Trvání projektu: 
2014 - 2018

Projekt bude zkoumat dynamiku změn v české společnosti prostřednictvím panelového výzkumu domácností. S použitím poznatků ze sociologie, ekonomie a politologie se projekt zaměřuje na pět tematických oblastí: rodinu, využití času a hospodaření s příjmy; vzdělávání a pracovní trh; sociální stratifikaci; bydlení a nerovnosti v bydlení; politickou participaci a občanskou společnost. Postoje, preference a chování v rámci domácnosti bou používány k testování řady teorií sociální změny. Časové snímky a dotazování dětí poskytnou evidenci o jejich každodenním životě a procesu socializace, v němž se další generace občanů připravuje na participaci v české společnosti. Explanační modely budou testovány s využitím pokročilých statistických metod. Kromě zmapování procesu sociálních změn projekt přispěje k odborné přípravě další generace českých společenských vědců.

Cíl projektu:
Cílem projektu je výzkum sociálních změn v soudobé české společnosti pomocí 4 vln panelového výzkumu domácností. Základními tématy výzkumu je rodina, vzdělávání, trh práce, bydlení a nerovnosti v bydlení a politická participace.

Web projektu: www.promenyceskespolecnosti.cz

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 14, zobrazeno 11 - 14)

Kudrnáč, Aleš
Téma:
politika (a postoje k politice), volby (a volební výzkumy)
Oddělení:
Sociologie politiky
Typ publikace:
impaktovaný článek
Klímová Chaloupková

Okolnosti zakládání rodiny v České republice se v posledních pětadvaceti letech výrazně proměnily. Méně lidí uzavírá manželství, a pokud ano, tak ve vyšším věku. Nesezdané soužití se stává stále častěji prostředím, ve kterém jsou vychovávány děti. Manželství již nepředstavuje jedinou společensky přijímanou formu partnerského soužití.

Téma:
hodnotové orientace, rodina
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Klímová Chaloupková, Jana

In the Czech Republic, the context for starting a family has changed dramatically since the fall of communism in late 1989. Fewer Czechs are getting married, and if they do, they do so at a later age. Cohabitation has become a long-term household arrangement in which children are raised. Today, marriage is not the only socially acceptable form of a shared life among Czech couples.

Téma:
hodnotové orientace, rodina
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Krulichová, Eva
Téma:
důvěra/sociální koheze, kriminalita
Oddělení:
Hodnotové orientace ve společnosti
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii

Stránky