Trvání projektu: 
2006 - 2008

 

Juniorský badatelský projekt GA AV ČR, doba řešení 2006-2008

 

Shrnutí projektu

 

Sociální distance budou studovány pomocí dvou výzkumů, vstupní kvalitativní sondy a reprezentativního šetření v dospělé populaci. Zkoumán bude stratifikační prostor bez existujících apriorních klasifikací (typu status či třída). Cílem je zmapování celého stratifikačního prostoru včetně skupin lidí nezařazených ve standardním pracovním procesu. K tomu bude využito především metody měření subjektivní sociální distance a percepce sociálních nerovností a přístupu měřící objektivní sociální distance v rámci sociální sítě jedince (generátory jmen a pozic). Aplikace tohoto přístupu umožní hledat odpověď na základní otázku, zda se v naší společnosti formují disjunktní, relativně homogenní sociální skupiny, které lze považovat za sociální třídy. Cílem bude stanovit relativní vzdálenosti a tedy i míru jejich uzavření. Získané subjektivní distance budou porovnány s objektivními. Zkoumána bude také predikční síla standardních koncepcí operacionalizace sociálního postavení. Zvláštní pozornost bude věnována odlišnostem v percepci sociálních nerovností mezi muži a ženami.

 

V rámci projektu provádíme:

  • Kvalitativní výzkum sociálních distancí - polostrukturované rozhovory v Praze a Liberci (sběr dat 2006).
  • Kvantitativní šetření Sociální distance (sběr dat listopad - prosinec 2007, agentura Focus).
  • Sekundární analýzu dat z výzkumu MML TGI ČR (Median s.r.o.)

 

Více viz stránky projektu http://www.socdistance.wz.cz

 

Hlavní řešitel: 
Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 24, zobrazeno 1 - 10)

Šafr, Jiří

Zabývám se diferenciací životních stylů, kulturního kapitálu (vkus a spotřeba) a sociální stratifikace. Analýza dat MML 2004 sleduje: hypotézu třídní homologie, sociální zakotvenost kulturního všežroutství a hypotézu nárůstu třídní homologie po roce 1989. Většina z 6 oblastí životního stylu je strukturována vzděláním a příjmem, zčásti hierarchicky vázána na sociální třídu ABCDE. Vliv mají další faktory: pohlaví, věk, velkoměsto.

Téma:
mzdy a příjmy, sociální nerovnosti, životní styl
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Šafr, Jiří (ed.)

Monografie uvádí přehled teoretických východisek studia sociokulturních a symbolických nerovností. Důraz je kladen na relační aspekt a kulturní dimenzi stratifikace (sociální identita, symbolické umisťování, kulturní praxe). V prismatu „kulturalistického přístupu“ nerovnosti vznikají v relacích mezi lidmi. Společné „alternativním“ přístupům je porozumění konkrétním vztahům a vzniku relací ve vzájemných interakcích mezi lidmi: komunikaci a asociaci v přátelských a partnerských vazbách. 

Téma:
identita, mezilidské vztahy, sociální nerovnosti
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Šafr, Jiří

Monografie uvádí přehled teoretických východisek studia sociokulturních a symbolických nerovností. Sleduje relační aspekt nerovností a jejich kulturní dimenzi (sociální identita, symbolické umisťování, kulturní praxe). V prismatu „kulturalistického přístupu“ nerovnosti vznikají v relacích mezi lidmi.

Téma:
sociální nerovnosti
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Vojtíšková, Kateřina

Monografie uvádí přehled teoretických východisek studia sociokulturních a symbolických nerovností. Důraz je kladen na relační aspekt a kulturní dimenzi stratifikace (sociální identita, symbolické umisťování, kulturní praxe). V prismatu „kulturalistického přístupu“ nerovnosti vznikají v relacích mezi lidmi.

Téma:
identita, sociální nerovnosti
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Kolářová, Marta

Monografie uvádí přehled teoretických východisek studia sociokulturních a symbolických nerovností. Sleduje relační aspekt nerovností a jejich kulturní dimenzi (sociální identita, symbolické umisťování, kulturní praxe). V prismatu „kulturalistického přístupu“ nerovnosti vznikají v relacích mezi lidmi.

Téma:
gender, sociální nerovnosti
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Šafr, Jiří

Studie se zabývá dvěma tématy týkajícími se diferenciace životních stylů, kulturní spotřeby a sociální stratifikace. První představuje hypotézu, podle které se v České republice sociální třídy vyznačují rozdílnými životními způsoby, druhým je sociální zakotvenost kulturního všežroutství. Úvodní část shrnuje teoretické koncepty a výzkumnou agendu kulturní diferenciace a stratifikace.

Téma:
spotřeba, životní styl
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Šafr, Jiří, Julia Häuberer (eds.)

Monografie zkoumá stratifikaci pomocí interakční sociální distance v analýze Bogardusovy škály pro profesní kategorie / vzorců přátelství a dat z hloubkových rozhovorů. Sledujeme: 1. hypotézu o statusové podobnosti, 2. existenci subjektivní třídní hranice, 3. představy o uspořádání společnosti a za použití kvalitativních dat 4. percepci sociálních tříd, 5. a jak lidé re-konstruují nerovnosti, definují sociální kategorie a hranice mezi nimi.

Téma:
sociální nerovnosti
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Šafr, Jiří

Monografie zkoumá stratifikaci pomocí interakční sociální distance v analýze Bogardusovy škály pro profesní kategorie / vzorců přátelství a dat z hloubkových rozhovorů. Sledujeme: 1. hypotézu o statusové podobnosti, 2. existenci subjektivní třídní hranice, 3. představy o uspořádání společnosti a za použití kvalitativních dat 4. percepci sociálních tříd, 5. a jak lidé re-konstruují nerovnosti, definují sociální kategorie a hranice mezi nimi.

Téma:
sociální nerovnosti
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Häuberer, Julia, Jiří Šafr

Monografie zkoumá stratifikaci pomocí interakční sociální distance v analýze Bogardusovy škály pro profesní kategorie / vzorců přátelství a dat z hloubkových rozhovorů. Sledujeme: 1. hypotézu o statusové podobnosti, 2. existenci subjektivní třídní hranice, 3. představy o uspořádání společnosti a za použití kvalitativních dat 4. percepci sociálních tříd, 5. a jak lidé re-konstruují nerovnosti, definují sociální kategorie a hranice mezi nimi.

Téma:
sociální nerovnosti
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Häuberer, Julia, Jiří Šafr

Monografie zkoumá stratifikaci pomocí interakční sociální distance v analýze Bogardusovy škály pro profesní kategorie / vzorců přátelství a dat z hloubkových rozhovorů. Sledujeme: 1. hypotézu o statusové podobnosti, 2. existenci subjektivní třídní hranice, 3. představy o uspořádání společnosti a za použití kvalitativních dat 4. percepci sociálních tříd, 5. a jak lidé re-konstruují nerovnosti, definují sociální kategorie a hranice mezi nimi.

Téma:
sociální nerovnosti
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii

Stránky