jiná publikace
Tenglerová, Hana. 2014. „Postavení žen v české vědě. Monitorovací zpráva za rok 2012.“ Dostupné z: http://www.genderaveda.cz/files/monitorovaci-zprava2012.pdf.

Česká republika má vyrovnaný podíl žen a mužů, kteří mají kvalifikaci pro práci ve vědeckých a technických zaměstnáních. Stabilně narůstá zastoupení žen ve všech stupních vysokoškolského studia. V roce 2012 dosáhlo zastoupení žen ve výzkumu nejnižší hodnoty od roku 2001. Mezi výzkumníky jich pracovalo jen 27,4 %. Přepočteno na celé úvazky věnované výzkumné činnosti představují ženy jen 24,7 % výzkumníků v ČR.  Mírně se zvyšuje horizontální segregace; zastoupení žen mezi výzkumníky má klesající tendenci v technických vědách a podnikatelském sektoru. Vyrovnané zastoupení žen a mužů mezi výzkumníky mají jen lékařské vědy. Horizontální segregace je v ČR jedna z nejvyšších v Evropě. Zastoupení žen v rozhodovacích orgánech nejvýznamnějších výzkumných institucí a institucí vědních politik dosáhlo v roce 2012 jen 14,3 %. Mezi profesory na vysokých školách bylo v roce 2012 14,9 % žen a mezi docenty 25,7 % žen.

Sdílejte tuto stránku