kapitola v knize / monografii
Gibas, Petr, Nyklová, Blanka. 2017. „Socialistické průmyslové město ve fotografii: dva pohledy na proměny ideologické konstrukce.“ Pp. 171-182, M. Bártlová et al. Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní identity. Praha: UMPRUM. ISBN 978-80-87989-23-4.

Kapitola představuje diskusi způsobů zobrazování města Ostravy ve fotografických publikacích vydaných v období státního socialismu, jejichž cílem bylo zachytit a především představit každodenní život příkladného průmyslového socialistického města. Cílem kapitoly je pak na příkladu dvou pro dané vizuální reprezentace klíčových témat – městský prostor a role mužů a žen v něm – nabídnout kritické porozumění socialistickému městu jako vizuální konstrukci, jež komunikuje ideové a ideologické obsahy a odráží jejich (historické) proměny. Fotografické publikace a soubory fotografií, jež obsahují, jsou součástí oficiálního diskurzu o Ostravě a okolní krajině, o její minulosti, přítomnosti a vyhlídkách pro budoucnost a umožňují tento diskurz (způsob promlouvání) analyzovat a kriticky zhodnotit. Diskuse tohoto materiálu ukazuje, že oficiální vizuální reprezentace Ostravy z daného období tvoří stylisticky a tematicky koherentní kánon vypovídající o městské krajině, kde lidé, uhlí a ocel společně existují v harmonii. Nicméně i v rámci tohoto kánonu dochází k významovým (a obsahovým) posunům, a to právě v oblasti zobrazování rolí žen a mužů. Zatímco role mužů jako pracovníků ztělesňujících tvůrčí energii, jež umožňuje městu vzniknout a trvat, se v rámci fotografických výpovědí nemění či se dokonce posiluje, zobrazování role žen se proměňuje spolu s postupně se oslabující reformou genderových vztahů a nástupem prorodinné politiky v období normalizace.

Left

Témata: 
gender
kultura
životní prostředí
Sdílejte tuto stránku