odborná kniha / monografie
Zdenka Mansfeldová, Guasti, Petra (eds.). 2012. Euroskepticismus a percepce evropského integračního procesu v České republice. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 199 s. ISBN 978-80-7204-217-7.

V předkládané publikaci autorský tým projektu Rekonstituování demokracie v Evropě nabízí pohled na proměny české veřejné sféry a české politiky v kontextu přípravy Smlouvy o Ústavě pro Evropu, ratifikace Lisabonské smlouvy a následných voleb do Evropského parlamentu (2009). Období přípravy a ratifikace Lisabonské smlouvy (2004–2009) je velmi podnětné, protože představovalo v České republice klíčový posun hlavního proudu českého politického diskurzu v otázkách Evropské unie. Posun k politickému konsensu o Lisabonské smlouvě a (omezené) akceptaci evropského projektu byl doprovázen „evropeizací“ českého domácího politického konfliktu. Lisabonská smlouva se stala symbolem mocenského boje mezi vládou a opozicí, a to jak politicky, tak ideologicky.

Kniha nejprve seznamuje čtenáře s pohledem odborné literatury na euroskepticismus jako formu politické soutěže o další vývoj evropského integračního procesu a aplikuje vybrané teoretické a konceptuální přístupy na situaci v České republice. Následně jsou představeni klíčoví aktéři politického diskurzu evropského integračního procesu, jejich postoje a vzájemná interakce. Posléze je vytvořen konceptuální rámec práce – je představen proces proměny evropského diskurzu v České republice v období přípravy a ratifikace Lisabonské smlouvy, proces europeizace, vůči němuž se euroskepticismus často vymezuje, a modely evropského vládnutí. Posledním stavebním kamenem konceptuálního rámce je pak konceptualizace veřejné sféry jako prostoru politické soutěže, vytváření a přetváření českého politického diskurzu a formování postojů k evropskému integračnímu procesu. Další kapitoly se pak zaměřují na různé aspekty českého euroskeptického politického diskurzu a jeho vývoj v průběhu přípravy a ratifikace Lisabonské smlouvy. Na základě systematického zkoumání postojů poslanců a politických elit (kapitola 3), mediálních diskusí v ratifikačním období (kapitola 4), parlamentních diskusí (kapitola 5) a mediálních diskusí v období před volbami do Evropského parlamentu v roce 2009 (kapitola 6) se autorský tým snaží osvětlit, jakým způsobem a do jaké míry byla otázka hloubky evropského integračního procesu politizována a polarizovala českou politickou reprezentaci. Ukážeme rovněž, že vysoká míra politizace a hloubka polarizace konfliktu do značné míry vylučuje z veřejné diskuse občany a občanskou společnost (s výjimkou politických think tanků) a redukuje diskusi o budoucnosti integračního procesu na boj mezi politickými stranami, bez ohledu na postoje občanů. V závěru jsou shrnuta základní zjištění práce a je konstatováno, že celkový politický charakter diskuse Lisabonské smlouvy v České republice potvrzuje argument silné europeizace české domácí politiky v období před vstupem do Evropské unie, ovládané politickými stranami. Politické strany dlouhodobě nejen určují a formují procesy europeizace v České republice, ale zprostředkují také informace občanům a mají hlavní vliv na formování postojů občanů k evropským tématům. Přestože politické strany komunikují a na evropské úrovni kooperují s ostatními evropskými politickými stranami, a bylo by tedy možné předpokládat, že budou postupně přijímat politickou kulturu svých protějšků, autoři konstatují, že celková kultura ratifikační diskuse byla velmi nízká.

234,- Kč vč. DPH

Left

Oddělení: 
Témata: 
EU
politika (a postoje k politice)
veřejná politika
Sdílejte tuto stránku