Vydáno: 5. 3. 2024
Výběrová řízení

Ředitel Sociologického ústavu AV ČR Jindřich Krejčí vyhlašuje výběrové řízení pro zájemce o získání mzdové podpory postdoktorandů v Sociologickém ústavu AV ČR, a to z Programu podpory perspektivních lidských zdrojů - Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR - jarní kolo roku 2024.

Lhůta pro zaslání přihlášek do interního kola (viz dále) výběrového řízení končí ve středu 3. dubna 2024 ve 13 hodin. Zájem musí být vyjádřen emailem zaslaným na adresu socmail@soc.cas.cz.

Cílem programu je zajistit přiměřené mzdové zabezpečení vybraných kvalitních a perspektivních postdoktorandů na pracovištích AV ČR. Podpora je určena mladým vědeckým pracovníkům do 2 let po získání titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu. Do této doby se nezapočítává doba strávená na rodičovské/mateřské dovolené; doba strávená na dlouhodobém zahraničním studijním pobytu, a to pokud od udělení titulu PhD., Dr. nebo jejich ekvivalentu a podáním návrhu na zařazení do Programu PPLZ neuplynuly více než 4 roky. Další podrobnosti o podmínkách a termínech pro podání žádosti jsou v příloze a pro pracovníky ústavů AV ČR také zde.

Výběr uchazečů proběhne ve dvou kolech: 

  1. V interním kole budou přihlášky posouzeny výběrovou komisí, která rozhodne o tom, jaké kandidáty či kandidátky doporučí k postoupení žádosti na Akademii věd. Komisi jmenuje pro tento účel ředitel SOÚ.
  2. Na základě výsledků interního kola budou přihlášky projednány Radou SOÚ a úspěšné uchazečky a uchazeči budou požádáni o dopracování přihlášek pro účely jejich elektronického podání do soutěže na Akademii věd. Přihlášky do tohoto kola soutěže podává ředitel ústavu. Termín k předkládání žádostí na AV ČR je 30. 4. 2024. Konečné rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí podpory učiní Akademie věd.

Přihláška do interního kola výběrového řízení v Sociologickém ústavu AV ČR musí obsahovat:

  • návrh projektu (viz formulář),
  • strukturovaný životopis kandidáta (viz šablona) a doložení jeho vědeckých a případně organizačních a pedagogických schopností včetně perspektivy jeho profesního uplatnění na pracovišti,
  • u externích přihlášených též název útvaru pracoviště, do kterého má být navrhovaný kandidát zařazen,
  • motivační dopis kandidáta,
  • projekt může být rozvržen do jednoho či dvou let.

Vybraní zájemci o získání podpory budou následně osloveni s žádostí o dopracování kompletních podkladů včetně dodání prohlášení kandidáta (viz šablona), že souhlasí s navrženými pracovními podmínkami a pracovním programem.

Využít je třeba přiložené formulářů a šablony pro PPLZ nebo těch, které jsou k dispozici na webu programu.

Sdílejte tuto stránku