Semináře
13. 11. 2014
14:00, zasedací místnost 207, Jilská 1, Praha 1

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., si Vás dovoluje pozvat na čtvrteční seminář, kde vystoupí

RADKA DUDOVÁ

s přednáškou

Čtvrteční sociologické semináře

Péče o starší: kdo se stará, jak a proč

V souvislosti s debatami o rizicích demografického stárnutí populace začala být péče o nesoběstačné seniory v posledních letech vnímána jako významné a aktuální téma, ať už v mediálním, politickém nebo sociálně-vědním diskurzu. Hovoří se o nutnosti desinstitucionalizace péče, návratu zodpovědnosti za tento typ péče (i péče obecně) do rodiny, o potřebě mezigenerační solidarity, o komunitní péči. Tyto výrazy za sebou ve skutečnosti skrývají snahu přenést odpovědnost za péči ze sféry veřejné do sféry soukromé, a to bez ohledu na to, že podle dat SHARE (2006-2007) je ČR (kromě Polska) zemí s nejvyšším podílem neformální péče o seniory v Evropě.

Cílem semináře je představit výsledky výzkumu zaměřeného na každodenní zkušenosti péče o seniory u neformálních pečovatelek a pečovatelů a na rámování tohoto typu péče ve veřejném a politickém diskurzu. Výzkum kombinuje využití narativní analýzy životních příběhů žen a mužů, které převzaly zodpovědnost za péči o své stárnoucí a nesoběstačné rodiče, a rámcové analýzy veřejného a politického diskurzu péče o seniory. Odhaluje protichůdná očekávání, která jsou kladena na (potenciální) pečovatele /pečovatelky, a poukazuje na rozpory mezi životními zkušenostmi těchto žen (a mužů) a stereotypy týkající se péče o starší reprodukované v mediálním a veřejném diskurzu. Nahlíží přitom na péči genderovou optikou – nepracuje tedy s kategorií „pečujících rodin“, jak je v současném veřejném i odborném diskurzu běžné, ale zabývá se tím, co se za touto kategorií skrývá.

Sdílejte tuto stránku