Trvání projektu: 
2020 - 2023

Projekt TA ČR, reg. č. TL03000657

Cílem projektu je analýza a návrh způsobu inovace Informačního systému o průměrném výdělku (dále jen ISPV), aby umožnil dlouhodobě sledovat vliv faktorů, které dosud nebyly dostatečně sledovány ani evidovány. Pozornost bude věnována zejména začlenění proměnných týkajících se péče. Podle dosavadních zjištění v ČR i zahraničí se tyto charakteristiky významnou měrou podílejí na genderových rozdílech v odměňování. Hlavním výstupem projektu bude návrh inovace ISPV v podobě konkrétních nových proměnných a postupů jejich evidence a analýzy. Tento návrh bude analyticky a odborně podložen a podmínky jeho realizace budou diskutovány se všemi relevantními aktéry (zaměstnavatelé, MPSV, Trexima). Výsledky projektu budou využity MPSV ČR, které je zadavatelem sběru dat ISPV a zároveň aplikačním garantem.

Během roku 2021 těžiště řešení projektu spočívalo zejména v  dokončení sběru dat k jednotlivým výzkumným aktivitám, analýze a zpracování dat a zejména pak v realizaci dvou workshopů, které se ukázaly být zcela klíčové pro další směřování projektu. Probíhající řešení v roce 2021 nasměrovalo projekt blíže k návrhu konkrétního řešení rozšíření databáze ISP/V o indikátory rodičovství směrem k hledání možných způsobů propojení databáze ISP/V s veřejnými registry namísto zvyšování zátěže zaměstnavatelů a rozšiřování množství sbíraných dat.

Během roku 2022 postupovalo řešení projektu v souladu s plánem upraveným plánem. Část aktivit pak byla na základě žádosti o prodloužení projektu přesunuta do prvního pololetí roku 2023 (aktivity TL03000657-V8 Závěrečná konference projektu a dokončení aktivit TL03000657-V5 Závěrečná publikace z projektu a TL03000657-V3 Analýza stávajících dat ISPV).

V roce 2022 bylo úspěšně realizováno recenzní řízení odborného článku v impaktovaném časopise (aktivita TL03000657-V2), přičemž výsledky studie byly prezentovány také na konferenci České demografické společnosti 26/5/2022 v Táboře. V roce 2022 probíhaly také další analýzy, které byly využity při přípravě draftu závěrečné publikace, která bude dokončena v roce 2023 (aktivita TL03000657-V5).

Dále byla dokončena studie, která je hlavním výstupem aktivity TL03000657-V4 Studie zahraniční praxe a právní analýza možností sledování mzdových statistik. Elektronická publikace autorek K. Pospíšilová, N. Mansella a M. Vohlídalová. Linked employer-employee data týkající se mezd a rodičovství: Dobrá praxe v zahraničí a právní analýza ČR. Praha: SOÚ AV ČR. 70 s. byla vystavena na webu a rozeslána na MPSV ČR i dalším aktérům, s nimiž byla navázána spolupráce v rámci realizovaných workshopů.
Jedním z nejpřínosnějších výsledků projektu v roce 2022 byla realizace workshopu v podobě uzavřeného kulatého stolu pro zvané hosty 15.11.2022. Workshop byl uspořádán ve spolupráci s MPSV ČR v rámci závěrečné konference projektu 22 % k rovnosti, čímž došlo k těsnému propojení týmu projektu TAČR a klíčových pracovnic a pracovníků MPSV ČR, kteří se problematikou rovného odměňování zabývají. V návaznosti na závěry dvou již realizovaných workshopů v roce 2021, byl tento workshop zacílen na hledání možností (legálních i věcných) propojení dat ISPV s daty z informačního systému veřejné správy, které obsahují (nejen) údaje o rodičovství (konkrétně evidence obyvatel). Na workshopu byl diskutován konkrétní návrh inovace ISPV, který hledal cesty a možnosti, jak a s čím toto propojení zajistit. Všichni experti a expertky se sice shodli, že jde o jedinou schůdnou cestu, jak údaje o rodičovství do dat o mzdách zahrnout, jedná se však o cestu, která si podle všeho vyžádá legislativní úpravu.

Závěry workshopu budou zapracovány do finálního návrhu inovace, který bude prezentován v rámci závěrečné publikace z projektu připravované v rámci aktivity TL03000657-V5 Genderové rozdíly v odměňování a rodičovství a možnosti inovace ISPV. Co se týče dalších prací na této aktivitě, během roku 2022 byly připraveny dílčí analytické kapitoly z jednotlivých výzkumných částí projektu, které budou součástí finální publikace. Celá publikace pak bude finalizována a projde recenzním řízením v 1. polovině roku 2023.
V roce 2022 dále pokračovaly práce na aktivitě „Analýza stávajících dat ISPV“ (TL03000657-V3), a to v úzké spolupráci s firmou Trexima, která opět dodávala řešitelskému týmu výpočty na základě přesného zadání. Vzhledem k personální změně ve firmě Trexima však došlo k výraznějšímu zpoždění dodávaných výstupů, což zpomalilo práci na této aktivitě. Dalším zpomalení realizace aktivity bylo způsobeno také nástupem na mateřskou K. Pospíšilové, která je pro realizaci této aktivity klíčová. Z tohoto důvodu bylo dokončení aktivity přesunuto na rok 2023, kdy bude článek dokončen a bude realizováno recenzní řízení.

I v tomto roce se podařilo jednotlivé aktivity dobře propojovat. Úspěchem je úzké navázání spolupráce s týmem projektu 22 % na MPSV ČR a také s dalšími aktéry z MPSV. Zejména problematika dat, jejich nedostupnosti a nemožnosti propojení s dalšími zdroji dostupnými státu se totiž ukázalo jako palčivé téma, které řeší experti a expertky MPSV ČR zabývající se (nejen) problematikou mezd na každodenní bázi. Ze strany MPSV ČR byla zvažována možnost dále využít síť námi identifikovaných odborníků, s nimiž jsme v podobě workshopů navázali spolupráci, pro svoje další potřeby (např. v případě vytvoření pracovní skupiny pro dostupnost a propojování dat v budoucnosti).

Hlavní řešitel: 
Doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc. (Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a.s.)
JUDr. Natálie Mansella, Ph.D.
PhDr. Iva Zadražilová
Témata: 
gender
mzdy a příjmy
péče
rodičovství
Zadavatel: 
TA ČR
Oddělení: 

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 3, zobrazeno 1 - 3)

Kristýna Pospíšilová, Natália Mansella, Marta Vohlídalová

Publikace se zaměřuje na problematiku sběru dat umožňujících analýzu genderových rozdílů ve mzdách podle rodičovství. Zaměřuje se na to, jak by bylo možné upravit sběr dat ISPV (Informační systém o průměrném výdělku) o indikátory sledující rodičovství tak, aby bylo možné v českém kontextu systematicky sledovat vliv rodičovství na mzdy a genderové mzdové rozdíly. Jedná se o tzv.

Téma:
gender, mzdy a příjmy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Kristýna Pospíšilová, Marta Vohlídalová

Gender pay gap, parenthood and work precarity. The paper focuses on how parenthood
(measured by the number of children) contributes to the high level of gender pay gap (GPG)
in the Czech Republic and how is it shaped by precarious work contracts. The analysis is
based on a questionnaire survey of a representative sample of 1119 respondents aged 20 to
55 years. Sequential testing of regression models proved that number of children affects

Téma:
gender, mzdy a příjmy
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
impaktovaný článek
M. Vohlídalová, Křížková A., Marková Volejníčková, R., Maříková H., Pospíšilová, K., Mansella, N.

Cílem publikace je najít cestu k tomu, jak inovovat ISPV (Informační systém o průměrném výdělku), aby na jeho základě šlo analyzovat data o vlivu rodičovství na mzdy a genderové mzdové rozdíly přímo z těchto dat. Jde přitom o unikátní data propojující zaměstnané osoby s jejich zaměstnavateli (tzv. linked employer-employee data), která jsou v současnosti nejkvalitnějším datovým zdrojem pro analýzu rozdílů v odměňování v ČR.

Téma:
gender, práce
Oddělení:
Gender & sociologie
Typ publikace:
jiná publikace