jiná publikace
Kážmér, Ladislav. 2018. „Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok 2016.“ Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., ISBN 978-80-7330-326-6. (monitorovací zpráva) [cit. 10. 9. 2018]. Dostupné z: http://genderaveda.cz/wp-content/uploads/2018/09/Postaveni-zen-v-ceske-vede-2016.pdf.

Muži mají ve všech uvedených profesích výzkumu a vývoje převahu a jejich zastoupení má rostoucí tendenci.

Zastoupení žen mezi výzkumníky dlouhodobě klesá, v roce 2016 byl tento ukazatel zatím nejnižší od roku 2000, kdy se data v rozlišení podle pohlaví začala sbírat. V mezinárodním srovnání patří úroveň zastoupení žen mezi výzkumníky v České republice k celkově nejnižším ze všech zemí Evropské unie.

Zastoupení žen mezi studujícími magisterského studia v průběhu posledních 10–11 let spíše stagnuje (v roce 2016 na úrovni téměř 60 %), mezi studujícími na doktorském stupni má však vzestupný trend (v současnosti necelých 47 %). Tento stav však nemá dlouhodobě vliv na situaci ve výzkumu samotném: Největší propad v zastoupení žen na pomyslné studijně-profesní dráze je mezi doktorskými absolventy a výzkumníky samotnými.

Největší podíl výzkumníků v ČR působí v technických (38 %) a přírodních vědách (30 %); dohromady tedy víc než dvě třetiny všech výzkumníků u nás. Podíl žen mezi výzkumníky je zde ale dlouhodobě nejnižší a navíc s mírnou tendencí k poklesu. Nejvyrovnanější zastoupení žen mezi výzkumníky je dlouhodobě v lékařských vědách.

Zastoupení žen mezi akademiky nejvyšších kvalifikačních stupňů je velice nízké; zastoupení mezi profesory bylo v roce 2016 jenom 15,4 %; mezi docenty 25,3 %. V mezinárodním srovnání patří Česko z hlediska zastoupení žen na nejvyšších akademických pozicích k nejslabším zemím v Evropské unii (mezinárodně srovnatelná data k roku 2013).

Rozhodování ve vědě je i nadále převážně v rukou mužů. V roce 2016 dosáhlo celkové zastoupení žen stojících v čele výzkumných, vysokoškolských a dalších institucí výzkumu a vývoje dohromady jen 15,5 % (Akademie věd ČR, grantové agentury, Rada vysokých škol, Česká konference rektorů, Rada pro výzkum, vývoj a inovace apod.). V rozhodovacích, strategických a kontrolních orgánech těchto institucí bylo zastoupení žen 19,3 %; v poradních a expertních orgánech jejich podíl dosáhl 18,0 %.

Publikaci vydává Národní kontaktní centrum - gender a věda. Editorka ediční řady: Hana Tenglerová.

Sdílejte tuto stránku