jiná publikace
Leontiyeva, Y., Mikešová, R., Tollarová, B., Šimon, M., Čermáková, D. 2021. „Škola jako integrační partner.“ Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. (Závěrečná výzkumná zpráva projektu) Dostupné z: https://www.soc.cas.cz/sites/default/files/v4_zaverecna_vyzkumna_zprava.pdf.

Projekt Škola jako integrační partner je tříletým aplikačním projektem realizovaným Sociologickým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i., vletech 2019 až 2021 aspolufinancovaným se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA 2. Partnerem neboli aplikačním garantem tohoto projektu je hlavní město Praha. Hlavním cílem projektu je nejen zmapovat situaci na základních školách v Praze vzhledem k integraci dětí cizinců a žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ), ale také vytvořit nástroj pro opakované monitorování situace. Projekt má kromě jiného identifikovat a popsat příklady dobré praxe ve školách při začleňování žáků s OMJ a při komunikaci s jejich rodiči a také identifikovat institucionální a organizační překážky, komunikační problémy a poptávku po různých službách souvisejících s integrací dětí migrantů na základních školách v Praze. Cílem projektu je také zhodnotit dostupnost a využitelnost existujících informačních kanálů a zdrojů v oblasti školství zaměřených na žáky s OMJ.

Hlavní výzkumnou aktivitou naplánovanou v rámci projektu byla realizace tří vln monitorovacího šetření na základních školách v hl. m. Praze. Klíčovými výsledky tohoto projektu jsou závěrečná analytická zpráva a monitorovací nástroj pro zjišťování, včetně technického řešení a návodu na ovládání a také nástroje pro automatizovanou tvorbu stručných reportů. Monitorovací nástroj aplikačnímu garantovi poslouží jako podklad pro opakování monitoringu na základních školách i po skončení projektu. Dalšími výstupy projektu jsou průběžná analytická zpráva odevzdaná aplikačnímu garantovi v roce 2020 a také závěrečná konference realizovaná v listopadu roku 20211. V projektu bylo také naplánováno několik menších doplňkových výzkumných aktivit.

Předkládaná analytická zpráva je jedním z hlavních výstupů projektu a poskytuje podrobnou analýzu výsledků všech výzkumných aktivit realizovaných v průběhu 3 let řešení projektu. Zpráva je zaměřená na popis integrace dětí cizinců a dětí s odlišným mateřským jazykem na základních školách v Praze se speciálním zaměřením na roli školy jako integračního partnera pro děti i jejich rodiče a také na konkrétní potřeby a problémy jednotlivých škol v oblasti vzdělávání žáků s nedostatečnou znalostí češtiny.

Tato zpráva je strukturovaná v souladu s aktivitami realizovanými v rámci projektu a je rozdělená do tří analytických částí. První část je věnována tzv. sekundární analýze a popisu dosavadního stavu poznání. Zde se zaměřujeme na analýzu dostupných statistických dat a také studií zaměřených na děti cizince a žáky s OMJ v hl. m. Praze. Druhá část zprávy se zabývá výsledky monitorovacích šetření realizovaných na pražských základních školách v letech 2019 až 2021 stím, že primární pozornost je věnována druhé vlně šetření realizované ve školním roce 2020/2021. V této části naleznete také podrobný popis metodologického postupu ve všech realizovaných vlnách a také analýzu klíčových zjištění organizovanou podle zkoumaných témat.

Sdílejte tuto stránku

Připojené obrázky

Mapa 3. Žáci cizinci podle státního občanství v základních školách v Praze
Mapa 1. Podíl žáků cizinců na základních školách v Praze