Trvání projektu: 
2023 - 2026

V českém prostředí unikátní projekt se věnuje tématu vzdělávání žáků s nedostatečnou znalostí češtiny jako vyučovacího jazyka v základních a středních školách. Podpora jazykových kompetencí cizinců je považována za klíčovou součást úspěšné integrace a nezbytnou podmínku k využití jejich vzdělanostního potenciálu.

Cílem projektu je zaprvé zjistit, jaká je aktuálnı́ situace, identifikovat hlavnı́ bariéry jazykové přípravy žáků cizinců v základních a středních školách, navrhnout opatřenı́ k jejich odstranění, a upozornit na příležitosti systému a možnosti jejich podpory. Projekt si dále klade za cíl zjistit, jaké existují překážky při přestupu cizinců ze základní na střední školu. V neposlední řadě chceme identifikovat a porovnat důvody předčasného ukončování středoškolského vzdělání u českých žáků a žáků cizinců.

Řešení projektu poskytne decizní sféře nové informace a poznatky k nastavení vzdělávací politiky ve vztahu k integraci cizinců.

Aplikačním garantem projektu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Na projektu spolupracuje Sociologický ústav s neziskovou organizací Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty a s Filosofickou fakultou Univerzity Karlovy.

 

Project duration: 2023 – 2026

The project, which is unique in the Czech context, deals with the topic of education of pupils with insufficient knowledge of Czech as the language of instruction in primary schools (ages 6-15) and high schools (ages 15-19). Building up the foreigners' language competence is considered a key factor in successful integration and the necessary condition of realizing their educational potential.

The aim of the project is to analyse the current situation, to identify the main language learning barriers among the foreign pupils of primary schools and high schools, to come up with measures of eliminating the barriers, and to call attention to the opportunities and support the current system offers. Secondly, the project aims to find out what are the barriers of elementary school to high school transition, faced by foreign pupils. Last but not least, we would like to identify and compare the reasons for the discontinuation of high school education among Czech pupils and pupils of foreign descent.

The project outcomes will provide the decision makers with new information and findings regarding the educational policy adjustments in relation to the integration of foreigners.

The application guarantor of the project is the Ministry of Education, Youth and Sports. The project is realized in cooperation with the non-profit organization Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty and the Faculty of Arts, Charles University.

Mgr. Andrea Krchová
Mgr. Blanka Tollarová, Ph.D.
Mgr. Yvona Kostelecká, Ph.D.
Témata: 
migrace a mobilita
vzdělání
Zadavatel: 
TA ČR

Připojené obrázky