Trvání projektu: 
2005 - 2009

Projekt „Sdílené hodnoty a normy chování jako zdroj posilování sociální koheze a překonávání negativních dopadů sociální diferenciace v ČR“ předkládá do soutěže v rámci Národního programu výzkumu II tým složený ze dvou pracovišť. Konkrétně z Centra sociálních a ekonomických strategií při FSV UK (řešitelské pracoviště) a Sociologického ústavu Akademie věd. Téma projektu je 2D-1-5-1 a vztahuje se k nalézání, vypracování a navržení implementací nových postupů směřujících k minimalizaci negativních důsledků nadměrné sociální diferenciace a marginalizace.
Základním cílem řešení projektu je rozkrýt nové procesy sociální diferenciace a jejich vazbu na struktury hodnot, věr a norem v české společnosti a na základě výzkumem zjištěných poznatků navrhnout manuály uplatnitelné při posilování sociální koheze v ČR.

NÁRODNÍ PROGRAM VÝZKUMU II - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [VSMSMT6NPV2], Program SOCIÁLNĚ-EKONOMICKÝ ROZVOJ ČESKÉ SPOLEČNOSTI [2D].

Řešitel 1:CESES UK FSV (Libor Prudký)

Řešitel 2: SOÚ AV ČR (Milan Tuček)

Hlavní řešitel: 
Témata: 
sociální nerovnosti
Zadavatel: 
ministerský projekt
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 32, zobrazeno 1 - 10)

Kalousová, Pavlína

abstrakt

Téma:
mzdy a příjmy
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
kapitola v konferenčním sborníku
Sedláčková, Markéta

Kniha nabízí pohled na fungování demokracie z perspektivy důvěry. V demokratickém systému vymezuje tři základní kanály důvěry: systémovou důvěru, tedy legitimitu režimu, důvěru v instituce a obecnou důvěru vůči druhým lidem. Na základě teorií demokracie od Tocquevilla až po ty současné si klade otázky po roli jednotlivých typů důvěry, jakož i po důsledcích nedůvěry na různých úrovních demokratického systému.

Téma:
hodnotové orientace, legitimita, politika (a postoje k politice)
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Sedláčková, Markéta, Jiří Šafr

Kapitola uvádí podrobný přehled pojmů, teoretických konceptů a typologií sociálního kapitálu. Srovnává klasická pojetí Bourdieua, Coleman a Putnama. Rozlišeny jsou dva typy resp. paradigmata: individuální, kdy sociální kapitál slouží jako nástroj reprodukce statusu a kolektivní (komunitní), kdy je zdrojem koheze. Diskutovány jsou dále dva typy komunitního sociálního kapitálu – uzavřené a otevřené sítě důvěry a charakter sítí – svazující vs. přemosťující sociální kapitál.

Téma:
sociální kapitál
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Sedláčková, Markéta, Jiří Šafr

Kapitola analyzuje na datech z European Values Survey 1991, 1999 a 2008, zda k legitimitě demokracie v ČR přispívá vedle důvěry v instituce, spokojenosti s řízením země také kolektivní sociální kapitál (sociální důvěra, sítě občanské angažovanosti). Výsledky neprokázaly existenci významného vztahu mezi sociální důvěrou a participací; důvěra v instituce je pouze velmi slabě korelována se členstvím v některých organizacích (sociální služby, lidská práva) a negativně s nekonvenční participací.

Téma:
legitimita, občanská společnost, politika (a postoje k politice), sociální kapitál
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Kolářová, Marta (ed.)

Kniha se zabývá fenoménem subkultur, konkrétně vybraných hudebních subkultur mládeže v současné České republice. Představuje tradiční i současné teorie a přístupy ke studiu subkultur, a to jak v zahraničí, tak i v českém a postsocialistickém kontextu. Věnuje se především otázkám hodnot a politizace subkultur, jejich vnitřní diferenciaci a vztahu k sociální struktuře a alternativnímu životnímu stylu.

Téma:
hodnotové orientace, kultura, politika (a postoje k politice), životní styl
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Kolářová, Marta

Úvodní kapitola představuje tradiční i současné teorie subkultur, a to jak v zahraničí, tak i v českém a postsocialistickém kontextu. Definuje základní pojmy a přístupy ke zkoumání subkultur a nastiňuje možnosti zkoumání subkultur v českém prostředí.

 

Téma:
hodnotové orientace, životní styl
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Kolářová, Marta

Závěrečná kapitola komparuje jednotlivé subkultury z hlediska hodnot a politizace subkultur, vztahu k mainstreamové kultuře, vnitřní diferenciaci subkultur a alternativnímu životnímu stylu. Hledá také odpověď na otázku, nakolik jsou české hudební subkultury mládeže tradiční či postsubkulturní a jakými specifiky se v postsocialistické společnosti vyznačují.

 

Téma:
gender, hodnotové orientace, sociální nerovnosti, životní styl
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Šafr, Jiří

Zabývám se diferenciací životních stylů, kulturního kapitálu (vkus a spotřeba) a sociální stratifikace. Analýza dat MML 2004 sleduje: hypotézu třídní homologie, sociální zakotvenost kulturního všežroutství a hypotézu nárůstu třídní homologie po roce 1989. Většina z 6 oblastí životního stylu je strukturována vzděláním a příjmem, zčásti hierarchicky vázána na sociální třídu ABCDE. Vliv mají další faktory: pohlaví, věk, velkoměsto.

Téma:
mzdy a příjmy, sociální nerovnosti, životní styl
Oddělení:
Lokální a regionální studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Tuček, Milan (ed.)

Monografie sleduje tyto okruhy problémů sociální soudržnosti v české společnosti: sociální nerovnosti, sociální napětí, spravedlnost, důvěra a legitimita, soudržnost v prostorové dimenzi a role přemosťujícího sociálního kapitálu.

Téma:
důvěra/sociální koheze, hodnotové orientace, legitimita, sociální kapitál, sociální nerovnosti, veřejná politika
Oddělení:
Centrum pro výzkum veřejného mínění
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Bayer, Ivo, Jiří Šafr, Markéta Sedláčková

Monografie sleduje tyto okruhy problémů sociální soudržnosti v české společnosti: sociální nerovnosti, sociální napětí, spravedlnost, důvěra a legitimita, soudržnost v prostorové dimenzi a role přemosťujícího sociálního kapitálu.

Téma:
důvěra/sociální koheze, hodnotové orientace
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii

Stránky