Project duration: 
2022 - 2026

Globální klimatická krize urychluje přechod k udržitelné energetice. Země EU mění přístup k hospodaření s elektřinou a teplem a ke koncepci dopravy. Do tohoto procesu významně promlouvá přehodnocení energetických politiky vlivem vojenské invaze Ruska na Ukrajinu.

 Ústup od spalování fosilních zdrojů je podmíněn rozvojem technologií pro využití obnovitelných zdrojů energie a předpokládá debatu o budoucnosti jaderné energetiky. Změna energetických politik a strategií s sebou nese restrukturaci zájmů a hodnot, které se promítají do organizace sociálních vztahů a sociálních praktik. Decentralizace energetiky na straně měst, obcí, podniků a domácností vyžaduje reflexivitu a tvořivost při realizaci inovativních řešení.

Výzkumná aktivita se bude opírat o kombinaci sociologických metod pro výzkum vztahu mezi udržitelnou energetikou a společností. Dotazníková šetření na reprezentativním vzorku populace ČR umožní získat a prezentovat kvantitativní data týkající se různých aktuálních energetických otázek. Zaměří se na postoje i jednání českých občanů ve vztahu k energetické transformaci, zejména v souvislosti s úsporou energií v domácnosti, motivací k přechodu na zelené energie a využívání obnovitelných zdrojů energie, ochotou omezit se ve spotřebě energie či ústupem od aut se spalovacími motory. Bude také analyzovat podporu veřejných politik v oblasti transformace energetiky zejména v kontextu klimatických změn a emisí skleníkových plynů.

Diskurzivní analýza dokumentů (mediálních dat a institucionálních dokumentů) se zaměří na rozbor veřejné debaty o transformaci energetiky v české společnosti. Kvalitativní výzkum založený na realizaci hloubkových rozhovorů nabídne hlubší a detailnější vhled do uvažování a jednání aktérů zapojených do přechodu k udržitelné energetice. Prozkoumá motivace k praktikování udržitelné spotřeby (a výroby) v oblasti energií na úrovni individuální i skupinové (obce, komunity, družstva, podniky) a identifikuje společenské a technologické bariéry, které toto jednání limitují. Přispěje k porozumění tomu, v čem spatřují jednotliví aktéři výhody a nevýhody přechodu na udržitelnější způsoby dopravy a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Principal investigator: 
Topics: 
energetika
klimatická změna
media
consumption
public opinion
životní prostředí
Grant agency: 
other

Publikace vydané v rámci projektu (celkem 1, zobrazeno 1 - 1)

Kolářová, Marta

The Green Deal, a European Commission initiative aimed at protecting the climate and reducing greenhouse gas emissions, has sparked controversy in the Czech public debate. An analysis of the media discourse on the Green Deal from an energy perspective shows that the Green Deal is perceived mostly negatively. In the media, it has been labelled with condemnatory statements and negative characterisations, especially by leading Czech politicians.

Téma:
energetika, klimatická změna, media, politics (and political attitudes), životní prostředí
Oddělení:
Local and regional studies
Typ publikace:
Other publication