recenzovaný článek
Chaloupková, Jana. 2006. „Základní charakteristika prožensky orientovaných neziskových organizací v České republice.“ Gender, rovné příležitosti, výzkum 7 (2): 29-36. ISSN 1213-0028.

Tento text podává základní přehled o neziskových organizacích, které se v České republice zaměřují na prosazování rovných příležitostí mužů a žen a na podporu žen. Vedle ženských organizací se zaměřuje i na další neziskové organizace, které se v rámci svých aktivit soustředí na podporu žen či podporu rovných příležitostí mužů a žen. V 90. letech dochází v souvislosti s procesem přípravy na vstup do Evropské unie a zejména v důsledku změny dostupných zdrojů financování k vývoji tématického zaměření a aktivit pro-žensky orientovaných neziskových organizací. Tyto změny měly negativní dopady na organizace, jejichž zaměření se vymyká hlavnímu proudu témat, zároveň vedly k rozšiřování pole aktérů, kteří realizují genderově zaměřené projekty (např. v oblasti zlepšování podmínek na trhu práce).

Sdílejte tuto stránku