Monograph
Zich, František, Anýžová, Petra (eds.). 2016. Konfrontace hodnot v pozdní modernitě: Česko a Hlučínsko v evropském kontextu . Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). 302 s. ISBN 978-807419-241-8. Available from: http://www.slon-knihy.cz/detail.php?user=e5a19fcec1f90c478d9c42bf2fea1df0&id_prod=343.

Kniha se zabývá působením modernizačních a globalizačních trendů na hodnotové orientace, normy a klíčové aspekty životního způsobu české a hlučínské populace v evropském kontextu. Poznatky z lokálního výzkumu na Hlučínsku slouží ke konfrontaci s modernizací v jiných situacích a umožňují klást otázky vztahující se k problematice povahy univerzalizace současného způsobu života. Především pak také pomáhají hlouběji pochopit roli regionálních společenství v průběhu modernizačních a globalizačních trendů. Složitost a ambivalentnost modernizačních procesů je v této knize dokumentována na datech z reprezentativního kvantitativního výzkumu provedeného v České republice a na Hlučínsku (2014) a dále na datech ze dvou významných mezinárodních šetření (European Social Survey 2012, European Values Study 2008). Z řady teoretických koncepcí zabývajících se problematikou hodnot je zde využita teorie základních hodnot S. H. Schwartze. Díky komparaci hodnotové orientace, sociálního kapitálu, národní identity, mezilidských vztahů v rodině, religiozity, práce a dalších aspektů života české a hlučínské populace na různých úrovních (národní, evropská, regionální, historická, mezigenerační atd.) uskutečňované s využitím moderních analytických postupů bylo možno proniknout do hlubších struktur reprodukce hodnotových orientací jakožto motivačního základu postojů a jednání lidí.

Left

Topics: 
globalisation
value orientations
identity
kultura
intergenerational relations
religion and religiosity
work
regions
family
social capital
lifestyle
Share this page

Attached files

AttachmentSize
PDF icon summary.pdf324.12 KB