Trvání projektu: 
2005 - 2007

 

Předkládaný projekt si klade za cíl zmapovat situaci neprovdaných matek po roce 1989 s důrazem na sociální a regionální aspekt problematiky a navrhnout a zhodnotit případné nástroje sociální politiky na základě zahraničních zkušeností. Doplní tak demografické práce, které upozorňují na to, že se v českém případě nemanželská plodnost kumuluje mezi mladými ženami s nízkým a velmi nízkým vzděláním

Po roce 1989 v české společnosti vzrostly podíly neúplných rodin, ale především se prudce zvýšily počty svobodných matek a v současné době se rodí přibližně 30 % dětí neprovdaným ženám. I když porození dítěte neprovdanou ženou nemusí samo o sobě vypovídat o sociální marginalizaci, v mnoha případech tomu tak je. O typu a relativní rizikovosti svobodného mateřství vypovídají dva faktory: 1) jaké je typické sociální postavení neprovdaných matek; 2) kolik z neprovdaných matek žije v de fakto manželstvích.

Navrhovaný projekt počítá s uskutečněním empirického výzkumu, jehož cílem je zjistit, zda otcové dětí neprovdaných matek obvykle žijí ve stejné domácnosti a nakolik lze nárůst mimomanželské plodnosti vysvětlit rostoucí popularitou nesezdaných soužití. Výzkum se bude rovněž zaměřovat na otázku, zda a v jaké formě se muži zapojují do výchovy dětí a umožní srovnání rodin manželských a ostatních domácností s dětmi. Tímto způsobem se získá jedinečná informace o tom, jaký podíl mimomanželské plodnosti představují svobodné matky v tradičním smyslu slova, jaký je podíl neprovdaných matek žijících ve faktických manželstvích a jaká je sociální situace neprovdaných matek.

 

Hlavní řešitel: 
Témata: 
rodina
Zadavatel: 
GA AV ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 36, zobrazeno 1 - 10)

Sedláčková, Markéta

V tradiční společnosti byla osobní důvěra založena ve familiárním prostředí rodiny, tvořila hájemství soukromé sféry. Naproti tomu moderní demokratická společnost vyžaduje kromě rodinné důvěry i důvěru jak v neznámé lidi, ostatní občany, tak neosobní důvěru např. ve státní instituce. Jak spolu jednotlivé typy důvěr souvisí? Podporují a budují se vzájemně nebo jde jedna na úkor druhé? Vyrůstají ze stejných kořenů základní důvěry osvojované v prostředí rodiny?

Téma:
hodnotové orientace, mezilidské vztahy, rodina
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Hamplová, Dana

Příspěvek se věnuje výběru životního partnera. Shrnuje jak sociobiologické, tak sociologické teorie a věnuje se otázce, které faktory jsou důležité pro muže a které pro ženy.

 

Téma:
hodnotové orientace, mezilidské vztahy
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Šalamounová, Petra, Ondřej Nývlt

Článek porovnává mimomanželskou plodnost v evropských zemích se zvláštním zřetelem na Českou republiku. Zpracovává jak data demografické statistiky, tak výsledky výběrových šetření.

 

 

Téma:
hodnotové orientace, rodina, životní styl
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Hamplová, Dana, Štěpánka Pollnerová

Příspěvek se věnuje pracovnímu trhu v důchodovém a předdůchodovém věku a srovnává období 1995-1997 a 1998-2000. Výsledky ukazují, že v období ekonomické recese po roce 1998 odcházeli starší pracovníci do důchodu dříve, i když se průměrný důchodový věk prodlužoval.

 

 

Téma:
práce, věk a stárnutí
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Pechholdová, Markéta, Gabriela Šamanová

Příspěvek se věnuje změnám v režimu úmrtnosti seniorů v České republice.

 

 

Téma:
věk a stárnutí, zdraví
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Hamplová, Dana (ed.), Kryštof Zeman, Blanka Řeháková, Vladimír Polášek, Eva Soukupová

Publikace se věnuje mimomanželské plodnosti v České republice v letech 1990-2005. Důraz je kladen jak na celkový vývoj fertility, tak na rozdíly mezi vzdělanostními a věkovými skupinami žen a na regionální odlišnosti. Výsledky jasně ukazují, že nejvýraznějším diferencujícím znakem mimomanželské plodnosti v České republice je nejvyšší ukončené vzdělání matek a že s každým dosaženým stupněm vzdělání prudce klesá pravděpodobnost nemanželského porodu.

Téma:
rodičovství, vzdělání
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Hamplová, Dana, Blanka Řeháková

Publikace se věnuje mimomanželské plodnosti v České republice v letech 1990-2005. Důraz je kladen jak na celkový vývoj fertility, tak na rozdíly mezi vzdělanostními a věkovými skupinami žen a na regionální odlišnosti. Výsledky jasně ukazují, že nejvýraznějším diferencujícím znakem mimomanželské plodnosti v České republice je nejvyšší ukončené vzdělání matek a že s každým dosaženým stupněm vzdělání prudce klesá pravděpodobnost nemanželského porodu.

Téma:
rodičovství, vzdělání
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Hamplová, Dana (ed.), Jana Chaloupková, Eva Soukupová, Petr Sunega, Kryštof Zeman

Kniha se věnuje nárůstu mimomanželské plodnosti po roce 1989 v České republice. Poté, co popisujeme demografický vývoj, se kniha věnuje následujícím otázkám. Jaké jsou postoje vůči rození děti mimo manželství? Kolik z mimomanželsky narozených dětí se rodí osamělým matkám? Jakou motivaci mají ženy k tomu, aby se vdaly, resp. zůstaly neprovdané. Komu se může v českém sociálním systému vyplatit zůstat neprovdanou matkou? Vyplácí se osamělým matkám vyplácí pracovat?

Téma:
gender, rodičovství, rodina, životní styl
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Hamplová, Dana

Kniha se věnuje nárůstu mimomanželské plodnosti po roce 1989 v České republice. Poté, co popisujeme demografický vývoj, se kniha věnuje následujícím otázkám. Jaké jsou postoje vůči rození děti mimo manželství? Kolik z mimomanželsky narozených dětí se rodí osamělým matkám? Jakou motivaci mají ženy k tomu, aby se vdaly, resp. zůstaly neprovdané. Komu se může v českém sociálním systému vyplatit zůstat neprovdanou matkou? Vyplácí se osamělým matkám vyplácí pracovat?

Téma:
rodičovství, rodina
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Chaloupková, Jana, Eva Soukupová

Kniha se věnuje nárůstu mimomanželské plodnosti po roce 1989 v České republice. Poté, co popisujeme demografický vývoj, se kniha věnuje následujícím otázkám. Jaké jsou postoje vůči rození děti mimo manželství? Kolik z mimomanželsky narozených dětí se rodí osamělým matkám? Jakou motivaci mají ženy k tomu, aby se vdaly, resp. zůstaly neprovdané. Komu se může v českém sociálním systému vyplatit zůstat neprovdanou matkou? Vyplácí se osamělým matkám vyplácí pracovat?

Téma:
hodnotové orientace, mezilidské vztahy, rodičovství
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii

Stránky