odborná kniha / monografie
Rakušanová, Petra, Blanka Řeháková. 2006. Participace, demokracie a občanství v evropském kontextu. Sociologické studie / Sociological Studies 06:3. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR. 80 s. ISBN 80-7330-091-5.

Tato studie se zaměřuje na vztah mezi participací a občanstvím a jejich vlivem na formování a fungování efektivní reprezentativní demokracie. V první části práce je vytvořen teoretický rámec zkoumání otázek demokracie, participace a občanství. Druhá část studie se zaměřuje na analýzu demokracie v České republice. Jejím cílem je po vytvoření teoretického rámce v první části načrtnout praktický rámec fungování demokracie pro další analýzu empirických údajů ISSP z roku 2004 o občanství. Základním zjištěním studie je zásadní vliv sociodemografických charakteristik na participaci a vliv participace a důvěry na volební účast. Důvěra v instituce je jasně ovlivněna spokojeností respondentů s politickou a ekonomickou situací. Můžeme usuzovat, že se důvěra v instituce zakládá na tom, jak stát plní své povinnosti. V neposlední řadě jsme zjistili, že existuje jasná lineární souvislost mezi důvěrou ve spoluobčany z EU a účastí ve volbách do Evropského parlamentu (EP). Životaschopnost a legitimita demokracie v České republice i v Evropě obecně závisí na zefektivnění vazeb mezi politickou elitou a občany. Aktivní snahou politické reprezentace by mělo být zvýšení zapojení občanů do politického a občanského života.

Left

Oddělení: 
Témata: 
občanská společnost
veřejná politika
Sdílejte tuto stránku