Sociologie politiky

Oddělení Sociologie politiky se zabývá systematickým studiem základních procesů demokratického politického systému a některých jeho aktérů. Pozornost je také věnována změnám politických postojů české společnosti, povaze a determinantám politického aktivismu a sociologickým aspektům bezpečnosti, například vztahu mezi bezpečností a osobní svobodou.

Hlavními tématy oddělení jsou:
• politické strany a stranický systém
• volby a volební chování
• politické postoje
• Parlament ČR
• občanská společnost a politický aktivismus
• sociologické aspekty bezpečnosti

Oddělení je zapojeno do řady mezinárodních výzkumných sítí a do řešení několika mezinárodních projektů. Členové týmu zároveň organizují povolební výzkumy, přičemž spolupracují v mezinárodních sítích Comparative Study of Electoral Systems a European Election Study.

Kontakt: tel.: +420 210 310 563, +420 210 310 237,  http://www.soc.cas.cz/oddeleni/sociologie-politiky

Současné projekty:

Dynamika změny v české společnosti

Hlavní řešitel: Pat Lyons, B.A., M.A., Ph.D.

Projekt (GA ČR, projekt na podporu excelence v základním výzkumu) zkoumá změny v české společnosti s pomocí panelového šetření domácností Proměny české společnosti. Výzkum se zaměřuje na pět tematických oblastí: rodinu, využití času a hospodaření s příjmy; vzdělávání a pracovní trh; sociální stratifikaci; bydlení a nerovnosti v bydlení; politickou participaci a občanskou společnost. Za využití poznatků sociologie, politologie a ekonomie budou hodnoty a chování na úrovni domácnosti sloužit k testování řady teorií sociální změny. Kromě zmapování procesu sociálních změn přispěje projekt k odborné přípravě další generace českých společenských vědců.

Doba řešení: 2014 – 2018
www.promenyceskespolecnosti.cz

EUENGAGE - Překonávání názorových rozdílů mezi veřejným míněním a představiteli evropských elit: Otevření dialogu o budoucím směřování Evropy

Hlavní řešitelka: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.

Projekt je financovaný z Horizon 2020 European Commission framework programme. Cílem projektu je analýza rozdílů v postojích k aktuálním otázkám – ekonomická integrace, bezpečnost, migrace, prohlubování nebo naopak oslabování integračního procesu mezi členskými zeměmi Evropské Unie, ale také mezi občany jednotlivých členských států a jejich politickými elitami.

Doba řešení: 2016 – 2018

www.euengage.eu

Protestující v kontextu: integrovaná a komparativní analýza demokratického občanství v České republice II

Hlavní řešitel: Pat Lyons, B.A., M.A., Ph.D.

Výzkumný projekt (GA ČR) je zaměřen na zkoumání povahy a determinant politického aktivismu v České republice. Klade zvláštní důraz na to, jak se občané účastní protestů a demonstrací. Cílem projektu je ukázat, jak se protestující liší od ostatních obyvatel ČR ve smyslu jejich postojů a chování. Zároveň má ambici přinést nové poznatky o tom, jak kontext ovlivňuje povahu postojů a úroveň aktivismu protestujících a řadových občanů.
Doba řešení: 2013 – 2016

Historical Legacies and New Political Challenges – Bulgaria and the Czech Republic in EU

Hlavní řešitelka: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.

Česko-bulharský bilaterální výzkumný projet (PPP projekt) s Ústavem pro výzkum společnosti a znalostí Bulharské akademie věd v Sofii, jehož cílem je analyzovat současný stav právního státu a dobrého vládnutí v České republice a Bulharsku. Projekt zkoumá současný stav demokracie v těchto dvou zemích (s použitím existujících mezinárodních indexu hodnocení demokracie), snaží se podat obraz vývoje v posledních dvaceti letech a zhodnotit ho na základě existujících modelů dobrého vládnutí.  
Doba řešení: 2014 – 2016

Ukončené projekty:

SECONOMICS - Socio-Economics meets Security

Hlavní řešitelka za ČR: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc.
Cílem projektu SECONOMICS (FP7, projekt 285223) bylo propojit sociologický, ekonomický a bezpečnostní přístup do použitelných, konkrétních praktických poznatků, které budou vhodné pro tvůrce politiky a odborníky zodpovědné za bezpečnost občanů. V rámci projektu byly provedeny konkrétní případové studie, zaměřené zejména na rozpoznání bezpečnostních rizik v dopravě (letecké, městské hromadné – např. metro) a kritické infrastruktuře. Přínosem projektu SECONOMICS je tvorba a prosazování nejmodernějších postupů v oblasti modelování bezpečnostních problémů v technologickém a socio-ekonomickém kontextu a jejich následná aplikace sloužící k vyvinutí optimální bezpečnostní politiky.
Doba řešení: 2012 – 2015
www.seconomicsproject.eu

Zdroje, povaha a vliv politické informovanosti

Hlavní řešitel: Pat Lyons, B.A., M.A., Ph.D.
Tento projekt (GA ČR) zkoumal determinanty, charakteristiky a důsledky různých úrovní politické informovanosti  občanů ve vyspělých demokratických státech. Projekt zkoumal politickou informovanost z hlediska tří základních aspektů: (1) zdrojů politické informovanosti, (2) dimenzionality politické informovanosti, a (3) důsledků různých úrovní informovanosti na politické postoje, volbu strany a hodnocení vládní činnosti.
Doba řešení: 2012 – 2014

The Europeanization of Trade Unions in the Countries of the Eastern Enlargement. Perspectives for Interest Representation by Trade Unions and for Trade Union Solidarity within the EU

Hlavní řešitelka za ČR: PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc. 

Projekt analyzoval integraci odborů z nových členských zemí EU do evropských struktur vládnutí. Kromě toho se projekt snažil vyzkoumat, jaké strategie odbory používají ve svých aktivitách na evropské úrovni v různých evropských orgánech a jak jsou tyto strategie utvářeny. Projekt byl podporován nadací Hans Böckler Stiftung. Koordinátorem projektu byl Heiko Pleines z Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen, Spolková republika Německo.

Doba řešení: 2012 – 2014

Hosté na oddělení:

David S. Siroky, PhD (Assistant Professor of Political Science School of Politics and Global Studies, Arizona State University)

Délka výzkumného pobytu:  3. 6. – 10. 8. 2015 a 12.9. – 6. 11. 2016

Cíl výzkumného pobytu: výzkum evropského nacionalismu 

Peter Jan Tunkis, M.A. (stipendista Fulbright-Hays programu, oddělení Sociologie politiky)

Délka výzkumného pobytu: 5. 8. – 20. 12. 2015

Peter Tunkis je doktorandem oboru politologie na The Ohio State University, Columbus, Ohio (USA) a stipendistou programu Fulbright-Hays pro rok 2014 (v kombinaci s programem CONSIRT - Cross-national Studies: Interdisciplinary Research and Training, consirt.osu.edu).
Peterovou specializací je komparativní politologie a politická psychologie. Mezi jeho výzkumné zájmy patří politické strany, chování poslanců, politika střední a východní Evropy a Evropské unie. Ve své disertační práci analyzuje souvislost mezi poslaneckou mobilitou (čili změnou stranické příslušnosti) a povahou skupinových vztahů, osobní identitou poslanců a skupinovou dynamikou mezi poslanci v nových demokraciích. V disertaci se zaměřuje na dvě postkomunistické země - Polsko a Českou republiku. Bakalářský titul získal Peter Tunkis v oborech politologie a evropská studia na University of Florida, Gainesville (USA) a magisterský titul má v oboru politologie z The Ohio State University.

Cíl výzkumného pobytu:

Účelem Peterova studijního pobytu v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i. je sběr empirického materiálu pro jeho disertační práci. Disertační výzkum se zaměřuje na rozhovory se současnými a bývalými poslanci a sběr informací o jejich činnosti a členství v Parlamentu ČR (mezi léty 1993–2013). Tento výzkum je financován pomocí Fulbright-Hays Doctoral Dissertation Research Abroad Fellowship (Fulbright-Hays stipendia pro disertační práci a studium v zahraničí).

Vybrané publikace

Zobrazit všechny publikace oddělení

Připojené obrázky

Obrázky: 
Socioekonomie politiky
Socioekonomie politiky
Socioekonomie politiky
Socioekonomie politiky
Socioekonomie politiky
Socioekonomie politiky
Socioekonomie politiky
Socioekonomie politiky
Socioekonomie politiky