kapitola v knize / monografii
Šaldová, Kateřina, Barbora Tupá, Marta Vohlídalová. 2010. „Jak vytvářet politiky zahrnující problematiku sexuálního obtěžování ve vysokoškolském prostředí a jak je zavádět do praxe?“ Pp. 77-84 in Vohlídalová, Marta (ed.), Kateřina Šaldová, Barbora Tupá. Sexuální obtěžování ve vysokoškolském prostředí: analýza, souvislosti, řešení. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 127 s. ISBN 978-80-7330-184-2.

Publikace shrnuje výsledky výzkumu sexuálního obtěžování ve vysokoškolském prostředí, který byl součástí výzkumného projektu podpořeného MŠMT ČR "Rovné příležitosti ve vědě a výzkumu: Analýza genderových bariér a rozvoj talentů". V první části představujeme výsledky kvantitativního výzkumného šetření, ve druhé části zprávy následují výsledky kvalitativní studie založené na analýze hloubkových rozhovorů se studujícími. Třetí část publikace je věnována nástrojům boje proti sexuálnímu obtěžování používané ve světě a předkládá doporučení pro vysoké školy, jak proti sexuálnímu obtěžování v akademickém prostředí postupovat.

 

Součást publikace: 
Sdílejte tuto stránku