kapitola v knize / monografii
Kostelecký, Tomáš, Jana Vobecká. 2007. „Úvod.“ Pp. 11-17 in Vobecká, Jana, Tomáš Kostelecký (eds.). Politické důsledky suburbanizace. Analýza případových studií proměn politického chování a občanské participace ve vybraných suburbánních lokalitách Prahy a Brna. Sociologické studie / Sociological Studies 07:8. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 61 s. ISBN 978-80-7330-129-3.

Tato studie se zaměřuje na politické důsledky suburbanizace v pěti vybraných lokalitách v okrajových městských částech Prahy (Březiněves, Kolovraty) a Brna (Jehnice) a v obcích v zázemí Prahy (Horoměřice, Jesenice). Je součástí širšího výzkumného projektu, který studuje socioekonomické, demografické a politické změny v suburbánních obcích. V rámci této studie jsou představeny některé politické důsledky suburbanizace, které není možné postihnout kvantitativní analýzou. Jedná se zejména o studium politického chování a občanské participace, zejména s ohledem na participaci nově přistěhovalých obyvatel. Za tímto účelem byly vypracovány případové studie sledující vedle obecných sociodemografických charakteristik obyvatel i politický vývoj, občanskou participaci, politická témata a aktéry. Tyto charakteristiky jsou sledovány retrospektivně od počátku 90. let do období po posledních komunálních volbách v roce 2006. Z provedených případových studií vyplývá, že nová mnohdy masová residenční výstavba a příchod nových obyvatel vnesly do místní politiky studovaných lokalit nová témata ale i nové aktéry. Ve všech sledovaných lokalitách je patrná tendence k posilování vlivu pravicových politických stran a v některých případech i nárůst stranickosti lokálních politických představitelů. V žádné ze sledovaných lokalit ovšem nedošlo k poklesu občanské participace, ať již měřené volební účastí nebo ochotou občanů, včetně novousedlíků, angažovat se v lokální politice. 

Sdílejte tuto stránku