ve vybraných lokalitách pro případové studie. Členky a členové výzkumného týmu se sešli s německými a polskými kolegy na pracovním workshopu v Braunschweigu, kde byly představeny národní i evropské zdroje dat o socioekonomických nerovnostech a volebním chování v co nejpodrobnější dosažitelné teritoriální struktuře. Byl vytvořen systém indikátorů, který lze z dostupných dat komparovatelným způsobem identifikovat různé typu regionů a jejich vývojové trajektorie. Na základě dat byla provedena typologie regionů a identifikovány regiony / města, v nichže se uskuteční kvalitativní šetření zaměřené na vnímání „opomíjenosti míst“ a jejich možné ekonomické a sociální příčiny a politické důsledky. Byla připravena metodologie využívající prostředků vizuální sociologie a vizuální výzkumné metody při skupinových rozhovorech na téma „opomíjená místa“. Průběžné výsledky práce byly prezentovány na vědeckých konferencích.

Andreas Klärner, Thuenen Institute of Rural Studies, Braunschweig (Germany)
Jerzy Bański, Institute of Geography and Spatial Organizations, Polish Academy of Sciences, Warsaw (Poland)
Konrad Czapiewski, Institute of Geography and Spatial Organizations, Polish Academy of Sciences, Warsaw (Poland)
Témata: 
regiony
sociální nerovnosti
Zadavatel: 
GA ČR