odborná kniha / monografie
Křížková, Alena (ed.), Radka Dudová, Hana Hašková, Hana Maříková. 2005. Kombinace pracovního a rodinného života v ČR: politiky, čas, peníze a individuální, rodinné a firemní strategie. Sociologické studie / Sociological Studies 05:04. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 91 s. ISBN 80-7330-077-X.

Trh práce, který se v ČR vyvíjí po roce 1989 podle nového modelu, a rodinné strategie žen a mužů
jsou dvě sféry, které se vzájemně ovlivňují a prolínají na různých úrovních společnosti a v životních
drahách jednotlivých aktérů. Změny podmínek participace na trhu práce, které jsou důsledkem ekonomických, politických a kulturních změn v české společnosti i vlivů globálního trhu práce, vytvářejí
dynamický základ životních strategií jednotlivců, rodin, zaměstnavatelů a firem a mění dokonce
celou atmosféru společnosti a trendy jejího vývoje. Tato studie je jednak analýzou podmínek, které
mají aktéři – jednotlivci, domácnosti a firmy – v současnosti k dispozici v podobě sociálně-politických
opatření, finančních možností nebo benefitů a času k tomu, aby sladili svůj pracovní a rodinný život
nebo život svých zaměstnanců. Zároveň jsou na základě dostupných sociologických a statistických
dat analyzovány strategie využívání těchto podmínek a zdrojů, a to s ohledem na genderovou strukturu
společnosti – rodinných vztahů a fungování genderových vztahů na trhu práce. Problematika
kombinace práce a rodiny je zkoumána zejména z hlediska legislativních změn, ke kterým došlo v oblasti
rodinné a zaměstnanecké politiky, změn v zaměstnanosti a genderových vztahů na trhu práce
a v rodině a demografických trendů v české společnosti, které jsou dlouhodobě zkoumány oddělením
Gender & sociologie Sociologického ústavu AV ČR.

Sdílejte tuto stránku