Trvání projektu: 
2021 - 2023

Projekt směřuje k vytvoření první syntetické a důvěryhodné monografie věnované celým dějinám Církve československé (husitské), jedné z nejvýznamnějších moderních českých církví a současně nejspecifičtější v širším evropském kontextu. Prostřednictvím literárního a archivního výzkumu, sekundární analýzy sociologických dat a terénního výzkumu se projekt zaměří na tři hlavní oblasti: (1.) lokální a regionální církevní dějiny, (2.) sociální vliv a názory veřejnosti na církev, a (3.) vývoj “husitské” teologie a sociokulturního významu “husitů”. Teprve po provedení dílčích výzkumů “zdola”, zaměřených zejména na pozdější vývoj a transformace církve, budeme směřovat k formulaci obecnějších závěrů. Nehledě k národnímu charakteru předmětu výzkumu chceme významně přispět mezinárodním akademickým diskusím. V rámci projektu se budeme věnovat komparativním analýzám religiozity a státně-církevních vztahů, zapojení církví do veřejného prostoru a sociální sféry a vývoji teologie přinejmenším ve středoevropském kontextu.

Práce na projektu byla v roce 2021 nolens volens ovlivněna epidemickou a společenskou situací. Jediným pozitivem bylo usnadnění dálkového přístupu do českých i zahraničních knihoven, nakladatelských a časopiseckých databází apod., což bylo využito především pro studium novější zahraniční literatury. Naopak možnosti archivního i orálněhistorického výzkumu, ale i studia tištěných materiálů v knihovnách (z asi 350 knih a brožur potřebných k přípravě encyklopedie náboženských obcí jich bylo prostřednictvím vzdáleného přístupu dostupných 17) byly velkou část roku nulové nebo značně omezené. Za této situace jsme se věnovali především kontextuálnímu výzkumu a obecnějším tématům, zejména církevní účasti v kremačním hnutí a pohřebních obřadech (Nešpor 2021), kaplanské službě v nemocnicích (Beláňová 2022), ordinaci žen (Beláňová, submitovaný text) a sekundárním analýzám sociologických dat (Večerník, studie v přípravě). Z. R. Nešpor vedle toho ve spolupráci s externí členkou týmu, historičkou umění Blankou Altovou, začal pracovat na encyklopedii náboženských obcí CČS(H). Lockdown dále umožnil přípravu edice pozorování pražských bohoslužeb v šedesátých letech 20. století, původně neplánovaného "vedlejšího produktu" práce na projektu, který má ovšem širší církevně- a kulturněhistorický význam (v roce 2021 byla vydána její první část).

Zmenšení důsledků pandemie v roce 2022 umožnilo návrat k původnímu plánu výzkumu, i když některé terénní, orálněhistorické a archivní výzkumy stále ještě nebylo lze provést a byly odsunuty až do posledního roku projektu. Většina výzkumů naplánovaná na první dva roky nicméně provedena byla, některé byly i rozšířeny nebo došlo k otevření nových témat. Hlavním úkolem, který byl doveden do úspěšného konce, byla publikace Encyklopedie Církve československé husitské, na níž pod vedením Z. R. Nešpora dále pracovali B. Altová a externí člen týmu P. Kolář (Nešpor a kol. 2022). Encyklopedie souborně představuje církev z hlediska její historie, teologie a liturgiky, organizace a uměleckohistorického vývoje, přináší statistické údaje a mapy, a především základní informace o všech náboženských obcích CČS(H); doplňuje tak řadu již dříve v rámci jiných projektů publikovaných encyklopedií „lidových“ evangelických církví a menších křesťanských společenství. Shromážděný materiál byl současně využit analyticky k rozboru výstavby, zřizování i zániku bohoslužebných prostor, indikujícím organizační vývoj církve i její přítomnost ve veřejném prostoru (Nešpor 2022). Vedle toho jsme pracovali na dějinách liturgie (Kolář 2022), církevní charity (Beláňová, submitovaný text), sociologie (Nešpor a Večerník 2022, publikováno s vročením 2021) a na širších souvislostech vztahů církví a společnosti v období vlády komunistického režimu (Nešpor 2022). Výjimečně bohatou publikační žeň doplnily další dva díly edice pozorování pražských bohoslužeb v šedesátých letech.

V roce 2023 byly dokončeny všechny původně plánované práce, terénní a archivní výzkumy přitom probíhaly až do podzimu posledního roku práce na projektu. Kromě již dříve započatých témat se jednalo zejména o problematiku regionální diferenciace církve (Havlíček, submitovaný text) a sociální vliv církve, resp. její prezentaci v médiích (Kolářová a Beláňová, submitovaný text). Nad rámec původně plánovaných témat byl proveden sociologický výzkum mezi církevními představiteli a výběrem duchovních, zaměřený na identitu a budoucí směřování náboženského společenství (Nešpor, submitovaný text). Dále byla dokončena edice pražských bohoslužeb a byl publikován vloni submitovaný článek věnovaný církevní charitě (Beláňová 2023). Hlavním úkolem posledního roku práce na projektu bylo nicméně sepsání a příprava závěrečné monografie, syntetizující všechny dosažené poznatky. To se podařilo, kniha Z. R. Nešpora Století národní církve byla odevzdána do nakladatelství Academia a vyjde během roku 2024. Práci na monografii a další výsledky přitom významně usnadnil Nešporův dlouhodobý zahraniční pobyt, umožňující úzkou osobní spolupráci a diskuse s předními světovými odborníky. Výsledky byly dále prezentovány na konferencích v Mnichově, v Praze a v rámci sympozií Collegia Carolina.

Témata: 
náboženství a religiozita
Zadavatel: 
GA ČR

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 12, zobrazeno 1 - 10)

Nešpor, Zdeněk R.

The popularity and character of secular last rites in Czechoslovakia were admired by many other Communist countries in Central and Eastern Europe, at least in the 1950s and 1960s. The author questions this adulation through an analysis of the origins and development of secular funerals (and cremation) in the country, exposing its much earlier roots, misuse by the Communists and its dysfunctions following the fall of Communism. He maintains that there was a lack of ideological anchoring, i.e.

Téma:
náboženství a religiozita
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
recenzovaný článek
Nešpor, Zdeněk R. (ed.)

This text provides an academic edition of the exceptional source representing (records from) observations of services in Prague Christian churches in the mid-1960s, supplemented with a contextualizing introduction and historical-religious footnotes by the editor.

Téma:
náboženství a religiozita
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
recenzovaný článek
Beláňová, Andrea

The article focuses on the understudied topic of contemporary hospital chaplaincy in the Czech Republic, its development, and the current issues this work is dealing with.

Téma:
náboženství a religiozita, péče
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
impaktovaný článek
Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
náboženství a religiozita
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
kapitola v knize / monografii
Nešpor, Zdeněk R. (ed.)
Téma:
náboženství a religiozita
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
recenzovaný článek
Kolář, Pavel
Téma:
náboženství a religiozita
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
recenzovaný článek
Nešpor, Zdeněk R. - Večerník, Jiří
Téma:
dějiny sociologie
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
recenzovaný článek
Nešpor, Zdeněk R. (ed.)
Téma:
náboženství a religiozita
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
recenzovaný článek
Nešpor, Zdeněk R.
Téma:
náboženství a religiozita
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
recenzovaný článek
Nešpor, Zdeněk R. a kol. [Blanka Altová, Pavel Kolář]

Církev československá (husitská) byla po většinu 20. století druhou nejpočetnější českou církví, v současnosti zaujímá čtvrtou pozici na žebříčku početnosti a rozhodně patří mezi nejvýznamnější náboženské organizace. Současně je v mnoha ohledech světovým unikátem. Její vznik před sto lety byl v rámci jediného národního společenství největším církevním rozkolem od časů reformace, církev prošla a stále prochází složitým a myšlenkově podnětným hledáním teologické a spirituální identity.

Téma:
náboženství a religiozita
Oddělení:
Ekonomická a náboženská studia
Typ publikace:
odborná kniha / monografie

Stránky