Seminars
8. 12. 2022
ve 13.30, HYBRIDNÍ - místnost Ústavu dějin umění, Husova 4, Praha 1 a ZOOM

Sociologický ústav si Vás dovoluje pozvat na podzimní cyklus Čtvrtečních sociologických seminářů:

Třídní nerovnosti v zemích Visegrádu a Rakousku: ekonomická, kulturní a sociální dimenze

NATALIE SIMONOVÁ, PETR SOUKUP

Seminář bude věnován systémům sociální stratifikace (jejich vývoji a srovnání) v pěti evropských zemích: ČR, SR, Polsku, Maďarsku a Rakousku. S použitím dat z šetření EU-SILC 2006 a 2015 s názvem "Sociální/kulturní participace a materiální deprivace" autoři kromě tradičních proměnných používaných ve výzkumu sociální stratifikace (úroveň vzdělání, typ zaměstnání, počet zaměstnanců atd.) zohledňují také kulturní a sociální aspekty nerovností. Právě tento "kulturní obrat" v analýze sociální struktury a nerovností vedl k oživení sociologie sociálních tříd (viz Savage 2000; Bennet et al. 2010; Savage 2015 aj.). Prezentovaná třídní analýza je vůbec první, která zkoumá a srovnává země Střední a Východní Evropy. V semináři bude také představena použitá analýza latentních tříd, která umožňuje vypracovat typologii (sociální třídy) na základě souboru ukazatelů, které jsou kategoriální. Tato technika se k tomuto účelu používá v posledních letech. Umožňuje také porovnávat sociální strukturu v různých populacích nebo v různých časových obdobích pomocí stanovení parametrů.

PhDr. Natalie Simonová, Ph.D. vystudovala sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Od r. 2001 působí v Sociologickém ústavu AV ČR, v.v.i., kde začínala a 10 let pracovala pod vedením prof. Petra Matějů. Dlouhodobě se zabývá výzkumem vzdělanostních nerovností, jejich zdroji, procesy utváření a vývojem. V posledních letech se věnovala zejména tématu vzdělanostní mobility v České republice, v současné době se orientuje na výzkum třídních a sociálních nerovností a mobility ve Střední Evropě. Editovala knihu České vysoké školství na křižovatce (Praha: SOÚ AV ČR, 2005) a je autorkou monografie Vzdělanostní nerovnosti v české společnosti. Vývoj od počátku 20. století do současnosti (Praha: Sociologické nakladatelství, 2011).

PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D. je kvantitativní datový analytik se sociologickou erudicí. Věnuje se především tématům z oblasti sociální stratifikace a sociologie vzdělání. Je zkušeným uživatelem dat z velkých mezinárodních vzdělávacích výzkumů (PISA, TIMSS, PIRLS, PIAAC aj.), byl rovněž národním koordinátorem průzkumu ICCS a účastnil se průzkumů PIAAC a TALIS jako člen českého týmu. V současné době působí jako pedagog na Institutu sociologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Je spoluautorem knihy Statistická analýza sociálněvědních dat (prostřednictvím SPSS) (Brno: MU, 2019).

Přednáška vznikla v rámci projektu GA ČR: Vývoj sociální mobility v zemích Střední a Východní Evropy od 70. let 20. století do současnosti: princip dynamické rovnováhy? (GA22-33722S).

Seminář je volně přístupný, pro zaslání odkazu na Zoom je nutná registrace ZDE.

 

Share this page