odborná kniha / monografie
Kostelecká, Yvona, Braun, Richard, Hasman, Jiří, Machovcová, Kateřina, Pivarč, Jakub, Hadj-Moussová, Zuzana, Hána, David. 2019. Žáci-cizinci ve školní třídě. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta. 196 s. ISBN 978-80-7603-087-9.

Přestěhování se z rodné země do jiné, v některých případech velmi geograficky vzdálené, přináší řadu aspektů, které jsou majoritní populaci neznámé a často jen těžko představitelné. Děti, které tento proces podstupují, mnohdy trpí vytržením z jejich sociálního zázemí, vzdalují se od širší rodiny, od přátel a kamarádů, dostávají se do prostředí, ve kterém se zpočátku jen velmi těžce orientují, navíc se musí naučit jazyk hostitelské země, protože jeho neznalost může představovat významnou bariéru celého integračního procesu. Mimořádnou úlohu v procesu začleňování dětí imigrantů do společnosti hraje škola, o které neuvažujeme pouze v kontextu zprostředkovatele vědění, ale také jako o instituci, ve které jsou formovány postoje k druhým lidem, kde se utvářejí sociální normy společnosti, její hodnoty, tradice a zvyklosti. Klademe si ovšem otázku, jak se žáci zahraničního původu v českých základních školách cítí, jak vnímají psychosociální klima školních tříd, ve kterých se integrují, liší se jejich postavení v hierarchii školní třídy v porovnání s postavením českých žáků. Na tyto a další otázky se pokoušíme v předkládané studii hledat odpovědi. Publikaci lze považovat za jeden z prvních pokusů o analýzu postavení žáků-cizinců ve školních třídách v českém vzdělávacím prostředí. Získané poznatky mohou sloužit akademickým pracovníkům jako východiska pro další šetření dané či obdobné problematiky, shrnující části textu pak mohou být zdrojem informací pro učitele působící v pedagogické praxi.

Left

Témata: 
mezilidské vztahy
migrace a mobilita
vzdělání
Sdílejte tuto stránku