Trvání projektu: 
2002 - 2004

Dosavadní výzkum přispěl k porozumění hlavním tendencím ve vývoji vzdělanostních nerovností a v ekonomickém zhodnocování lidského kapitálu. Ve vzdělávací politice sílí tendence posilovat investiční princip ve financování vyššího vzdělávání. Dosažení větší rovnosti v přístupu k vyššímu vzdělání a uplatnění investičního principu ve financování vzdělání jsou přitom považovány za protichůdné strategie. Navrhovaný projekt si klade za cíl ověřit opačnou hypotézu, tj. že dosažení větší rovnosti v přístupu k vyššímu vzdělání a zavedení principu sdílení nákladů na vyšší vzdělání jsou strategie, které se nevylučují. Výzkumy zacílené na klíčové subjekty (studenti, učitelé) umožní vyhodnotit přednosti i rizika přechodu na princip sdílení nákladů na vysokoškolské studium. Výsledky takto cíleného výzkumu přispějí k propojení badatelského výzkumu vzdělanostních nerovností, lidského kapitálu a ekonomiky vzdělání a k přípravě reformy financování vysokého školství v České republice.

V tomto projektu jsme vycházeli z poznatků, k nimž dospěl dosavadní výzkum zabývající se vývojem vzdělanostních nerovností a ekonomickým zhodnocováním lidského kapitálu. Zatímco ve vzdělávací politice sílí tendence posilovat investiční princip financování vyššího vzdělávání, snaha o dosažení větší rovnosti v přístupu k vyššímu vzdělání je v běžném povědomí považována za protichůdnou strategii takového principu. V tomto projektu jsme si kladli za cíl ověřit tu hypotézu, podle které se dosažení větší rovnosti v přístupu k vyššímu vzdělání spolu s principem sdílení nákladů na vyšší vzdělání nevylučují. Výzkumy zacílené na klíčové subjekty (studenty a učitele) nám měly umožnit vyhodnotit přednosti i rizika přechodu na princip sdílení nákladů na vysokoškolské studium. Výsledky takto cíleného výzkumu přispějí k propojení badatelského výzkumu vzdělanostních nerovností, lidského kapitálu a ekonomiky vzdělání a k přípravě reformy financování vysokého školství v České republice.

 

V projektu jsme se primárně zaměřili na výzkum studentů prvních ročníků vysokých škol v České republice. Získali jsme tak údaje o sociálním složení studentů vysokých škol, o jejich studijních aspiracích a plánech, o faktorech, které je vedly k rozhodnutí studovat určitý obor a studijní program, a o jejich úmyslech v dalším studiu. S cílem pochopit příčiny fluktuace studentů se šetření zaměřilo také na to, jak studenti hodnotí svoji původní volbu a jaké jsou jejich představy o uplatnitelnosti na trhu práce. Výzkum se rovněž soustředil na hodnocení kvality výuky a na zájem studentů o tento problém. Pozornost byla věnována také problematice hodnocení studijních programů, přednášek a výkonu učitelů mimo jiné i s ohledem na očekávané nároky trhu práce. Zjišťovány byly i názory studentů na případné zavedení půjček a stipendií a možný vliv těchto změn na důležitá rozhodnutí týkající se jejich studia (délka studia, typ studijního programu, obor a zaměření apod.). Šetření se rovněž zaměřilo na získání dosud chybějících poznatků o reálných životních nákladech studentů, tj. o tom, jak financují své studium (jakým dílem se na pokrytí nákladů podílí původní rodina, jak silná je tendence studentů k výdělečné činnosti, jaké jsou jejich průměrné výdělky, atd.) a jaké mají postoje k systému financování bydlení na kolejích. Ačkoli se nejednalo o ojedinělý výzkum studentů vysokých škol v České republice, informace tohoto druhu dosud nebyly k dispozici. Dalším cílem projektu bylo vytvořit panel respondentů, který by bylo možné v případě získání dalších finančních prostředků sledovat po celou dobu vysokoškolského studia a následného přechodu na trh práce (tedy nejméně dalších pět let).

 

Na tento výzkum, provedený v roce 2004, navázal i longitudinální projekt, podpořený grantem od Grantové agentury České republiky „Ekonomické, sociální a kulturní zdroje vzdělanostních nerovností a determinanty životního úspěchu: první fáze longitudinálního výzkumu“. Závěrečná zpráva z výzkumu je k dispozici na webových stránkách oddělení Sociologie vzdělání a stratifikace Sociologického ústavu AV ČR http://www.stratif.cz. Výsledky výzkumu „Studium na vysoké škole 2004“ jsou zpracovány také v publikaci České vysoké školství na křižovatce, která byla vydána na podzim roku 2005. S využitím poznatků ekonomické teorie, dosavadního vývoje českého vzdělávacího systému a výzkumu vysokoškoláků a akademických pracovníků kniha obsahuje odpoveď na otázku, která stála na počátku výzkumu: resistence vůči prosazení investičního principu financování vysokého školství nemá oporu ani v ekonomické teorii, ani v argumentech odvolávajících se na negativní sociální důsledky, jak ukázaly provedené analýzy. Projekt jako takový došel k závěru, že ve financování rozvoje lidských zdrojů je nezbytné přejít od rozpočtového pohledu, který zdůrazňuje výdajové stránky, na pohled investiční, ve kterém se hlavním kritériem stává budoucí výnos z vložených prostředků.

Témata: 
vzdělání
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 7, zobrazeno 1 - 7)

Simonová, Natalie (ed.), Petr Matějů

Tato monografie ukazuje, do jaké míry existují v České republice podmínky pro přechod od výdajového modelu financování vysokého školství k investičnímu modelu, resp. jaké povahy jsou bariéry, které tomuto přechodu brání. Autorský tým se pokusil o propojení diskuse probíhající na poli ekonomické teorie s analýzou vývoje pokusů o reformu financování českého vysokého školství v kontextu jeho celkové proměny v období postkomunistické transformace.

Téma:
sociální nerovnosti, transformace, vzdělání
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Matějů, Petr, Natalie Simonová, Josef Basl

Kapitola je analýzou vývoje reforem vysokého školství v České republice od roku 1989 se zvláštním zřetelem k uplatnění investičního principu jeho financování. Každá etapa vývoje je posuzována z hlediska financování vysokého školství, velikosti a povahy jeho vnitřního deficitu a vlivu zvoleného modelu na vývoj nerovností v přístupu k vysokoškolskému vzdělání. V závěru kapitoly jsou prezentovány výsledky komparativní analýzy systémů financování studia na vysoké škole.

Téma:
sociální nerovnosti, vzdělání
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Matějů, Petr, Natalie Simonová, Jana Straková

Kapitola shrnuje výsledky výzkumu studentů prvních ročníků vysokých škol „Studium na vysoké škole 2004“ uskutečněním na jaře 2004. Poskytuje údaje o sociálním složení studentů, o jejich studijních aspiracích a plánech, o faktorech, které je vedly k rozhodnutí studovat určitý obor a studijní program, a rovněž o jejich úmyslech v dalším studiu.

Téma:
hodnotové orientace, sociologická data, vzdělání
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Matějů, Petr

Autor podrobil analýze výzkumy veřejného mínění provedené na celé dospělé populaci v roce 2004. Ukázal, že dospělá populace podporuje zavedení investičního principu financování vysokého školství a to bez ohledu na sociální postavení respondentů, a dokonce i jejich politickou orientaci. Ukázal také, že veřejnost si dobře uvědomuje rozpor mezi požadavkem bezplatného vysokoškolského vzdělání a schopností systému uspokojit rostoucí poptávku po vzdělání.

Téma:
veřejné mínění, vzdělání
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Matějů, Petr, Anna Vitásková

Autoři podrobili analýze výsledky výzkumu akademických pracovníků. Ukázali, že většina z nich připouští, že zavedení investičního přístupu by přispělo ke zvýšení odpovědnosti škol vůči studentům, ke zvýšení studijní morálky na straně studentů a k celkovému růstu kvality poskytovaného vzdělání.

Téma:
sociologická data, vzdělání
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Matějů Petr, Blanka Řeháková, Natalie Simonová

Práce se zabývá vývojem vysokého školství v České republice po roce 1989, se zvláštním zaměřením na příslušné právní předpisy, institucionální rámec, financování a přijímací procedury. Vstupní hypotéza o rostoucím vlivu sociálního původu na tento přechod v období po roce 1989 byla na námi analyzovaném datovém souboru potvrzena.

Téma:
sociální nerovnosti, transformace, vzdělání
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie
Matějů, Petr, Blanka Řeháková, Natalie Simonová

Tato stať si klade za cíl popsat současný trend ve vývoji nerovností v přístupu k terciárnímu vzdělání v České republice. Na základě znalostí o současných i předlistopadových politických a institucionálních reformách jsme nastolili hypotézu, podle které období stabilních nerovností za socialismu bylo vystřídáno obdobím rostoucích nerovností během post-komunistické transformace. Tato hypotéza byla potvrzena.

Téma:
sociální nerovnosti, transformace, vzdělání
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
impaktovaný článek