Trvání projektu: 
2017 - 2019

Sociologie může nabídnout nový pohled na některé klíčové aspekty výzkumu změny klimatu. Hlavním cílem projektu je přispět k porozumění toho, jak česká společnost vnímá „globální změnu klimatu“, jak je toto téma zobrazováno v mediálním diskursu a jaké mechanismy, praktiky a politiky se prosazují v reakci na rizika spojená se změnou klimatu, a to především na místní úrovni. Aby mohl být tento cíl splněn, projekt kombinuje kvalitativní a kvantitativní metody. V šesti komparativních případových studiích se projekt blíže zaměří na politický obsah a procesy implementace mitigačních a adaptačních politik a strategií zaměřených na zvýšení odolnosti vůči změnám klimatu. Pro rozpoznání bariér a potenciálů při zavádění těchto nových politik je nezbytný výzkum politického zarámování, postojů a interpretací různých aktérů, institucionálního kontextu a adaptačních kapacit (procesy učení, způsoby vládnutí) a role místních samospráv.

Témata: 
veřejná správa
životní prostředí
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 6, zobrazeno 1 - 6)

Ferenčuhová, Slavomíra

Text představuje vybrané výsledky aktuálně probíhajícího sociálněvědního výzkumu, který se věnuje tématu lokálních reakcí na změnu klimatu v českém kontextu. Tvrzení jsou opřena o kvalitativní analýzu hloubkových rozhovorů s odborníky, jejichž expertíza se dotýká klimatické změny – vytváření nebo šíření vědění o problematice, případně samotné formulace adaptačních opatření a reakcí na změny klimatu – anebo obecně environmentální politiky.

Téma:
klimatická změna
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
recenzovaný článek
Ferenčuhová, Slavomíra

Kapitola v knize propojuje teoretické debaty o pojmu „veřejného prostoru“ s aktuálním tématem reálných nebo možných vlivů klimatické změny na život a podobu měst. Diskutuje, nakolik se tato nová environmentální situace potenciálně promítá do pojetí veřejného prostoru v politickém rozhodování na úrovni měst, a také do konceptu veřejného prostoru v sociologické teorii města. Kapitola je určena i čtenářům mimo obor sociologie.

Téma:
klimatická změna, město a vesnice
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Ferenčuhová, Slavomíra
Téma:
klimatická změna, město a vesnice
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Daniel Čermák, Věra Patočková

This article focuses on the issue of climate change scepticism among the inhabitants of the Czech Republic and pursues two objectives: to compare climate change scepticism of Czech citizens with citizens of other European countries and to examine the relationship between individual characteristics of Czech citizens and their opinion on climate change. For this purpose, the concepts of epistemic scepticism and response scepticism are employed.

Téma:
hodnotové orientace, klimatická změna
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Slavomíra Ferenčuhová
Téma:
klimatická změna, město a vesnice
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Mikešová, Renáta

Česko patří k relativně skeptičtějším evropským státům v pohledu na klimatickou změnu, zejména co se týče názorů na odpovědnost člověka za změnu klimatu a na potřebnost jednotlivých opatření vedoucích ke zmírnění jejích dopadů. Tento článek se soustředí na poměrně nenápadný aspekt přítomnosti klimaskeptických názorů v mediální prezentaci této problematiky v českém kontextu, a to na komunikaci pochybností o vědeckých poznatcích o klimatické změně vědci samotnými.

Téma:
klimatická změna
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
impaktovaný článek