Article with impact factor
Gibas, Petr a kol. 2020. „Kutilství... DIY.“

Kutilství jako svépomocná tvorba nejběžnějších praktických, nejrůznějších dekorativních i neobvyklých specializovaných předmětů představuje nedílnou součást moderní společnosti. Když se pozorně rozhlédneme, nalezneme stopy kutilství všude kolem nás, v domácnostech, na zahradách i ve veřejném prostoru. Kutilství má mnoho podob a patří do něj nejrůznější manuální výrobní činnosti, které mohou z řady důvodů vykonávat v různých situacích různí lidé s různou mírou znalostí a zkušeností. Co nejrůznější kutilské aktivity spojuje, je rozměr svépomoci, kdy vlastními silami a prostředky bez cizí, zejména oficiální účasti a pomoci něco opravujeme, předěláváme a především tvoříme. Zároveň tak konáme nezištně. Pro kutilství totiž není primárním cílem zisk.

Při bližším pohledu je jasné, že představa „klasického“ českého kutilství plně nepostihuje šíři a bohatost současné svépomocné tvorby. A pravděpodobně ani nikdy nepostihovala, třeba i kvůli velkému důrazu na kutilství jako spíše, či dokonce výhradně mužskou záležitost. Nebo třeba proto, že kutilství je běžně chápáno jako něco výsostně českého, ačkoli se mu věnují lidé v celém rozvinutém světě. Navíc se s pádem socialismu ve východní části Evropy a s globálním rozvojem konzumní společnosti pozdního kapitalismu kutilství i představy s ním spojené výrazně proměňují. Ze zahraničí k nám čím dál silněji pronikají inspirace i myšlenky spojené s hnutím DIY (Do‑It‑Yourself, tedy doslova „udělej si sám“), jež je na jedné straně neseno myšlenkou udržitelnosti a snahou vymanit se z područí globálního trhu a s ním spojeného konzumerismu, na straně druhé je ale také samotným trhem využíváno a jeho principy se stávají součástí další fáze rozvoje konzumní společnosti.


Tato publikace má za cíl stručně představit současnou podobu kutilství jako svépomocné tvorby. Vznikla na základě dvou výstav zaměřených na fenomén kutilství: Kutilství dnes: současná podoba svépomocné tvorby, která proběhla v Retromuzeu Cheb na přelomu let 2019 a 2020 a Kutilství: Od „udělej si sám“ k DIY, která byla připravena pro Národopisné muzeum Národního muzea v roce 2020. Obě tyto výstavy představily a postihly historickou i současnou šíři svépomocné tvorby a zejména její vývoj v posledních desetiletích, spojený s politickými, ekonomickými a společenskými proměnami. Zároveň tato publikace zachycuje ze své podstaty pomíjivá výstavní řešení a umožňuje alespoň částečně nahlédnout do expozic obou výstav, prohlédnout a projít si je
i poté, co skončily a byly rozebrány. S tím, jak se jim podařilo kutilství představit a zachytit, co o kutilství prozradily a jak k podchycení kutilství jako nesmírně bohatého fenoménu přistoupily, vás seznámí následující stránky.

Share this page