Trvání projektu: 
2001 - 2002

Podle poznatků z výzkumu probíhala genese nové elity během transformace, zejména v první polovině devadesátých letech, třemi způsoby: jednak jako reprodukce a víceméně plynulá adaptace starých státně socialistických elit na nové podmínky, jednak jako cirkulace, při které došlo k navázání na přerušené mobilitní dráhy v rodinných tradicích sahajících až k prarodičům, a třetí možností, typickou pro elitu politickou, bylo jednorázové nahrazení staré elity novou, tzv. replacement. Lze však vysledovat jednotlivce, kteří do těchto typologií vazeb na minulost již v roce 2002 nezapadali a dráha jejich kariery odpovídala recruitmentu na basi vzdělání, kvalifikace a výkonu, běžnému v rozvinutých demokraciích.

České elity procházely od poloviny devadesátých let procesem přirozeného výběru v podmínkách tržního prostředí a konsolidované demokracie. Nejdále v tomto vývoji se dostala elita ekonomická, jejíž representanti si s velkou četností osvojili postoje a styl jednání srovnatelné s prostředím EU, které pro ně již bylo samozřejmým referenčním rámcem. Kulturní elita si v tomto ohledu nevytvořila dostatečný nadhled a stále se do značné míry vymezovala vůči dobám minulým. Paradoxně nejstrnulejší zůstala situace elity politické, a to přes již uvedený proces jejího jednorázového nahrazení. V jejím myšlení převažoval ideologický přístup s orientací na popření minulosti a petrifikaci vydobytých pozic. Toto uvažování vedlo k nové fragmentaci, dokonce s prvky rozdělení elity. Nezbytnost řešit nové problémy modernisace, europeisace a globalisace byla sice pragmaticky přijímána, avšak většinou bez positivní programové vize.

Projekt odhaluje vazby a vzájemné vztahy mezi jednotlivými skupinami elit a zařazuje je do historického kontextu a výchozího teoretického rámce. Mezi nejcennější výsledky patří dokumentace vývoje české elity autentickými výroky jejich čelných representantů, která poskytuje relevantní podněty pro další bádání.

Zadavatel: 
GA ČR
Oddělení: