odborná kniha / monografie
Maříková, Hana (ed.), Čermáková, Marie, Šanderová, Jadwiga, Tuček, Milan. 2000. Proměny současné české rodiny. Rodina - gender - stratifikace. Praha: Sociologické nakladatelství. 170 s. ISBN 80-85850-93-1.

Tato studie kombinuje sociologický a ekonomický pohled na českou rodinu s genderovým přístupem, což umožňuje zachytit některé její vnitřní proměny v průběhu posledního desetiletí z jiných zorných úhlů, než bývá obvyklé. Objektem analýzy jsou jednak úplné rodiny (rodinné domácnosti), neboť jsou převažujícím typem domácností - jsou sledovány změny v jejich ekonomickém postavení, jednak ekonomicky aktivní muži a ženy. Srovnání jejich sociálního postavení je provedeno podle souhrnného statusu i statusů parciálních. Speciální pozornost je věnována genderovým nerovnostem uvnitř rodiny i dvoukariérovému manželství jako specifickému typu partnerského svazku, který může sehrát podstatnou roli nositele změn v uspořádání vztahů mezi mužem a ženou v současné české rodině. Není zde opominuta analýza specifik zaměstnanosti českých žen, která odlišují ženskou část naší populace od žen žijících a pracujících ve vyspělých západoevropských zemích, a je zde rovněž zhodnocen význam zaměstnanosti žen pro existenci a vývoj české rodiny.
 

Sdílejte tuto stránku