Nalezeno 47 projektů
Cílem projektu projektu RECON je objasnit, zda je demokracie možná za podmínek pluralismu, diverzity a komplexního víceúrovňového vládnutí, a to s ohledem na výzvy, kterým demokracie čelí v Evropské unii i v jednotlivých členských státech. RECON...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Vedoucí projektu: Prof. Dr. Heiko Pleines Forschungsstelle Osteuropa (Research Centre for East European Studies), Universität BremenE-mail: pleines@uni-bremen.de  Národní partneři: Dr. Monika Čambáliková, Sociologický ústav Slovenksé...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Cílem projektu bylo zkoumání klíčových aspektů parlamentní reprezentace v České republice. Výzkum byl zaměřen na tři základní témata: (1) Poslanci - kdo jsou volení zástupci ČR (poslanci PSP a EP) a jak chápou svou roli? (2) Vstup do EU - jak poslanci...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA AV ČR
In the first part, we comment issue of social capital and third sector in the Czech Republic with specific focus on NGOs, civic participation and social trust. Public policy in the civic sector is discussed. In the second part, we review literature (...
Hlavní řešitel:
PhDr. Jiří Šafr, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
 Juniorský badatelský projekt GA AV ČR, doba řešení 2006-2008 Shrnutí projektu   Sociální distance budou studovány pomocí dvou výzkumů, vstupní kvalitativní sondy a reprezentativního šetření v dospělé populaci. Zkoumán bude stratifikační prostor bez...
Hlavní řešitel:
PhDr. Jiří Šafr, Ph.D.
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR
Cílem projektu je prozkoumat představy o vztahu legitimity politického a distributivního systému a jejich vzájemnou podmíněnost. Zabývá se také problematikou sociální nerovnosti a sociálního kapitálu. Zapojení do mezinárodní sítě umožňuje přistupovat k...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA AV ČR
Projekt „Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a překonávání negativních dopadů sociální diferenciace v ČR“ předkládá do soutěže v rámci Národního programu výzkumu II tým složený ze dvou pracovišť. Konkrétně z...
Hlavní řešitel:
Doc. Mgr. Milan Tuček, CSc.
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
sociální nerovnosti
Zadavatel:
ministerský projekt
Projekt číslo CIT3-CT-2005-513421 je součástí šestého rámcového programu Evropské komise. Jeho cílem byl výzkum změn v rozsahu, povaze a charakteristice občanství, které procházeli změnou v důsledku prohlubování a rozšiřování Evropské unie. Projekt se...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Cílem projektu je vytvoření hlubšího konceptuálního, empirického a normativního porozumění všem aspektům vládnutí v Evropě. Zvláštní pozornost je věnována výskytu, vykonávání, vyhodnocování a vývoji nových a inovativních modelů vládnutí. Celoevropský a...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Cílem projektu bylo identifikovat a postihnout celosvětové trendy, zmapovat jejich dopady na kvalitu pracovního života v ČR, navrhnout doporučení, metody a nástroje k pozitivnímu a žádoucímu vývoji kvality pracovního života, k eliminaci možných rizik jak...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
ministerský projekt
Tento interdisciplinární projekt využívá výzkumu veřejného mínění a komunikace na úrovni teoretické, konceptuální a empirické při studiu evropské integrace a vytváření ústavy EU. Jedná se o komparaci, která zahrnuje případové studie z České republiky,...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Projekt je zaměřen na analýzu exitujících institucionálních struktur zprostředkování zájmů mezi jedinci, sociálními skupinami, organizacemi a státem, a jejich vliv na právní systém. Tento proces je zkoumán z hlediska sfér, v nichž se odehrává, procesů,...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
ministerský projekt
Projekt nabídl komplexní analýzu nízkého počtu žen v politických rozhodovacích funkcích. Hlavními hledisky byly: institucionální rámec účasti žen, sociálně ekonomické struktury a předpoklady, politická kultura ve stranách i obecně. Vedle této analýzy...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
ministerský projekt
Formování sociální a kulturní soudržnosti v soudobých, rychle se měnících společnostech, je dnes naléhavým politickým problémem, jak o tom svědčí řada dokumentů Evropské unie (např. Smlouva o založení Evropského společenství, Lisabonská strategie a další...
Hlavní řešitel:
Doc. Mgr. Milan Tuček, CSc.
Členové řešitelkého týmu:
Témata:
politika (a postoje k politice)
Zadavatel:
ministerský projekt
Projekt provedl mezinárodně komparovatelné kvantitativní šetření v rámci mezinárodního projektu ISSP (modul 2004 Občnaství), kde se zaměřil na čtyři klíčové dimenze občanství: hodnocení politických a demokratických institucí občany; definice ideálních...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA AV ČR
Projekt přináší analýzu exitujících institucionálních struktur zprostředkování zájmů mezi jedinci, sociálními skupinami a státem, existujících forem zprostředkování zájmů a jejich efektivnosti. Proces zprostředkování zájmů je zkoumán z hlediska sfér, v...
Zadavatel:
ministerský projekt
Smyslem projektu bylo postihnout europeizaci průmyslových vztahů v rámci pokračující ekonomické a politické integrace Evropy. Cílem projektu bylo sledovat vliv přímých zahraničních investic firem, které mají své sídlo v zemích EU a zejména německých...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Cílem projektu bylo poznat a analyzovat charakteristiky, strukturu a fungování parlamentních a ostatních relevantních politických stran ve vazbě na jejich fungování v parlamentu, na nižších úrovních organizační výstavby a naopak ve vztahu k evropským...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA AV ČR
Projekt ESF Scientific Network byl koordinován Heinrichem Bestem (University of Jena) a Mauriziem Cottou (University of Siena).
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
mezinárodní projekt
Podle poznatků z výzkumu probíhala genese nové elity během transformace, zejména v první polovině devadesátých letech, třemi způsoby: jednak jako reprodukce a víceméně plynulá adaptace starých státně socialistických elit na nové podmínky, jednak jako...
Členové řešitelkého týmu:
Zadavatel:
GA ČR

Stránky