kapitola v knize / monografii
Večerník, Jiří. 2007. „The Gender Wage Gap and its Determinants.“ Pp. 55-68 in Večerník, Jiří (ed.). The Czech Labour Market: Changing Structures and Work Orientation. Sociologické studie / Sociological Studies 07:4. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 177 s. ISBN 978-80-7330-132-3.

Projekt „Adaptace pracovních sil v České republice: změny profesní struktury, mzdové diferenciace a pracovních orientací“ směřoval k využití různých datových zdrojů k popisu změn v dané oblasti v posledním desetiletí. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány různým aspektům problematiky, s cílem poskytnout mnohorozměrný obraz měnících se českých pracovních sil a jejich postojů, spolu s identifikací některých klíčových problémů. V první kapitole je český trh práce sledován z různých perspektiv. Po popisu fází jeho rozvoje v devadesátých letech se věnujeme měnícímu se složení pracovních sil, pracovní mobilitě a rizikovým kategoriím populace. Následuje přehled politik, zejména aktivní politiky zaměstnanosti a jejich účinnosti. Poté analyzujeme flexibilitu pracovních sil v jejích různých podobách a v závěru otevíráme některé otázky dalšího vývoje trhu práce. Ve druhé kapitole využíváme příjmová šetření pokrývající období 1988-2002 k ilustraci změn v nerovnosti výdělků a rodinných příjmů, k analýze hlavních faktorů těchto rozdílů a k nalezení vazeb mezi uvedenými dvěma distribucemi. Ve třetí kapitole se zabýváme rozdíly mezi výdělky žen a mužů, jejich vývojem a faktory. Čtvrtá kapitola je věnována transformačním strategiím v českém zemědělství po roce 1989 ilustrovaných několika případovými studiemi. Pátá kapitola se soustředí na dynamiku podnikatelské vrstvy z hlediska její geneze a dalšího vývoje. V šesté kapitole zkoumáme měnící se hodnoty práce a postoje k zaměstnání v porovnání let 1997 a 2005. V příloze dokumentujeme proměny profesních struktur v České republice a v porovnání se zeměmi Evropské unie. 

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku