Trvání projektu: 
2004 - 2008

Formování sociální a kulturní soudržnosti v soudobých, rychle se měnících společnostech, je dnes naléhavým politickým problémem, jak o tom svědčí řada dokumentů Evropské unie (např. Smlouva o založení Evropského společenství, Lisabonská strategie a další). Přitom však není zcela jasné, co se vlastně pojmem koheze, soudržnost, případně solidarita přesně míní, ani jak jej vhodně uplatňovat v řídící praxi. Praktický tlak na zodpovězení této jedné z nejvážnějších otázek politické praxe i společenských věd je enormní. Předkládaný projekt má ambici na tuto otázku co nejlépe odpovědět s ohledem na konkrétní historickou situaci a vývojovou dynamiku české společnosti.

Projekt má tři obecné hlavní cíle a části: 1. část věnovanou České republice, 2.část věnovanou srovnání situace v České republice s jednotlivými zeměmi EU, 3.část implementační, věnovanou inovacím institucí a opatření ve veřejné a sociální politice. V prvé a druhé analytické části půjde o spolehlivé poznání stavu a proměn soudržnosti současné české společnosti jak na mikro-, mezo-, tak i makroúrovni, a o formulování prognóz důsledků předpokládaných technologických, hospodářských a sociálně kulturních změn na stav koheze české společnosti v příštích 10-20 letech. Třetí část vyústí do souboru konkrétních návrhů strategických změn řídící praxe podporujících sociální a kulturní soudržnost.

Vedoucím projektu je Prof. PhDr. Jiří Musil, CSc., který spolu se svými kolegy z Centra pro sociální a ekonomické strategie FSV UK představuje garanta a řešitelskou stranu. Naše oddělení Studií sociální struktury SOÚ AV ČR patří, podobně jako vybraní výzkumníci z FSV UK v Praze a FSS MU v Brně, ke spoluřešitelům. Vedoucí jednotlivých týmů, které budou pracovat na projektu, patří k mezinárodně uznávaným českým vědcům.

Zadavatelem projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Doba řešení projektu: 2004 - 2008

Hlavní řešitel: 
Témata: 
politika (a postoje k politice)
Zadavatel: 
ministerský projekt
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 23, zobrazeno 1 - 10)

Tuček, Milan (ed.)

Monografie sleduje tyto okruhy problémů sociální soudržnosti v české společnosti: sociální nerovnosti, sociální napětí, spravedlnost, důvěra a legitimita, soudržnost v prostorové dimenzi a role přemosťujícího sociálního kapitálu.

Téma:
důvěra/sociální koheze, hodnotové orientace, legitimita, sociální kapitál, sociální nerovnosti, veřejná politika
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Bayer, Ivo, Jiří Šafr, Markéta Sedláčková

Monografie sleduje tyto okruhy problémů sociální soudržnosti v české společnosti: sociální nerovnosti, sociální napětí, spravedlnost, důvěra a legitimita, soudržnost v prostorové dimenzi a role přemosťujícího sociálního kapitálu.

Téma:
důvěra/sociální koheze, hodnotové orientace
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Tuček, Milan

Monografie sleduje tyto okruhy problémů sociální soudržnosti v české společnosti: sociální nerovnosti, sociální napětí, spravedlnost, důvěra a legitimita, soudržnost v prostorové dimenzi a role přemosťujícího sociálního kapitálu.

Téma:
sociální nerovnosti, sociologická data, životní úroveň
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Tuček, Milan

Monografie sleduje tyto okruhy problémů sociální soudržnosti v české společnosti: sociální nerovnosti, sociální napětí, spravedlnost, důvěra a legitimita, soudržnost v prostorové dimenzi a role přemosťujícího sociálního kapitálu.

Téma:
elity, hodnotové orientace, sociální nerovnosti, veřejné mínění
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Tuček, Milan

Monografie sleduje tyto okruhy problémů sociální soudržnosti v české společnosti: sociální nerovnosti, sociální napětí, spravedlnost, důvěra a legitimita, soudržnost v prostorové dimenzi a role přemosťujícího sociálního kapitálu.

Téma:
hodnotové orientace, legitimita, občanská společnost, sociální nerovnosti, veřejné mínění
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Špaček, Ondřej, Jana Vobecká

Monografie sleduje tyto okruhy problémů sociální soudržnosti v české společnosti: sociální nerovnosti, sociální napětí, spravedlnost, důvěra a legitimita, soudržnost v prostorové dimenzi a role přemosťujícího sociálního kapitálu.

Téma:
hodnotové orientace, občanská společnost, sociální kapitál
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Šafr, Jiří, Julia Häuberer

Monografie sleduje tyto okruhy problémů sociální soudržnosti v české společnosti: sociální nerovnosti, sociální napětí, spravedlnost, důvěra a legitimita, soudržnost v prostorové dimenzi a role přemosťujícího sociálního kapitálu.

Téma:
sociální kapitál
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Lebeda, Tomáš, Jindřich Krejčí

Kapitola poskytuje přehled v Česku realizovaných volebních výzkumů a hodnotí problémy spojené s kvalitou a způsobem užívání výsledků. Zaměřuje se na předvolební výzkumy realizované před volbami 2006. Hodnotí kvalitu práce výzkumných agentur a (ne)korektnost a (ne)přesnost interpretací výsledků výzkumů v některých médiích.

Téma:
média, politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Šafr, Jiří, Markéta Sedláčková

Studie představuje koncept sociálního kapitálu, který se explicitně v sociálních vědách objevuje až od konce osmdesátých let, přestože implicitně byl zkoumán v sociologii již od počátku sedmdesátých let jako zdroje zakotvené v sociálních sítích.V důsledku enormního rozmachu empirického studia sociálního kapitálu se tento pojem v současnosti vyznačuje existencí mnoha různorodých pojetí. Přinášíme podrobný přehled pojmů, teoretických konceptů a typologií.

Téma:
sociální kapitál
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Tuček, Milan (ed.), Ivo Bayer, Lumír Gatnar, Pavel Machonin, Markéta Sedláčková, Jiří Šafr, Ondřej Špaček

Problematice soudržnosti společnosti je věnována v poslední době značná pozornost nejen mezi politiky, ale i v oblasti společenskovědní. Jedna část rozsáhlého projektu „Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti“, který získal grantovou podporu ve vládním cílovém výzkumném programu (projekt 1J028/04-DP2), je věnována problematice soudržnosti z pohledu české veřejnosti.

Téma:
důvěra/sociální koheze, sociální kapitál, veřejné mínění
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
odborná kniha / monografie

Stránky