jiná publikace
Večerník, J., M. Mysíková. 2015. „Chudoba v České republice. Kritický pohled na evropské ukazatele.“ ISBN 978-80-7330-283-2.

Využíváme národních a mezinárodních dat šetření EU-SILC:

•k porovnání různých ukazatelů chudoby;
•k porovnání dat tohoto šetření s administrativními zdroji;
•k porovnání doby setrvání v chudobě podle jednotlivých ukazatelů;
•k porovnání situace v České republice se zeměmi EU.

Oproti indikátorům EU prezentujeme výhody „subjektivního“ ukazatele chudoby založeného na výpovědi, že domácnost vychází s příjmy s velkými obtížemi.

Důvodem je to, že „subjektivní“ ukazatel bere v úvahu nejen příjmy, ale i výdaje a další okolnosti, takže poskytuje vyrovnanější výsledky ve stratifikační, demografické a prostorové struktuře populace. Odpovídá rostoucí pozornosti ke konceptu subjektivního blahobytu ve společenských vědách i v politice a zvyšujícímu se respektu k jeho ukazatelům. Z hlediska tohoto ukazatele Česká republika sice pozbývá prvenství země EU s nejmenší chudobou, avšak uchovává si velmi dobré místo před ostatními tranzitivními zeměmi.

Studie byla financována z programu Strategie AV21 pro Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.

Strategie AV21 „Špičkový výzkum ve veřejném zájmu“ má za cíl identifikovat problémy a výzvy dnešní doby a koordinovat výzkumné úsilí pracovišť Akademie věd směrem k jejich řešení. Základním nástrojem pro realizaci Strategie AV21 je soubor koordinovaných výzkumných programů pracovišť Akademie věd. Tato studie byla zpracována v rámci programu „Efektivní veřejné politiky a současná společnost“ (koordinátor: doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D., Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i.), v rámci tématu „Chudoba, bohatství a střední třída“ (koordinátor: doc. Ing. Jiří Večerník, CSc., Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.).

Left

Témata: 
ekonomie
životní úroveň
Sdílejte tuto stránku