Trvání projektu: 
2003 - 2005

Projekt provedl mezinárodně komparovatelné kvantitativní šetření v rámci mezinárodního projektu ISSP (modul 2004 Občnaství), kde se zaměřil na čtyři klíčové dimenze občanství: hodnocení politických a demokratických institucí občany; definice ideálních typů občana a demokracie; důvěra a sociální kapitál; a občanská versus politická participace. V průběhu dalšího řešení projektu jsou ttao mezinárodně komparovatelná empirická data doplňována řadou kvalitativních sond. Projekt dále analyzuje právní normy a definice výkonu občanských a politických práv v současnosti i v historickém kontextu, popisuje formování politických identit, a snaží se definovat základní důvody pasivity jednotlivců a sociálních skupin a základní socio-demografické a postojové charakteristiky jak aktivních, tak pasivních sociálních skupin. Výsledkem projektu by měla být komplexní analýza vzorců a forem účasti občanů České republiky na veřejném životě, komparovatelná s mezinárodními daty získanými na základě účasti v mezinárodním projektu ISSP a doplněna o analýzu interakce národních a nadnárodních procesů. Tato kombinace umožní badatelskému týmu analýzu politické kultury na národní i mezinárodní úrovni.

Zadavatel: 
GA AV ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 27, zobrazeno 1 - 10)

Rakušanová, Petra, Lenka Václavíková-Helšusová

Kapitola se na základě aktuálních empirických šetření zaměřuje na zmapování a analýzu zapojení žen do politiky v ČR. Cílem je prozkoumat důvody nižšího zastoupení žen v ČR. Zaměřuje se především na institucionální (volební systém, fungování polit. stran), individuální a společenské (hodnoty české veřejnosti či veřejný diskurs na téma zastoupení žen v politice) bariéry vstupu žen do politických funkcí. Kapitola také mapuje existující aktivity na podporu žen v politice.

Téma:
gender, občanská společnost, politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Krejčí, Jindřich

ISSP je mezinárodní program dotazníkových šetření organizovaných každoročně pro účely longitudiálního srovnávacího výzkumu. Článek informuje o aktuálním obsahu programu, metodologii, organizačních otázkách, české účasti ve výzkumech a dostupnosti dat.

Téma:
metodologie výzkumu, sociologická data
Oddělení:
Český sociálněvědní datový archiv
Typ publikace:
nerecenzovaný článek
Rakušanová, Petra, Blanka Řeháková

Tato studie se zaměřuje na vztah mezi participací a občanstvím a jejich vlivem na formování a fungování efektivní reprezentativní demokracie. V první části práce je vytvořen teoretický rámec zkoumání otázek demokracie, participace a občanství. Druhá část studie se zaměřuje na analýzu demokracie v České republice. Jejím cílem je po vytvoření teoretického rámce v první části načrtnout praktický rámec fungování demokracie pro další analýzu empirických údajů ISSP z roku 2004 o občanství.

Téma:
občanská společnost, veřejná politika
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Rakušanová, Petra

Tato studie se zaměřuje na vztah mezi participací a občanstvím a jejich vlivem na formování a fungování efektivní reprezentativní demokracie. V první části práce je vytvořen teoretický rámec zkoumání otázek demokracie, participace a občanství. Druhá část studie se zaměřuje na analýzu demokracie v České republice. Jejím cílem je po vytvoření teoretického rámce v první části načrtnout praktický rámec fungování demokracie pro další analýzu empirických údajů ISSP z roku 2004 o občanství.

Téma:
občanská společnost, veřejná politika
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Rakušanová, Petra

Tato studie se zaměřuje na vztah mezi participací a občanstvím a jejich vlivem na formování a fungování efektivní reprezentativní demokracie. V první části práce je vytvořen teoretický rámec zkoumání otázek demokracie, participace a občanství. Druhá část studie se zaměřuje na analýzu demokracie v České republice. Jejím cílem je po vytvoření teoretického rámce v první části načrtnout praktický rámec fungování demokracie pro další analýzu empirických údajů ISSP z roku 2004 o občanství.

Téma:
důvěra/sociální koheze, občanská společnost, veřejná politika
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Řeháková, Blanka, Petra Rakušanová

Tato studie se zaměřuje na vztah mezi participací a občanstvím a jejich vlivem na formování a fungování efektivní reprezentativní demokracie. V první části práce je vytvořen teoretický rámec zkoumání otázek demokracie, participace a občanství. Druhá část studie se zaměřuje na analýzu demokracie v České republice. Jejím cílem je po vytvoření teoretického rámce v první části načrtnout praktický rámec fungování demokracie pro další analýzu empirických údajů ISSP z roku 2004 o občanství.

Téma:
občanská společnost, sociologická data
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Linek, Lukáš

Volby do Evropského parlamentu v roce 2004 byly charakteristické mimo jiné pokračováním v trendu postupného poklesu volební účasti a zároveň přinesly ve většině členských států EU výrazné porážky vládních stran a úspěch stran, které vyjadřují skepsi a nedůvěru voličů k EU. Proto text analyzuje důvody nízké volební účasti, voličskou mobilitu a její důvody a důsledky pro volební zisky stran.

Téma:
EU, politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Rakušanová, Petra, Barbora Stašková

Cílem předkládané studie je především zmapování třetího sektoru jako významného prvku občanské participace a aktéra procesu reprezentace zájmů. Vedle role a charakteru neziskového sektoru analyzuje studie také členství v neziskových organizacích a financování neziskového sektoru.

Téma:
občanská společnost, veřejná politika
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Rakušanová, Petra

Cílem předkládané studie je především zmapování třetího sektoru jako významného prvku občanské participace a aktéra procesu reprezentace zájmů. Vedle role a charakteru neziskového sektoru analyzuje studie také členství v neziskových organizacích a financování neziskového sektoru.

Téma:
občanská společnost, veřejná politika
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Rakušanová, Petra, Barbora Stašková

Cílem předkládané studie je především zmapování třetího sektoru jako významného prvku občanské participace a aktéra procesu reprezentace zájmů. Vedle role a charakteru neziskového sektoru analyzuje studie také členství v neziskových organizacích a financování neziskového sektoru.

Téma:
občanská společnost, veřejná politika
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii

Stránky