Trvání projektu: 
2018 - 2020

Projekt představuje další etapu v dlouhodobém mapování kvality pracovního života (KPŽ) v České republice pomocí indikátoru Subjective Quality of Working Life index (SQWLi). V předchozí fázi byla v rámci projektu Proměny kvality pracovního života (TAČR, TD020046) finalizována obsahová podoba výzkumného nástroje (dotazníku) pro měření KPŽ a vypracována metodika pro jeho dlouhodobé používání v průzkumech prováděných osobním dotazováním respondentů.

V  průběhu aktuálního projektu bude provedeno paralelní šetření metodou osobního rozhovoru, telefonického dotazování a on-line panelu a budou analyzovány rozdíly, resp. dopady změny modu na výsledky. Na základě toho bude připraven mechanismus synchronizace modů a připravena metodika pro budoucí realizaci sběru dat telefonicky a/nebo on-line tak, aby byla zachována srovnatelnost dat v celé dosavadní časové řadě, tj. od roku 2011 (kvalitapracovnihozivota.vubp.cz).   

Přínosem projektu bude výrazné zvýšení efektivity dlouhodobého mapování KPŽ v České republice snížením nákladů na sběr dat, resp. zvětšením rozsahu výběrového souboru. Díky tomu bude do budoucna umožněno sledovat vývoj, změny, příležitosti a ohrožení nejen na úrovni pracovního trhu v ČR jako celku, nýbrž nově také v dílčích segmentech jako jsou specifické skupiny zaměstnanců (např. věkové), ohrožené skupiny pracujících, jednotlivá odvětví, menší regionální celky a oblasti atp.

Hlavní řešitel: 
Členové řešitelského týmu: 
Témata: 
práce
životní úroveň
Zadavatel: 
TA ČR