Vydáno: 21. 5. 2019
Tiskové zprávy

Je nutné, aby ženy podnikající jako OSVČ přerušily podnikání v průběhu pobírání peněžité podpory v mateřství? Jak si vyjednat férovou mzdu či cenu za službu nebo zboží jako OSVČ? Pomohl by podnikajícím institut minimální mzdy? „Nezaměstnaná OSVČ“ – realita českých podnikatelek? Na tyto a další otázky budeme společně hledat odpovědi při kulatém stole s názvem Jak zlepšit podnikání žen v ČR?, který se uskuteční pod záštitou Jany Maláčové, ministryně práce a sociálních věcí. Diskuze nových zjištění a doporučení proběhne 27. 5. 2019 od 14 do 16 hodin v prostorách Akademického kontaktního centra (Husova 4a, 110 00 Praha 1) se zástupci a zástupkyněmi orgánů veřejné správy. Následovat bude půlhodinový prostor pro dotazy médií.

Česká právní a daňová úprava podnikání se jeví jako genderově neutrální, ve skutečnosti ale rozdílné potřeby žen podnikajících jako OSVČ v různých životních etapách a situacích (např. rodičovství, předdůchodový věk, absolventky atd.) zpravidla právní úprava nijak neakcentuje ani nereflektuje. V obecné rovině se podnikání zpravidla spojuje s představou rychlého a vysokého výdělku a je často nekriticky prezentováno jako možnost nabízející větší flexibilitu a seberealizaci. V rámci prezentací však ukážeme, že se ženy při podnikání potýkají s prekarizací ve formě nízkých a nejistých příjmů (oproti poměrně vysokým nákladům v podobě plateb pravidelných odvodů), s nižší úrovní sociální ochrany oproti zaměstnankyním, ale také s nutností přizpůsobit se nepravidelnému časovému rozvrhu.

Právnička Šárka Homfray představí analýzu s příznačným pojmenováním „V kvelbu i na statku“, v níž popisuje právní úpravu podnikání genderově senzitivní optikou. Důležitá data přináší také analýza „OSVČ jako prekérní práce z pohledu daní“, kterou zpracovala ekonomka Romana Kaiserová. Analýza obsahuje konkrétní simulace daňového zatížení a jeho důsledky v různých životních etapách, které mohou posloužit jak samotným podnikatelkám, tak sociálním partnerům, kteří  nastavují podmínky pro podnikání. Třetí analýzu „Ženy OSVČ a prekérní situace – inspirace ze zahraničí“ představí socioložka Marie Pospíšilová. Její analýza přináší inspirace a příklady dobrých i špatných praxí z celého světa a podrobuje je kritickému hodnocení.

Akce není z kapacitních důvodů přístupná veřejnosti.

O projektu

Kulatý stůl pořádá tým projektu „OSVČ jako prekérní práce aneb Zabraňme dalšímu znevýhodnění žen na trhu práce“ podpořeného z ESF OPZ. Projekt Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., se zaměřuje na problematiku prekarizace práce žen podnikajících jako OSVČ a reaguje tím na riziko zvyšujícího se počtu žen, které podnikají nedobrovolně. Reg. č. projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0006269.

Sdílejte tuto stránku