Projekt

Národní kontaktní centrum - gender a věda 2017-2020

Trvání projektu: 
2017 - 2020

Projekt zabezpečuje funkce národního kontaktního bodu pro oblast genderové rovnosti a genderového mainstreamingu v Horizontu 2020 s celorepublikovou působností. Jeho cílem je naplňovat Prioritu 4 genderová rovnost a genderový mainstreaming Evropského výzkumného prostoru v ČR prostřednictvím budování kapacit pro účast v Horizontu 2020 a zajištění podpůrných služeb pro zapojení českých institucí do Evropského výzkumného prostoru. Projekt bude poskytovat školení, tréninky, konzultace a další podporu českým žadatelům v oblasti naplňování požadavků na genderovou rovnost v projektech programu Horizont 2020 a při přípravě projektů strukturální změny Pracovního programu Science with and for Society Horizontu 2020. Pro tento účel byla v roce 2015 zřízena Pracovní skupina pro změnu NKC – gender a věda, jejímž cílem je budování kapacit českých uchazečů, transfer zkušeností a sdílení dobré praxe v ČR. Zvláštní pozornost bude věnována rozvoji kapacit začínajících vědců a vědkyň pro zapojení do evropského výzkumu prostřednictvím mentoringového programu a budování mezinárodní spolupráce mentoringových programů soustředěných v evropské síti eument-net. Projekt dále sleduje a analyzuje stav genderové rovnosti a postavení žen a mužů v české vědě a poskytuje potřebné údaje evropským institucím. Spolupracuje s relevantními aktéry státní a veřejné správy (MŠMT, MPSV, Úřad vlády, TA ČR, GA ČR, AV ČR, VŠ) v Prioritě 4 genderová rovnost a genderový mainstreaming, pro které vypracovává podkladové dokumenty a expertízy a které informuje o evropském vývoji v Prioritě 4. Je členem klíčových mezinárodních sítí (eument-net, European Platform for Women Scientists, ATGender, genderSTE, RINGS). Spolupracuje s podobně orientovanými podpůrnými a výzkumnými organizacemi v zahraničí, zejména v Evropě, s cílem zajistit přenos znalostí a zkušeností do českého kontextu a zvýšit povědomí o otázkách genderové rovnosti ve vědě v české akademické i širší laické komunitě.

Připojené odkazy