recenzovaný článek
Prokschová, Daniela. 2023. „Evropská unie v učebnicích občanského vzdělávání: limity, inovace a výzvy.“ Orbis scholae 17 (3): 1-28. Dostupné z: https://karolinum.cz/casopis/orbis-scholae/online-first/clanek-12441.

Tato studie se zabývá jedním z důležitých, avšak opomíjených aspektů občanského vzdělávání, a to zobrazováním Evropské unie v učebnicích. Usiluje o co nejkomplexnější analýzu obsahu a formy kapitol o Evropské unii ve 22 didaktických materiálech (učebnicích, pracovních sešitech a příručkách učitele) občanské výchovy a vlastivědy v českých základních školách. Text zodpoví následující tři skupiny otázek: 1) Kolik prostoru je Evropské unii věnováno na stránkách těchto učebnic? 2) V jakých souvislostech je Evropská unie zmiňována? Na jaké aktéry a témata je kladen důraz? Vyskytuje se v učebnicích hodnocení EU a její relevance pro jednotlivé skupiny aktérů? 3) Jaké didaktické postupy a úlohy pro žáky navrhují učebnice ve výuce o EU? Jakým způsobem je v nich učivo prezentováno po vizuální stránce? K zodpovězení těchto otázek bude použita kvantitativní a kvalitativní obsahová analýza. Studie ukázala, že k EU je přistupováno převážně z perspektivy žáka a je zobrazována především kladně. Během let se vyvíjí rámování my versus oni a učebnice prezentují Českou republiku jako aktivní součást evropských struktur. Úlohy pro žáky jsou v učebních textech sice rozmanité, ale nepříliš analyticky zaměřené a nevedou žáky ke kritické práci se zdroji informací. Cílem textu je rovněž nabídnout doporučení pro autory učebnic i pedagogy. Výsledky studie jsou zasazeny do mezinárodního kontextu.

Left

Oddělení: 
Témata: 
EU
politika (a postoje k politice)
vzdělání
Sdílejte tuto stránku