kapitola v knize / monografii
Hamplová, Dana, Blanka Řeháková. 2006. „Mimomanželská plodnost: individuální charakteristiky žen a vliv regionu.“ Pp. 26-39 in Hamplová, Dana, Kryštof Zeman, Blanka Řeháková, Vladimír Polášek, Eva Soukupová. Mimomanželská plodnost v České republice po roce 1989: sociální a ekonomické souvislosti. Sociologické studie / Sociological Studies 06:5. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 92 s. ISBN 80-7330-093-1. 1.

Publikace se věnuje mimomanželské plodnosti v České republice v letech 1990-2005. Důraz je kladen jak na celkový vývoj fertility, tak na rozdíly mezi vzdělanostními a věkovými skupinami žen a na regionální odlišnosti. Výsledky jasně ukazují, že nejvýraznějším diferencujícím znakem mimomanželské plodnosti v České republice je nejvyšší ukončené vzdělání matek a že s každým dosaženým stupněm vzdělání prudce klesá pravděpodobnost nemanželského porodu. Víceúrovňová analýza odhaluje, že kromě individuálních charakteristik matek hraje roli i socioekonomická situace okresu. Vysoká nezaměstnanost v okrese zvyšuje i podíl mimomanželských porodů, nejvíc je přitom ovlivněno chování velmi mladých matek. Součástí publikace jsou i data z původní databáze Českého statistického úřadu, z níž lze odvodit i následné chování svobodných matek. Data ukazují dvě důležitá fakta. Zaprvé, od počátku 90. let minulého století se mění i následné chování svobodných matek, které po porodu nemanželského dítěte stále později a méně často vstupují do manželství. Zadruhé, následné chování neprovdaných matek rozdíly mezi vzdělanostními skupinami ještě dále zvyšují. V závěru práce se pozornost věnuje českému sociálnímu systému a podpoře, kterou mají neprovdané matky k dispozici.

Součást publikace: 
2006
Hamplová, Dana (ed.), Kryštof Zeman, Blanka Řeháková, Vladimír Polášek, Eva Soukupová
Sdílejte tuto stránku